Oulun yliopiston kirjaston vuosikertomus 2021

Koronapandemian muokkaama kirjaston uusi arki oli tänäkin vuonna monimuotoista monipaikkatyötä: asiakaspalvelua, tiedonhaun ohjausta ja opetusta sekä julkaisu- ja tutkijapalvelua niin etäyhteyksin kuin paikan päällä kirjastoissakin. Vuoden aikana saatiin valmiiksi monia isoja hankkeita, kuten Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin raportti RAE2020, yliopiston uusi sähköinen opinnäytejärjestelmä sekä kirjaston verkkosivujen uudistus. Tähystimme myös avoimin mielin tulevaisuuteen laatiessamme kirjaston strategian vuosille 2022-2026.
Näkymä Oulun yliopiston kirjaston Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta

Kirjaston vuosi lukuina

Kirjastoarkea koronapandemian aikakaudella

Covid-19 rajoitti kirjaston toimintaa edelleen eri tavoin läpi vuoden. Joulukuussa 2020 voimaan tulleet lähipalveluiden rajoitukset jatkuivat vielä keväälle asti. Kirjastoissa oli mahdollista käydä lainaamassa ja palauttamassa kirjastoaineistoja, mutta opiskelu- ja ryhmätyötilat sekä lehtilukusalit pysyivät vielä suljettuna.

Koronavirustilanteen helpottaessa loppukeväästä kirjastojen opiskelu- ja ryhmätyötilat sekä työasemat päästiin jälleen avaamaan asiakkaiden käyttöön 26.4. alkaen. Kirjastossa asioivia asiakkaita kehotettiin edelleen turvavälien ja muiden koronaohjeistusten huolelliseen noudattamiseen.

Etäopetus muuttui koronaviruksen myötä vallitsevaksi opetustavaksi myös tiedonhankinnan opetuksessa. Kaiken kaikkiaan kirjaston järjestämässä opetuksessa oli vuoden aikana yhteensä 14 758 osallistujaa, joka oli yli 3000 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Koronatilanteen myötä tietopalveluissa kehiteltiin myös uudenlaisia tietopalvelun muotoja. Keväällä avattiin Kirjaston olohuone – informaatikon Zoom-päivystys. Kirjaston virtuaalisen olohuoneen ideana on toimia matalan kynnyksen virtuaalitilana, jonne opiskelijat voivat tulla arkipäivisin klo 15-16 kyselemään päivystävältä informaatikolta apua tiedonhakuun, lähteiden löytämiseen tai vaikkapa e-aineistoihin liittyvissä asioissa.

Kirjaston olohuoneen mainoskuva

Oulun yliopistossa otettiin käyttöön monipaikkatyö, joka mahdollisti työpaikalla tapahtuvan lähityön ja etätyön sujuvamman yhdistämisen. Monipaikkatyössä kotona tai muualla tehtävän työn osuutta on mahdollista lisätä, mikäli työympäristössä on vaikea noudattaa etäisyyksiä. Toki myös monet kirjaston tehtävistä esimerkiksi asiakaspavelussa edellyttävät työskentelyä paikan päällä kirjastossa. Kirjaston palveluyksiköissä ja tiimeissä otettiin käyttöön etäkahvittelut kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Toinen pandemiavuosi näkyy myös kirjaston tilastoissa, kun valtaosa korkeakouluyhteisöstä työskenteli vielä etänä. Etätyö ja etäopiskelu heijastuvat etenkin e-aineistojen käyttömääriin. Vuonna 2021 kirjaston e-aineistoista katsottiin yli 2,5 miljoonaa dokumenttia. E-aineistojen määrää kasvatettiin edelleen vastaamaan myös etätyöskentelyn tarpeisiin. Kirjaston kokoelmissa oli vuonna 2021 158 586 e-lehteä, joka oli yli 60 000 e-lehteä enemmän kuin vuonna 2020. E-kirjojen määrä oli puolestaan 590 574 kappaletta.

Kirjaston kokoelmatietokanta Oula-Finnassa tehtiin vuoden aikana yli miljoona tiedonhakua. Lainoja kirjattiin 89 311 kappaletta ja uusia asiakkaita 5124.

Tapahtumia

Kirjasto osallistui Avoimen tieteen kevätpäivien järjestämiseen Oulun yliopistolla 4.-5.5. Tapahtuman teemana oli avoimuuden hinta ja se järjestettiin verkkotapahtumana yhteistyössä Avoimen tieteen kansallisen koordinaation kanssa.

Yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston sekä Sitran Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeen kanssa järjestettiin 25.5. verkkokeskustelu teemalla Urapolut EU:ssa.

Kirjaston henkilökunnan virkistyspäivä pystyttiin järjestämään 18.6. koronavirustilanteen helpottaessa. Virkistyspäivän aluksi kirjaston palveluosastot esittelivät strategiset visionsa. Iltapäivällä ohjelmassa oli leikkimielinen petankkikilpailu sekä tutustuminen Oulun taidemuseon näyttelyyn.

