Oulun yliopiston arktinen strategia

Arktinen alue on muutosten kourissa. Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio, palvelusektorin kasvava rooli taloudessa, väestörakenteen muutokset, muuttoliike ja kaupungistuminen vaikuttavat arktisen alueen kehitykseen. Nämä megatrendit aiheuttavat haasteita ja uhkia, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia alueilla asuville ihmisille.

Oulun yliopiston arktinen strategia vastaa näihin arktisen alueen haasteisiin ja mahdollisuuksiin luomalla kestävää arktista tietoyhteiskuntaa.

Arktinen tutkimus Oulun yliopistossa

Arktinen tutkimus on olennainen osa Oulun yliopiston kokonaisstrategiaa ja sitä tehdään monialaisesti tutkimusyksiköissä ja tiedekunnissa. Yliopiston vahvuutena ovat mm. sen pohjoinen sijainti, monitieteisyys sekä monipuolinen kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö.

Oulun yliopiston arktisessa strategiassa esitetyt tavoitteet ja toimet ovat linjassa myös Suomen ja Euroopan unionin arktisten strategioiden kanssa.

Kohti kestävää arktista tietoyhteiskuntaa

Muutokset arktisella alueella heijastuvat pohjoisen alueen ulkopuolelle ja ovat siten kiinteästi yhteydessä koko maapallolla tapahtuviin muutoksiin. Strateginen painopisteemme on säilyttää arktinen alue sen asukkaiden, mukaan lukien saamelaisten, kotina, joka on ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävä. Poikkitieteellinen tutkimus ja koulutus yhdessä elinkeinoelämän, kansalaisten ja poliittisten päättäjien kanssa luo mahdollisuudet mm. taloudellisesti ja ekologisesti kestävään luonnonvarojen käyttöön, kaivostoimintaan, matkailuun, metsätalouteen ja energiantuotantoon.

Strategian keskiössä on kestävä arktinen tietoyhteiskunta, joka voidaan saavuttaa koulutuksella ja tutkimuksella yhteistyössä julkisen sektorin, kansalaisten ja liiketoiminnan kanssa.

Arktisen strategian painopisteet

  • Resilienssi ja reagointikyky – Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, joka korostaa yhteisöjen tarvetta reagoida ja sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön.
  • Yhteinen terveys ja ympäristö – Yhteinen terveys (One Health) on planeettamme terveyden ja hyvinvoinnin ydin. Ihmisten terveys on sidoksissa luonnossa tapahtuviin muutoksiin.
  • Luonnonvarat ja liiketoiminta – Huomioimme ja yhdistämme tutkimus- ja kehitystyössä arktisen alueen ihmisten, liiketoiminnan ja julkisten tahojen sekä arktisen alueen ulkopuolisten näkemyksiä ja tavoitteita.

Onnistuneeseen yhteistyöhön tarvitaan verkostoja ja yhteistyötä, infrastruktuureja ja digitalisaatiota sekä kansalaistiedettä.

Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen arvot

Kaikkia toimia ohjaavat arvot arktisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa ovat: Luomme uutta, Kannamme vastuuta ja Onnistumme yhdessä. Osallistavalla menetelmällä tehtävä tutkimus saamelaisten ja muiden arktisella alueella asuvien kanssa on keskeisessä roolissa kestävän arktisen alueen rakentamisessa.

Arvot ohjaavat toimintaa

Luomme uutta – Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen huippuosaaminen rakentuu monitieteisten tutkimusryhmien kansainväliseen yhteistyöhön. Se mahdollistaa monipuolisen eri menetelmien ja osaamisalueiden käytön koko arktisella alueella.

Kannamme vastuuta – Arktiseen tutkimukseen perustuvaan koulutukseen kuuluu opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen. Vuorovaikutusten ja keskinäisten riippuvuuksien uudelleen pohtiminen mahdollistavat Oulun yliopistosta valmistuneiden toimimisen myös globaaleina kansalaisina.

Onnistumme yhdessä – Avoin tiede, kansalaistiede, ylisukupolvinen tutkijayhteistyö sekä monipuoliset, tasa-arvoiset ja osallistavat verkostot lisäävät tietoa Arktisesta alueesta ja parantavat läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Arktinen strategia kokonaisuudessaan

Katso myös