Vertikaalinen tuotteistaminen yli tuotteen elinkaaren: Yhteismarkkinointi yhteisen kaupallisen tuoteportfolion kautta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Toteutus etäyhteydellä: https://bit.ly/2WuIYi9

Väitöksen aihe

Vertikaalinen tuotteistaminen yli tuotteen elinkaaren: Yhteismarkkinointi yhteisen kaupallisen tuoteportfolion kautta

Väittelijä

Diplomi-insinööri Erno Mustonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Jari Collin, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vertikaalinen tuotteistaminen yli tuotteen elinkaaren edellytyksenä yhteismarkkinoinnille

Väitöstutkimuksessa selvennettiin yli tuotteen elinkaaren tapahtuvan vertikaalisen tuotteistamisen roolia yhteisen kaupallisen tuoteportfolion kautta tapahtuvassa yhteismarkkinoinnissa. Tutkimus esittää tuotteistamisen roolin olevan yhtenäisen ymmärryksen luomisessa yksittäisten yritysten tuoteportfolioista, jotta niitä pystytään hallitsemaan ja pitämään ajantasaisena. Tämä edelleen toimii edellytyksenä yhteisen kaupallisen tuoteportfolion systemaattiselle hallitsemiselle ja ajantasaisena pitämiselle. Markkinointi yhteisen kaupallisen tuoteportfolion kautta esiteltiin uutena yhteismarkkinoinnin muotona.

Yritykset etsivät uusia tapoja selvitäkseen nykyajan kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Yhteismarkkinoinnissa yritykset yhdistävät markkinointiresurssinsa saavuttaakseen suurempia hyötyjä kuin mitä kukin yritys voisi saavuttaa toimimalla yksin. Väitöstutkimuksen tulosten mukaan yritysten ymmärrys omista tuoteportfolioistaan ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla, mikä voi haitata yhteismarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamista. Yrityksissä ei ole selkeää ja ajantasaista käsitystä siitä, mitä yritysten asiakkaille tarjottavat kaupalliset tuoteportfoliot ovat ja miten ne kytkeytyvät niitä vastaaviin teknisiin tuoteportfolioihin, joilla kaupalliset tuoteportfoliot toteutetaan.

Tutkimus esittää mallin eri tuotetyyppien vertikaaliseen tuotteistamiseen johdonmukaisen tuoterakennelogiikan avulla. Tuoterakenteen tulee huomioida sekä asiakkaalle näkyvä kaupallinen että vain yritykselle näkyvä tekninen tuoteportfolio, ja näiden sisältöjen välillä tulisi olla selkeä kytkös toisiinsa. Vertikaalinen tuotteistus tulee ulottaa läpi tuotteen elinkaaren siten, että tuotteet kuvataan saman tuoterakennelogiikan mukaisesti niin tuotekehitysvaiheessa, aktiivisessa tilaus-toimitusvaiheessa, takuu- ja varaosavaiheessa kuin myös tuotetietojen arkistointivaiheessa.

Samaa tuotteistusmallia hyödynnetään myös luomalla pohja tuoteportfolion hallinnan tavoitteiden ja mittarien asettamiselle, jotta tuoteportfolion kokoa ja uusiutumista pystytään hallitsemaan. Tutkimuksessa esitetään myös vaiheet yhteisen kaupallisen tuoteportfolion muodostamiselle käyttämällä yhtenäistä vertikaalista tuoterakennelogiikkaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024