Yliopistosanastoa uudelle opiskelijalle

Yliopisto-opinnot aloittaessasi voit törmätä monenlaisiin termeihin ja käsitteisiin, jotka eivät ole ennestään sinulle tuttuja. Tästä sanastosta löydät yleisimmät yliopisto-opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvät termit, joihin voit tutustua jo ennen opintojesi alkua ja niiden aikana!
Opiskelijat pelaavat ulkona nurmella korttia.

Yliopistosanastoa

Abstrakti

Abstrakti on tiivis ja informatiivinen teksti, joka esittelee tutkimuksen pääasiat lyhyesti. Se kirjoitetaan lukijoille, jotka eivät tunne ennalta tutkimusta. Abstraktin tavoitteena on antaa tiivis yleiskuva tutkimuksen tavoitteesta, metodeista ja tuloksista sekä saada lukijat kiinnostumaan tutkimuksen sisällöstä.

Ainejärjestö

Ainejärjestöt ovat opiskelijavetoisia järjestöjä, jotka huolehtivat esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvonnasta, tapahtumien järjestämisestä sekä viestinnästä ja tiedottamisesta. Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma ainejärjestö. Ainejärjestötoiminnan päävastuu on hallituksella, joihin valituilla opiskelijaedustajilla on omat vastuuroolinsa, kuten tapahtumavastaava, fuksivastaava ja puheenjohtaja.

Aineopinnot

Aineopinnot, yleensä noin 35 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, suoritetaan perusopintojen jälkeen. Aineopinnot laajentavat perusopinnoista saamaasi osaamista.

AHOT

Ahot, eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Vanhentunut termi osaamisen tunnustamiselle, jota käytetään vielä usein arkikielessä. Jos sinulla on aiempia, nykyiseen tutkintoosi sopivia opintoja tai muuta osaamista, voit mahdollisesti hyväksilukea ne osaksi tutkintoasi. Nykyisin puhumme osaamisen tunnustamisesta.

Akateeminen vapaus

Akateeminen vapaus on yliopisto-opiskelijan vapautta oppia, tehdä itsenäisiä, omaan opiskeluun liittyviä valintoja, suunnitella omia opintoja sekä ajattelun vapautta.

Akateeminen vastuu

Akateemisen vapauden rinnalla kulkee akateeminen vastuu, mikä tarkoittaa opiskelijan velvollisuutta huolehtia omien opintojen etenemisestä, velvollisuutta opiskella aktiivisesti sekä ottaa vastuuta omasta oppimisesta.

Akateeminen vartti

Akateeminen vartti on vanha perinne, jonka mukaisesti luennot tai tilaisuudet alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin. Nykyisin luentojen alkamisajat ilmoitetaan yleensä tarkasti siten, että akateeminen vartti on jo sisällytetty alkamisaikaan, eli luennot alkavat esimerkiksi klo 10:15 tai 12:15.

Alumni

Alumni on yliopistosta valmistunut henkilö. Oulun yliopiston alumneja ovat kaikki Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Essee

Essee on yksi tapa suorittaa kurssi (eli opintojakso). Essee on lyhyt kirjoitelma, jossa pohditaan annettua aihetta eri näkökulmista reflektoiden ja lähdekirjallisuutta hyödyntäen.

Fuksi

Fuksi on ensimmäisen vuoden opiskelija.

Dekaani

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa esimerkiksi tiedekunnan kehittämisestä sekä sen sisällä tehtävästä opetuksesta ja tutkimuksesta.

Diplomityö

Diplomityö, eli dippatyö, on diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö.

Haalarit

Opiskelijahaalarit ovat näyttävä vaate, jota käytetään usein eri opiskelijatapahtumissa. Haalareihin kerätään haalarimerkkejä, jotka perinteen mukaisesti ommellaan eri puolille haalareita. Haalareiden väritys vaihtelee tutkinto-ohjelmittain.

Humanisti

Humanisti on henkilö, joka opiskelee tai tutkii humanistisia tieteitä, kuten kieliä, historiaa tai filosofiaa.

HOPS

HOPS, eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, on jokaisen opiskelijan tärkeä työkalu. Opiskelija näkee opinto-oikeutensa opetussuunnitelmaan pohjautuvan HOPS-pohjan Peppi-järjestelmässä ja muokkaa sitä lisäämällä ja/tai poistamalla siitä vapaavalintaisia tai vaihtoehtoisia osia. Omaopettaja auttaa HOPSin muokkauksessa sekä valintojen teossa. Ajan tasalla olevan HOPSin avulla opiskelija pysyy kartalla siitä, mitä kursseja hän aikoo opiskella ja missä vaiheessa.

