Oikaisupyyntöjen tekeminen ja käsittely

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö 24 § ja 27 §).

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: 

 • oikaisua pyytävän nimi
 • postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten. 
 • puhelinnumero, tarvitaan kirjatun kirjeen saapumisilmoitusta varten
 • hakukohde, jota oikaisupyyntö koskee, mikäli kyseessä on opiskelijavalinta
 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 • allekirjoita oikaisupyyntösi

Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös, johon halutaan oikaisua, sekä alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle osoitettavat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen:

Oulun yliopiston tutkintolautakunta /
Oulun yliopiston kirjaamo
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Oulun yliopiston kirjaamon käyntiosoite, asiakaspalvelupisteen aukioloajat sekä ohjeet dokumenttien toimittamiseen löytyvät täältä.

Mikäli lähetät arkaluontoisia tietoja sähköpostitse, voit lähettää ne luottamuksellisesti seuraavan ohjeen mukaan:

Ohje ulkopuoliselle lähettäjälle:

 1. Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/
 2. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 3. Kirjoita ja lähetä luottamuksellinen viestisi securemail.oulu.fi-palvelimella nettiselainta käyttäen. Voit myös liittää liitetiedostoja viestiin.
 4. Vastaanottaja saa viestin omaan yliopiston O365-sähköpostiinsa merkinnöillä ”Confidential” ja ”This mail has been delivered encrypted”.
 5. Rekisteröitymisesi ja henkilökohtainen linkkisi ovat voimassa 10 päivää.

Opiskelijavalintaan liittyvissä oikaisupyynnöissä tarkista ohjeet alakohtaisista valintaperusteista.

Oikaisupyyntöjen käsittelyprosessi

Opintosuoritukset

 1. Opettaja tai muu arvioinnin suorittava taho arvioi opintosuorituksen tai hyväksiluvusta tehdään päätös.
 2. Opiskelija voi pyytää arviointiin tai hyväksilukupäätökseen oikaisua opettajalta, muulta arvioinnin suorittavalta taholta tai hyväksiluvun päättäneeltä pl. oikaisupyynnöt lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelusta, jotka osoitetaan suoraan tutkintolautakunnalle.
 3. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 4. Opettaja, muu arvioinnin suorittanut taho tai hyväksiluvusta päättänyt antaa oikaisupyyntöön kirjallisen päätöksen.
 5. Opiskelija voi hakea oikaisua saamaansa päätökseen tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan tutkintolautakunnalle yllä olevan ohjeen mukaisesti.
 6. Tutkintolautakunta pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksiluvun päättäneeltä. Tarvittaessa tutkintolautakunta voi pyytää ulkopuolisen lausunnon ja/tai pyytää opiskelijaa kuultavaksi.
 7. Tutkintolautakunta käsittelee asian ja tekee päätöksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.
 8. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille ja se astuu voimaan heti. Tutkintolautakunta toimittaa päätöspöytäkirjan tiedoksi:
  - oikaisupyynnön tehneelle opiskelijalle,
  - alkuperäisen arvioinnin tehneelle opettajalle tai hyväksiluvun käsitelleelle,
  - koulutusohjelman vastuuhenkilölle,
  - tiedekunnan koulutusdekaanille,
  - tarvittaessa asianomaisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen opintosuorituksen kirjaamista varten.
 9. Tutkintolautakunnan opintosuoritusten arvostelua koskevassa oikaisumenettelyssä tekemään päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla (yliopistolaki 558/2009, 84§; koulutuksen johtosääntö 24§).

 

Lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelu

Lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvostelua koskevat oikaisupyynnöt osoitetaan suoraan tutkintolautakunnalle (koulutuksen johtosääntö, 24§). Tutkintolautakunta pyytää vastineen oikaisupyyntöön opinnäytteen arvostelun tehneeltä taholta. Arvostelun tehnyt taho pyytää lausuntoa opinnäytteen tarkastajalta/tarkastajilta ja tekee esityksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta/aiheettomuudesta tutkintolautakunnalle.

