Arviointi

Ruotsin kurssit

Oppimispolku

Linkit

Arviointi

 

1) Puhuminen ja suullinen vuorovaikutus
2) Kirjoittaminen ja kirjallinen vuorovaikutus

Puhuminen ja suullinen vuorovaikutus

Hyvä taito (Eurooppalainen viitekehys: B2-C1)

Yleiskuvaus:
Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Viestintä sujuu vaivattomasti ja osapuolet kokevat sen sujuvaksi.

Analyyttiset kriteerit:

Vuorovaikutustaidot
Osallistuu aktiivisesti vuorovaikutukseen ja edistää sen etenemistä. Osaa ilmaista itseään tilanteen mukaisesti.
Sanasto
Hallitsee laajan ja monipuolisen oman alan ja yleiskielen sanaston vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.
Rakenteet
Käyttää rakenteita monipuolisesti. Perusrakenteiden hallinta systemaattista, mutta monimutkaisissa rakenteissa saattaa esiintyä horjuvuutta. Pystyy useimmiten korjaamaan virheensä itse.
Ääntäminen
Ääntää selkeästi ja luontevasti. Ääntäminen kauttaaltaan kohdekielen mukaista, oman alan keskeisten sanojen ääntämys ja painotus oikein. Puheen mahdolliset epätarkkuudet eivät häiritsevästi kiinnitä kuulijan huomiota.
Ymmärrettävyys
Puhe on sujuvaa ja sitä on helppo seurata.

Tyydyttävä taito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Yleiskuvaus:
Osaa pääosin viestiä ymmärrettävästi rutiininomaisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa, mutta puhe usein niukkaa ja katkonaista. Viestin välittyminen saattaa edellyttää ponnistelua ja totuttelua muilta osapuolilta.

Analyyttiset kriteerit:

Vuorovaikutustaidot
Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Saattaa tarvita tukea muilta osapuolilta.
Sanasto
Hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen keskeisen sanaston ja osaa soveltaa näitä tuotoksessaan. Sanojen ja sanontojen käytössä useita epätarkkuuksia. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.
Rakenteet
Perusrakenteiden hallinta on melko hyvää, mahdolliset puutteet eivät vaaranna viestintää tai estä tehtävästä suoriutumista. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.
Ääntäminen
Ääntää pääosin ymmärrettävästi. Lauserytmi voi olla katkonaista. Oman alan keskeisten sanojen ääntämys ja painotus kuitenkin pääosin kunnossa.
Ymmärrettävyys
Mahdollisista puutteista huolimatta viestintä onnistuu.

Hylätty (Europpalainen viitekehys: A2 tai alle)

Yleiskuvaus:
Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Analyyttiset kriteerit:

Vuorovaikutustaidot
Ei pysty osallistumaan vuorovaikutukseen, koska ongelmia tuottaa omaa puhetta ja / tai ymmärtää muiden osapuolten puhetta.
Sanasto
Hallitsee erittäin suppean oman alan ja yleiskielen sanaston, joka ei riitä tilanteesta suoriutumiseen. Käyttää toistuvasti sopimattomia sanoja ja sanontoja.
Rakenteet
Perusrakenteiden hallinta niin puutteellista, että virheet estävät viestin välittymisen. Puhujalla ongelmia erottaa toisistaan sanaluokkia ja tärkeimmät sanaluokat usein taivutettu väärin.
Ääntäminen
Ääntäminen erittäin vaikeasti ymmärrettävää. Muiden kielten vaikutus erittäin häiritsevää.
Ymmärrettävyys
Puheen pääsisällön ymmärtäminen on erittäin vaikeaa tai hämärtyy kokonaan.

Kirjoittaminen ja kirjallinen vuorovaikutus

Hyvä taito (Eurooppalainen viitekehys: B2-C1)

Yleiskuvaus:

Osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia vaativiakin työelämässä tarvittavia yleisiä ja oman erityisalansa tekstejä viestintätilanteen ja kohderyhmän mukaisesti.

Analyyttiset kriteerit:

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa sujuvaa, eheää ja jäsenneltyä tekstiä, joka on sisällöltään kattava ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus.
Sanasto
Hallitsee laajan ja monipuolisen oman alan ja yleiskielen sanaston vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.
Rakenteet
Käyttää rakenteita monipuolisesti ja melko virheettömästi. Monimutkaisissa rakenteissa saattaa esiintyä horjuvuutta.

Tyydyttävä taito (Eurooppalainen viitekehys: B1)

Yleiskuvaus:

Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia, työelämässä tarvittavia yleisiä ja oman erityisalansa tekstejä viestintätilanteen ja kohderyhmän mukaisesti.

Analyyttiset kriteerit:

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa pääosin yhtenäistä ja sisällöltään sopivaa tekstiä. Kielelliset epäjohdonmukaisuudet voivat paikoin vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta eivät viestin keskeisen sisällön ymmärtämistä.
Sanasto
Hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisista tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä esiintyy horjuvuutta ja epätarkkuuksia. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.
Rakenteet
Perusrakenteiden hallinta on melko hyvää, mahdolliset kielelliset puutteet eivät vaaranna viestintää tai estä tehtävästä suoriutumista. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Hylätty (Eurooppalainen viitekehys: A2 tai alle)

Yleiskuvaus:

Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tekstissä on toistuvasti ymmärtämistä haittaavia piirteitä sekä muiden kielten vaikutusta.

Analyyttiset kriteerit:

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa vain irrallisia lauseita ja ajatuksia, joista ei muodostu ymmärrettävää tekstiä.
Sanasto
Hallitsee vain suppean oman alan ja yleiskielen sanaston, joka ei riitä tilanteesta suoriutumiseen. Toistuvat ja harhaanjohtavat sanavalinnat tai sanalainat muista kielistä estävät viestin ymmärtämisen.
Rakenteet
Käyttää perusrakenteitakin niin puutteellisesti, että systemaattiset virheet estävät viestin välittymisen. Ongelmia erottaa toisistaan sanaluokkia. Taivuttaa usein sanoja väärin.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2018