Opettajan ammatti-identiteetin muotoutuminen matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L4

Väitöksen aihe

Opettajan ammatti-identiteetin muotoutuminen matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa

Väittelijä

Filosofian maisteri Matti Hasari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Dosentti Jorma Joutsenlahti, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Raimo Kaasila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Opettajan ammatti-identiteetin muotoutuminen matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa

Väitöskirjassa on tutkittu opettajaksi opiskelevien ammatti-identiteetin muotoutumista opetusharjoittelujen aikana. Opettajankoulutukseen sisältyvät opetusharjoittelut kestävät lukuvuoden. Niiden tavoitteena on, että opettajaopiskelijasta kehittyy vastuullinen, oppilaista huolehtiva opettaja.

Tutkimukseni aineistona ovat matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjat, joissa he kertovat kokemuksistaan opetusharjoittelujen aikana. Väitöskirjassa on sovellettu narratiivisia tutkimusmenetelmiä, ja siinä kerrotaan kuuden taustoiltaan ja kehitykseltään erilaisen opettajaopiskelijan tarinat.

Ammatti-identiteetin keskeisiksi osa-alueiksi muodostuivat opettajan itsetunto, reflektointi, tunteet ja niiden käsittely sekä oppilaisiin ja opettamiseen liittyvät uskomukset. Tutkin ammatti-identiteetin osa-alueissa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi tutkin opetusharjoittelun ohjaajan merkitystä opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin muutoksiin.

Tutkimuksen päätuloksia ovat seuraavat: Vain yhden opettajaopiskelijan ammatti-identiteetti kehittyi opetusharjoittelun aikana jokaisella keskeisellä osa-alueella. Opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto säilyi monilla opettajaopiskelijoilla hyvänä, mutta opettamiseen liittyvä itsetunto kehittyi kolmen ja heikkeni kahden opettajaopiskelijan kohdalla opetusharjoittelun aikana. Opettajaopiskelijoiden reflektointi muuttui osalla itsestä oppilaan toimintaan kohdistuvaksi. Jännittämisestä yli pääseminen, negatiivisten tunteiden käsittelyyn liittyvät haasteet ja epävarmuus omasta ammatti-identiteetistä olivat pääosissa opettajaopiskelijoiden kertomuksissa. Opettajakeskeisyys painottui kaikilla opettajaopiskelijoilla matematiikan opetuksessa, osalla tapahtui muutosta oppilaskeskeiseen suuntaan. Fysiikan ja kemian oppitunneilla oppilaskeskeisyys tuli esille oppilastöiden ohjaamisen kautta. Uskomukset yläkoulun oppilaista muuttuivat positiivisemmiksi. Ohjaajan merkitys opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen tuli melko vähän esille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024