Opiskelijavalinta

 1. Hakija lähettää oikaisupyynnön kirjaamoon ellei oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijavalinnan oppaassa ole annettu eriäviä ohjeita oikaisupyynnön toimittamisesta.
 2. Tiedekunta pyytää valintakokeiden tarkistajilta vastineet.
 3. Vastineet käsitellään tiedekunnassa (valintatoimikunta tai muu nimetty taho).  Tiedekunnan valintatoimikunta (tai muu nimetty taho) käsittelee vastineet ja tekee esityksen tutkintolautakunnalle oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta.
 4. Tutkintolautakunta käsittelee vastineet ja tekee päätöksen oikaisupyynnön aiheellisuudesta tai aiheettomuudesta kohtuullisen käsittelyajan puitteissa.
 5. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille eli opiskelijalle, tiedekunnalle (koulutusdekaani ja johtava koulutusasiantuntija) sekä valintakokeiden tarkastajille.
 6. Hakija voi hakea muutosta tutkintolautakunnan päätökseen valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään.

AHOT-prosessin oikaisupyyntö

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija on aina aloitteellinen AHOT-prosessin käynnistämisessä. Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyy täältä.

 1. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen OSAT-hakemuksensa päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen vapaamuotoisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelija toimittaa oikaisupyynnön tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle.
 2. Hyväksiluvusta päättänyt taho antaa oikaisupyyntöön kirjallisen vastineen ilman aiheetonta viivästystä ja toimittaa sen tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle. Opiskelija saa tiedon vastineesta.
 3. Jos opiskelija ei edelleenkään ole tyytyväinen päätökseen ja /tai vastineeseen, voi hän hakea siihen oikaisupyyntöä Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista
  - >Ellei opiskelija hae oikaisua tutkintolautakunnalta kyseisen ajan kuluessa, päätös jää voimaan ja mahdolliset aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiset ja tarvittavat kirjaukset merkitään opiskelijan tietoihin päätöksen mukaisesti.
 4. Opiskelija hakee oikaisua tutkintolautakunnalta AHOT-oikaisuhakemuksella. Tätä lomaketta EI VOI toimittaa tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin, vaan lomake liitteineen lähetetään osoitteeseen:

  Oulun yliopiston tutkintolautakunta
  AHOT-OIKAISUHAKEMUS
  Oulun yliopiston kirjaamo
  PL 8000
  90014 OULUN YLIOPISTO
   
 5. Tutkintolautakunta käsittelee asian ja tekee kirjallisen päätöksen ilman aiheetonta viivästystä. Tutkintolautakunta voi pyytää lausunnon arvioinnin suorittaneelta taholta.
 6. Tutkintolautakunnan päätöksestä tiedotetaan asianosaisia ja se astuu voimaan heti. Mahdollisista hyväksiluetuista opinnoista tehdään merkinnät opintorekisteriin. Mikäli alkuperäistä päätöstä ei muuteta, opiskelijalle annetaan tieto tutkintolautakunnan päätöksestä. Tutkintolautakunta toimittaa päätöspöytäkirjan tiedoksi:
  • oikaisupyynnön tehneelle opiskelijalle
  • alkuperäisen arvioinnin tehneelle taholle
  • tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle
  • asianomaisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin opintosuorituksen kirjaamista varten.

Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. (Oulun yliopiston Koulutuksen johtosääntö 27 §).

Muutoksenhaku opiskeluoikeuden palautuksen kielteiseen päätökseen

 • Opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2005 tai jos kyseessä on jatkotutkinto-oikeus (passiivirekisteri): 
  Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opiskeluoikeuden menettämistä (Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 3 § ja Yliopistolaki (558/2019) 84 §).
 • Opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen
  Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YOL 558/2009 82.2§).

Oikaisupyyntöjen tekemistä säätelevät säädökset

Viimeksi päivitetty: 1.12.2020