Kampus

Kampus tarkoittaa yliopistoaluetta. Oulun yliopisto koostuu kahdesta kampuksesta, joista toinen sijaitsee Linnanmaalla ja toinen Kontinkankaalla.

Kandidaatin tutkinto

Kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on 3 vuotta.

Kiltahuone

Kiltahuone, eli kiltis, on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu hengailu-, levähdys ja oleskelupaikka, jossa voit törmätä muihin saman alan opiskelijoihin. Useimmilla tutkinto-ohjelmilla on omat, tai toisen ohjelman kanssa yhteisesti jaetut kiltahuoneet.

Koulutusohjelma

Koulutusohjelma on se opintojen kokonaisuus, johon sinut on valittu opiskelemaan Oulun yliopistoon. Koulutusohjelmilla on omat tutkintorakenteet sekä tavoitteet.

Lipasto

Lipasto on lempinimi yliopistolle ja/tai kampukselle. "Menen tänään lipastolle opiskelemaan" on yhtä kuin "Menen tänään yliopistolle opiskelemaan".

Luento

Luento on suullinen esitys jonkun aiheen opettamiseksi, jonka pitäjää kutsutaan luennoitsijaksi. Luento voi pitää sisällään erilaisia tehtävä- tai keskusteluharjoituksia, mutta se voi koostua myös ainoastaan luennoitsijan esitelmistä.

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja on esseen tavoin yksi mahdollinen tapa suorittaa opintojakso. Luentopäiväkirjassa kirjoittaja pohtii luentosarjan keskeisiä teemoja ja kokonaisuuksia, tekee havaintoja, oivalluksia ja kommentoi omia perusteltuja mielipiteitä suhteessa luentojen sisältöihin. Luentopäiväkirjan ollessa osa kurssisuoritusta, saat aina kurssikohtaiset ohjeet päiväkirjan laatimiseen.

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Syyslukukauden kesto on 1.8.-31.12. ja kevälukukauden 1.1.-31.7. Lukuvuosi koostuu opetusperiodeista. Useimmiten uuden periodin alkaessa alkavat myös uudet kurssit.

Maisterin tutkinto

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Sen laajuus on 120 opintopistettä.

Moodle

Moodle on yleisimmin käytössä oleva selainpohjainen oppimisympäristö, jota käytetään useimmilla opintojaksoilla oppimateriaalien jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen.

O365

O365 on yliopistossa käytössä oleva Microsoftin pilvipalvelu. Oulun yliopiston opiskelijana saat käyttöösi esimerkiksi Outlook-sähköpostin, OneDrive-pilvipalvelun ja muut Microsoft Wordin.

Omaopettaja

Omaopettaja on henkilökunnan jäsen, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja kurssien valinnassa. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään oma omaopettaja, joka on useimmiten oman tutkinto-ohjelman henkilökunnan jäsen.

Opintojakso

Opintojakso, eli kurssi. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä, esimerkiksi 5 opintopistettä, ja opintojakson suoritustapoina voi vaihdella tentistä esseeseen, ryhmätyöhön tai vaikkapa luentopäiväkirjaan. Toisinaan suoritustapoja voi olla useita.

Opintopiste

Opintopiste (op, noppa) kertoo sen, kuinka paljon olet edistynyt opinnoissasi. Opintopisteitä saat aina kursseja suoritettuasi ja 1op vastaa n. 27 tunnin työmäärää. Suositus on, että suoritat noin 30 opintopistettä lukukaudessa, eli 30op syksyllä ja 30op keväällä. Tällä tahdilla valmistuisit tavoiteajassa, eli viidessä vuodessa.

Oppimispäiväkirja

Kts. luentopäiväkirja.

Orientaatio

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat orientaatioviikolla, jolloin kuulet tärkeää informaatiota liittyen opintojen aloitukseen. Orientaation aikana käydään läpi käytännön asioita ja tutustutaan uusiin opiskelijakavereihin oman pienryhmäohjaajan avustuksella.

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa opiskelijan muualla tai aiemmin suoritettujen opintojen tai muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista nykyisiin opintoihin. Katso lisää osaamisen tunnustamisesta.

OYY

OYY, eli Oulun yliopiston ylioppilaskunta, huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja tarjoaa monenlaisia jäsenpalveluita sekä neuvontaa opintojen ja arkielämän tilanteisiin. OYY koostuu pääsääntöisesti opiskelijaedustajista. Kaikki yliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat myös ylioppilaskunnan jäseniä.

