Tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa sali IT115, https://oulu.zoom.us/j/68616781110

Väitöksen aihe

Tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana

Väittelijä

Filosofian maisteri Mervi Alasaarela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tero Vartiainen, Vaasan yliopisto

Kustos

Dosentti Raija Halonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tietojärjestelmän käytöllä ei välttämättä saavuteta tarkoitettuja hyötyjä

FM Mervi Alasaarelan väitöstutkimus osoittaa, että tietojärjestelmän käytön vaikutukset sairaalaorganisaation laatuun ja tuottavuuteen voivat olla huomattavia, eikä tarkoitettuja hyötyjä välttämättä aina saavuteta. Tämä liittyy sairaalaorganisaation erilaisiin toimintamalleihin sekä potilaisiin. Tietojärjestelmistä johtuvat ongelmat vaikeuttavat myös päivittäistä työtä ja muuttavat palvelumalleja.

Tutkimuksen tulokset perustuvat sairaalan palveluhenkilökunnan haastatteluihin, joihin osallistui yhteensä 21 henkilöä. Tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa siitä, miten haastateltavat kokivat tietojärjestelmän käytön vaikuttaneen heidän työhönsä ja mitä vaikutuksia tietojärjestelmän käytöllä oli sairaalan laatuun ja tuottavuuteen. Tutkimuksen kohteena oli tietojärjestelmä, jota käyttivät henkilöstö ja potilaat.

Tulokset osoittavat, että tietojärjestelmän käytön vaikutukset henkilöstön työnkulkuihin olivat merkittäviä ja ne nähtiin ristiriitaisina. Järjestelmän käyttö koettiin hyödylliseksi, mikäli se toimi moitteetta ja palveluprosessi sujui. Tutkimuksessa havaittiin tietojärjestelmän käytön kuormittavan henkilöstöä ja lisäävän potilaan opastamiseen ja ohjaukseen kuluvaa aikaa. Lisäksi järjestelmän ennakoimattomat ongelmat muuttivat sairaalan toiminnan päiväjärjestyksen, jolloin palveluprosessia täytyi muuttaa.

Tietojärjestelmätieteiden aiemmissa tutkimuksissa pääpaino on usein ollut eri tietojärjestelmien teknisissä ominaisuuksissa. Terveydenhuollossa tietojärjestelmähankkeiden ongelmallisuudet liittyvät monimutkaisiin toimintamalleihin, eikä järjestelmien vaikutuksia sairaalan eri tavalla toimivien yksiköiden toimintaan välttämättä tunnisteta riittävästi. Sairaaloiden käyttöympäristöjen erityisyydet tulisi huomioida suunnitellessa uusia palvelumalleja. Välttämättä sama tietojärjestelmä ei toimi sairaalan muissa yksiköissä. Uusien palvelumallien ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden tunnistaminen onkin tärkeä jatkotutkimusaihe.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024