Oulun yliopisto on yksi Oulu Pride -viikon päätukijoista. Kirjasto oli mukana Oulu Priden puistojuhlassa Hollihaan puistossa 7.8. yliopiston esittelypisteellä, jossa jaoimme Pride-viikon lukuvinkkilistoja ja kerroimme kirjaston palveluista. Pride-viikko on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoituksena on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

Kirjaston vaiherikas vuosi huipentui joulukuun alussa Tiedekirjasto Pegasuksen perinteiseen joulutapahtumaan, joka päästiin järjestämään muutaman vuoden tauon jälkee koronatilanteen helpottaessa. Joulutapahtuman myyjäisissä oli tarjolla käytettyjä kirjoja kirjaston henkilökunnan omista kirjahyllyistä sekä glögiä ja muita jouluherkkuja. Yleisöä viihdytti kitaristi Leo Loueranta jouluisella ohjelmistollaan. Kirjaston asiakkaat saivat myös osallistua Pegasuksen joulukuusen koristeluun ripustamalla sen oksille omia joulutervehdyksiään.

Henkilöstö

Kirjastoon rekrytoitiin uusia työntekijöitä vuoden aikana. Rekrytointisuunnitelmassa oli alun perin vain kaksi rekrytointia, mutta yllättävät poistumat henkilökunnasta kasvattivat rekrytointitarvetta. Lainaus- ja neuvontapalveluihin rekrytoitiin maaliskuun alussa aloittanut tietopalveluneuvoja. Toinen tietopalveluneuvoja Lainaus- ja neuvontapalveluihin rekrytoitiin keväällä ja tehtävään valittu aloitti elokuussa.

Tietopalveluihin rekrytoitiin informaatikko keväällä. Julkaisupalveluihin rekrytoitiin tietoasiantuntija, joka aloitti tehtävässään elokuussa. Lisäksi aivan loppuvuodesta julkaisupalveluihin valittiin uusi palvelupäällikkö edellisen palvelupäällikön siirtyessä työskentelemään toiseen yliopistoon.

Kirjaston henkilöstöresurssi vuonna 2021 oli 68,4 henkilötyövuotta.

Henkilöstön kouluttautuminen tapahtui edelleen etäopiskeluna. Kirjaston henkilökunta pystyi osallistumaan kansallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin helpommin, koska ne eivät vaatineet matkustamista.

RAE2020-raportti

Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin raportti RAE2020 julkaistiin marraskuussa 2021. Kirjaston bibliometriikkatiimi teki paljon työtä RAE2020-prosessin hyväksi. Bibliometriikan ammattilaiset julkaisivat erillisen raportin vastuullisesta julkaisujen arvioinnista yliopisto- ja tiedekuntatasolla RAE-prosessissa: RAE2020 bibliometric analyses performed by Oulu University Library.

Raportissa esitettiin Oulun yliopiston osalta vuosina 2013–2017 julkaistujen julkaisujen kokonaismäärä, vertaisarvioitujen artikkelien kokonaismäärä ja niiden sijoittuminen Jufo-luokituksessa, yhteistyön määrä ja laatu vertaisarvioiduissa artikkeleissa sekä käytetyt julkaisemisen kielet sekä kaikissa julkaisuissa että vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Samat lukemat esitettiin myös tiedekuntien osalta.

Kehitystyötä opinnäytteiden julkaisemisessa

Laturi-järjestelmä opinnäyteprosessin hallintaan

Kirjasto on ollut mukana useamman vuoden kestäneessä opinnäyteprosessinhallintajärjestelmän kehitystyössä yhdessä Oulun yliopiston ICT-tuen ja koulutuspalveluiden kanssa. Uudistunut Laturi-järjestelmä otettiin vihdoin käyttöön joulukuussa ja sen myötä Oulun yliopisto vaihtoi myös plagioinnintunnistusjärjestelmän Urkundista Turnitiniin.

Laturi on sähköinen järjestelmä Oulun yliopiston opinnäytteiden prosessin käynnistämiseen, ohjaukseen, työn etenemisen seuraamiseen, arviointiin ja lopullisen työn syöttöön julkaistavaksi. Järjestelmässä hallinnoidaan siis koko opinnäyteprosessi. Laturi mahdollistaa kommunikaation ohjaajien ja opiskelijan välillä sekä välitavoitteiden asettamisen, josta ohjaaja ja ohjattava voivat sopia keskenään. Viimeistelty ja hyväksytty työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä kirjaston tiloissa käytettäville e-gradutyöasemille. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Theseuksen käyttörajattu kokoelma

Oulun ammattikorkeakoulu otti käyttöön Theseuksen käyttörajatun kokoelman syksyllä 2021 samanaikaisesti kahdeksan muun ammattikorkeakoulun kanssa. Käyttörajatun kokoelman liittämistä osaksi julkaisuarkistoa oli suunniteltu keväästä 2016 saakka. Opiskelijalle tuli nyt mahdollisuus tallentaa Theseukseen opinnäytetyö, jota hän ei halua julkaista avoimesti internetissä. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennetut opinnäytetyöt ovat luettavissa Oamkin verkossa olevilta koneilta.