Peppi

Peppi on yliopistolla käytössä oleva järjestelmä, jota opiskelijana käytät muun muassa opintojesi suunnitteluun, opintoihin ilmoittautumiseen, tilavarausten tarkasteluun sekä edistymisesi seurantaan.

Perusopinnot

Perusopinnot on noin 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jossa perehdytään opiskeltavan aiheen perusteisiin.

Plagiointi

Plagiointi on toisen henkilön tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan ilman lupaa tai asianmukaisia lähdeviitteitä. Plagiointi on hyvän tieteellisen käytönnön vastaista ja siksi kiellettyä harjoittaa! Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta, mutta välttääksesi tahatonta plagiointia pidä aina huolta oikeaoppisista lähdeviittauksista, joista opit lisää opintojesi aikana. :)

Pro gradu

Pro gradu, eli gradu, on maisterin tutkinnon loppuvaiheessa tehtävä tutkielma, jonka aikana syvennyt valitsemaasi aiheeseen. Gradun tarkoituksena on harjoittaa opiskelijaa tieteellisen tutkimuksen teossa ja usein osana gradua tehdäänkin pieni, ihan oikea tutkimus!

Pääaine

Tulet yliopistolle opiskelemaan valitsemaasi koulutusohjelmaan, jonka sisällä voit vielä valita itsellesi pääaineen. Pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, joiden aikana perehdyt oman oppiaineesi sisältöön, keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, tutkimustaustaan sekä -menetelmiin.

Referaatti

Referaatti on tiivistelmä toisesta tekstistä, esimerkiksi tieteellisestä artikkelista, lisäämättä siihen mitään omaa.

Reflektointi

Reflektointi on yksi yliopisto-opiskelijan tärkeimmistä taidoista! Reflektointi on opittujen asioiden kriittistä pohtimista eri näkökulmista. Myös omaa ammatillista osaamista ja omia taitoja voi, ja on suotavaakin, reflektoida läpi opintojen.

Sitsit

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, joka on useimmiten yhden tai useamman ainejärjestön yhteistyössä järjestämä iltatapahtuma. Sitseillä lauletaan, syödään ja juodaan opiskelijakavereiden kanssa. Sitseillä on omat, erikoiset sääntönsä, joten kuuntele ensimmäisille sitseille osallistuessasi tarkasti ohjeistukset!

Sivuaine

Pääaineen lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus lukea sivuaineita, joiden laajuus ja määrä vaihtelevat paljonkin eri tutkinto-ohjelmittain. Sivuaineiden avulla voit laajentaa omaa osaamispalettiasi ja koota juuri sellaisen tutkinnon, joka sopii sinulle.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot suoritetaan perus- ja aineopintojen jälkeen. Nimensä mukaisesti niiden aikana syvennyt lähemmin valitsemaasi aineeseen.

Teekkari

Teekkari on henkilö, joka opiskelee teknillisiä aineita tai teknillisessä yliopistossa.

Tentti

Tentti on suullinen tai kirjallinen koe, jossa vastataan monivalinta- ja/tai avoimiin kysymyksiin. Tentti voi olla paperisena tai sähköisenä ja se voi olla yksi tapa suorittaa kurssi.

Tiedekunta

Tiedekunnat ovat dekaanien johtamia yksiköitä, joihin kuuluu laitoksia, osastoja ja oppiaineita.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne määrittää kunkin koulutusohjelman sisällön eli sen, millaisista kursseista tutkinto muodostuu.

Tuudo

Tuudo on mobiilisovellus opiskelijan arjen helpottamiseksi, josta löydät muun muassa ruokalistat, ajankohtaiset tapahtumat ja bussiaikataulut.

Vaihto-opiskelu

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat lähteä opintojensa aikana vaihtoon, jolloin suoritat osan opinnoistasi ulkomaisessa korkeakoulussa. Voit lähteä vaihtoon, kun sinulla on opintoja takanasi yksi vuosi.

Vapaasti valittavat opinnot

Sivuaineiden laajuudesta riippuen voit sisällyttää tutkintoosi myös vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat olla käytännössä mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Vuosijuhlat

Vuosijuhlat, eli vujut, ovat hienompi iltajuhla, jossa juhlitaan jonkun ainejärjestön tai vaikkapa ylioppilaskunnan vuosipäivää. Useimmat ainejärjestöt järjestävät suuremmat vujut viiden vuoden välein.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka järjestää yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja kaikille perustutkintoa suorittaville yliopisto-opiskelijoille. Voit kääntyä kaikissa terveyteesi liittyvissä huolenaiheissa YTHS:n puoleen.