Kestävät kampukset

Oulun yliopiston päämääränä on toimia ympäristöystävällisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kampusten kehityksessä ja arkisessa toiminnassa otetaan huomioon mm. energiatehokkuus, ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustaminen sekä kierrätys ja lajittelu.

Kestävä ja vastuullinen kampusarki

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelmassa keskitymme asioihin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiksi osa-alueiksi hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme tunnistaneet kiinteistöt, matkustamisen, hankinnat ja ravintolapalvelut.

Oulun yliopiston strategian mukaan yliopisto tähtää kaikessa toiminnassaan kestävään kehitykseen. Kestävällä kehityksellä tarkoitamme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä. Vastuullisuus ja vastuun kantaminen ovat arvojamme. Vastuullisuuden näemme kokonaisvaltaisesti, ja siinä huomioimme laajasti korkeakoulujen vaikutukset yhteiskunnassa. Tuotamme avoimesti ja laajasti osaamista, ja vahvistamme näin kädenjälkeämme yhteiskunnan kehityksessä.

Kestävyys- ja vastuullisuustyötämme ohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset. Oulun yliopisto on sitoutunut Suomen yliopistojen rehtorineuvoston (UNIFI ry:n) Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin.

Toimenpideohjelmassamme sitoudumme erityisesti seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

7 Edullista ja puhdasta energiaa
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
12 Vastuullista kuluttamista
13 Ilmastotekoja
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kampusarjen tavoitteet ja toimenpiteet

Tarjoamme kestävän ja innostavan työ- ja opiskeluympäristön kampuksillamme.

Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Sitoudumme toteuttamaan erilaisia päästövähennystoimia ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä vuosittain. Oulun yliopiston hiilijalanjälkityöryhmä on työskennellyt laskennan parissa 1.11.2020 alkaen. Hiilijalanjälkemme on laskettu myös vuodelta 2018 pandemiaa edeltävien vuosien tietojen vertailukelpoisuuden arvioimiseksi. Kahden korkeakoulun yhteiskampuksen muodostumisen ja siitä aiheutuneiden isojen tilamuutosten vuoksi vertailuvuodeksi valikoitui kuitenkin 2019.

Tutustu Oulun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaprojektiin ja sen tuloksiin (englanniksi).

Merkittävimmät hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvät näkökulmat on tunnistettu kiinteistöihin, matkustamiseen, hankintoihin ja ravintolapalveluihin. Tässä toimenpideohjelmassa nostamme näkyviin tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet molempien korkeakoulujen osalta.

Seuranta ja raportointi

Oulun yliopisto tähtää kaikessa toiminnassaan kestävään kehitykseen. Kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelmaa toteuttamalla haluamme kantaa ympäristövastuumme myös kampusten arkisessa toiminnassa. Ympäristön monimuotoisuus ja hyvinvointi luovat pohjaa muulle kestävyystoiminnalle.

Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain ja seuraamme sen kehittymistä paitsi kokonaisuutena, myös eri osa-alueilla eli kiinteistöjen, matkustamisen, hankintojen ja ravintolapalvelujen osalta. Tarkastelemme Kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelman etenemistä vuosittain, ja tarvittaessa tarkennamme tavoitteitamme ja toimenpiteitämme. Etsimme toimenpideohjelman toteuttamiskauden aikana uusia avauksia saavuttaaksemme tavoitteemme. Kestävä kampusarki -kysely toimii myös osana seurantaa sekä osallistamisen ja vaikuttamisen välineenä.

Hiilijalanjälkemme v. 2019

19072 t CO2e

Hiilijalanjälkemme v. 2023

12 665 t CO2e

Olemme tehneet onnistuneita kestävyyteen liittyviä valintoja ja saaneet vietyä asioita eteenpäin. Pandemiavuosien 2021-2022 jälkeen yliopiston hiilijalanjälki on kuitenkin alkanut taas nousta. Työtä on siis edelleen tehtävänä. Vuoden 2023 hiilijalanjälkeä kasvattavia tekijöitä olivat tutkimus- ja laboratoriolaitteiden aiheuttamat päästöt (38% osuus), suurilta osin lentäen tehtyjen työmatkojen päästöt (14%) sekä muiden hankintojen päästöt (12%). Toisaalta juuri yliopiston tutkimustoiminnalla ja kansainvälisellä, matkustamista edellyttävällä yhteistyöllä vastaamme globaaleihin kestävyyshaasteisiin ja tuotamme ratkaisuja niihin. Yliopiston tutkimusprojekteista aiheutuvia positiivisia ilmastovaikutuksia, hiilikädenjälkeä, sekä mahdollisia päästövähennyksiä on arvioitu 2021 valmistuneessa opinnäytetyössä, joka toteutettiin osana Hiilijalanjälkityöryhmän työtä. Opinnäytetyössä arvioitiin tutkimuksen hiilikädenjäljen arvon olevan jopa 6,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (Kemppainen 2021).

Sinua voisi kiinnostaa myös