Vuonna 2021 Oamkissa tallennettiin Theseukseen 985 opinnäytetyötä, joista 88 käyttörajattuun kokoelmaan. Oamkin opinnäytetöitä ladattiin Theseuksesta ko. ajankohtana kaikkiaan reilut 1,4 miljoonaa kertaa.

Kirjaston verkkosivujen uudistuminen ja muita viestintähankkeita

Osana Oulun yliopiston julkisen oulu.fi-verkkopalvelun uudistusprojektia myös kirjaston verkkosivut uudistuivat ja siirtyivät uudelle verkkosivualustalle. Kirjaston verkkosivujen uudistusprojektia varten perustettiin työryhmä, jossa oli jäseniä kaikista kirjaston palveluyksiköistä. Kirjaston uudet verkkosivut avattiin kesäkuun alussa osoitteessa www.oulu.fi/fi/yliopisto/kirjasto.

Viestintäryhmän hankkeisiin sisältyi myös kirjaston oman intranetin päivittäminen ja kehittäminen yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta kävi Tiedekirjasto Pegasuksessa kuvaamassa Kampus tutuksi -videosarjaansa kirjaston palveluita esittelevän videon yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa.

Tilat

Tiedekirjasto Pegasuksessa valmistui musiikin kokoelmille oma tila, Musacorner, kirjaston 3. kerrokseen. Musacornerissa on nuottien, musiikkikirjallisuuden ja äänitteiden lisäksi myös laitteet musiikinkuunteluun.

Kirjaston henkilökunnan kahvihuone Tiedekirjasto Pegasuksessa sai uuden raikkaan ilmeen remontissa.

Tulevaisuuden tiloihin ja palveluihin liittyen kirjasto osallistui Oulun yliopiston keskustakampushankesuunnitteluun. Oulun yliopiston hallitus hyväksyi Raksilaan rakennettavaksi suunnitellun keskustakampuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 16.12.2021. Keskustakampukselle sijoittuisi myös kirjaston tiloja.

Kirjaston strategia 2022-2026 valmistui

Kirjaston strategian 2022-2026 suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon kuului 14 työntekijää kirjaston eri palveluyksiköistä.

Strategiatyöskentelyssä keskeisiksi teemoiksi nousivat mm. kirjaston monikanavaiset palvelut, henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpitäminen ja hyvinvoinnin tukeminen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeen hengessä. Asiakaslähtöisyys on koko strategian läpäisevä ydin:

Kirjastomme asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat keskiössä asiakaslähtöisiä palveluita kehittäessämme. Tavoitteemme on, että asiakas saa tarvitsemansa aineiston itselleen sopivassa muodossa silloin, kun sitä tarvitsee. Varmistamme, että monikanavaiset palvelumme ovat tunnettuja, helppokäyttöisiä, sujuvia, esteettömiä ja saavutettavia. Tunnemme hyvin asiakaskuntamme aktiivisen vuorovaikutuksen ja säännöllisen palautteen keräämisen ansiosta.

Tavoitteenamme on, että kirjasto tunnetaan aina vain paremmin opiskelun ja tutkimuksen tukena ja yhteistyökumppanina. Myös kestävä kehitys ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (UN SDG) toteutumisen tukeminen yhdessä opetuksen ja tutkimuksen kanssa kirjattiin strategiaan. Pyrimme omassa toiminnassamme vähentämään hiilijalanjälkeämme ja kasvattamaan hiilikädenjälkeämme.

Kirjasto tekee hyvää ja inspiroi tiedeyhteisöämme. Kirjasto tarjoaa tiedeyhteisölle uusinta tieteellistä tietoa ja on tutkimuksen, opetuksen sekä opiskelun tukena. Kirjasto tarjoaa palveluita tiedon hankintaan, jäsentelyyn ja analysointiin sekä tieteelliseen julkaisemiseen. Kirjasto säilyttää suomalaista painettua ja digitaalista kulttuuriperintöä tutkijoiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käyttöön.

Lainaukset kirjaston strategiasta 2022-2026.

Kirjaston henkilökuntaa strategiatyöpajassa Maikkulan kartanossa

Oppivelvollisuus-kokoelman käyttöönotto Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa

Uuden oppivelvollisuuslain tullessa voimaan alle 18-vuotiailla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen sekä oppikirjoihin. OSAOn Kontinkankaan yksikkö toivoi, että Sosiaali- ja terveysalan kirjasto järjestäisi oppivelvollisille opiskelijoille oppikirjojen lainaamisen.

Kevään ja kesän aikana kirjasto yhteistyössä OSAOn kanssa hankki tarvittavat oppikirjat, muodosti oppivelvollisuuskirjojen kokoelman ja kokoelmalle omat lainaussäännöt. Elokuussa 2021 kaikki oli valmiina, kun ensimmäiset OSAOn Kontinkankaan yksikön oppivelvollisuuslain mukaiset opiskelijat aloittivat opintonsa.