Lisensiaatin opinnäytetyö

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu loppuvaiheessa syventävät Tutkielma-opinnot, joissa kirjoitetaan opinnäytetyö. Tämän tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielmassa syvennetään ja sovelletaan oman alan teoreettista ja tutkimuksellista osaamista ohjaajan avulla. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Opinto-oikeus

FL-tutkintoa suorittavat voivat ilmoittautua yliopistoon läsnäoleviksi FL-tutkintoa suorittaviksi jatko-opiskelijoiksi vasta saatuaan jatko-opinto-oikeuden FL-tutkinnon suorittamista varten. FL-tutkintoa suorittava ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon lukuvuosittain.

Jatko-opintosuunnitelman laatiminen FL-tutkintoa varten

Opiskelijan jatko-opintosuunnitelma hyväksytään kyseisen tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmatoimikunnassa pääaineen professorin ja työn ohjaajien esityksestä. Jatko-opintosuunnitelmaan liitetään myös kurssien ja FL-tutkinnon suorittamisen aikataulu. Filosofian lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään niin, että FL-opiskelija voi täysipäiväisesti opiskellen suorittaa FL-tutkinnon kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyy 90 opintopisteen laajuinen FL-tutkimus ja tieteenalakohtaisia opintoja siten kuin niiden suorittamisesta on määrätty tutkinto-ohjelmakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän

  • on suorittanut FL-opintoihin oikeuttavan pohjatutkinnon pääaineen (ja mahdollisen sivuaineen) opinnot vähintään hyvin tiedoin
  • osallistuu järjestettävään lisensiaatin koulutukseen
  • laatii 90 opintopisteen laajuisen lisensiaatin tutkimuksen, joka osoittaa kykyä itsenäisesti käyttää ja soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä

FL-tutkintoa tekevä opiskelija voi osallistua yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n pakollisille kursseille, mikäli niillä on tilaa. Etusija kursseille osallistumisissa on tohtoriopinto-oikeuden omaavilla UniOGS:n opiskelijoilla.  Kuitenkin Tieteen etiikka-opintojakso on järkevä käydä ja ottaa mukaan jo FL-opintoihin. Muut UniOGS:n toh- toriopiskelijoille tarjoamat pakolliset opinnot Johdatus tohtoriopintoihin (yhden päivän kurssi) ja Tutkimus- suunnitelmaseminaari ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kannattaa käydä vasta tohtoriopinnoissa. Jos FL-tutkinnon suorittanut haluaa jatkaa FT-tutkinnon suorittajaksi, tulee hänen hakea FT- opiskelijaksi yliopiston tutkijakoulun (UniOGS:n) sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kun hänelle on myönnetty  FT-opinto-oikeus  tohtoriopintoihin, tulee hänen FL-opintojen lisäksi suorittaa Seurantaryhmätapaamiset 1 op sekä Tutkimussuunnitelmaseminaari (tai Tutkimussuunnitelma ja Seminaari) 4 op sekä ns   Introkurssi  sekä Tieteen etiikka 2 op mikäli sitä ei ole suoritettu jo FL-tutkintoon. Muutoin FL-tutkintoon sisältyvät ns. tieteenalakohtaiset opinnot voivat olla tieteenalakohtaisesti laajuudeltaan samat kuin mitkä vaaditaan FT-tutkintoon, ja niiden osalta ei enää vaadita opintojen täydentämistä FT-tutkinnon suoritusvaiheessa.

Lisensiaatin tutkimus

Lisensiaatin tutkimus on opiskelijan laatima kirjallinen selvitys tutkinnon pääaineen alaan kuuluvasta tutkimustehtävästä ja sen tieteellisestä ratkaisusta. Tutkimuksesta tulee ilmetä opiskelijan kyky käyttää itsenäisesti ongelman ratkaisemiseen soveltuvia tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatin tutkimuksen laajuus on 90 op. Se voi koostua myös kahdesta tai useammasta samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevästä osajulkaisusta ja niistä laaditusta yhteenvedosta, mikä jokainen näistä osajulkaisuista täyttää yhtenäisellä esitykselle asetettavat tasolliset vaatimukset.

Lisensiaatin tutkimukseen voi sisältyä myös osajulkaisuja, joissa opiskelijan lisäksi on muita tekijöitä. Opiskelijalla tulee olla jokaisessa osajulkaisussa itsenäinen ja merkittävä osuus.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja FL-tutkimuksen arvostelu

Pääohjaaja tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi (vähintään kaksi) koulutusdekaanille. Tarkastajien on oltava vähintään lisensiaatin tutkinnon suorittaneita tai professorin virkaan nimettyjä, ja heistä vähintään toisen on oltava oman yliopiston ulkopuolelta. Tutkimusyksikön dosentti, joka ei kuulu yksikön henkilökuntaan, voi toimia tarkastajana.

Tarkastajien on toimitettava lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä, kun lisensiaatintutkimus on jätetty heille tarkastettavaksi. Lausunnot lähetetään tutkinto-ohjelmatoimikunnan sihteereille toimenpiteitä varten.

Tutkinto-ohjelmatoimikunta hyväksyy ja arvostelee lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausuntojen perusteella. Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta FL-tutkimuksesta. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulisi lausunnoissaan erityisesti mainita, mikäli kysymys on tutkimusalan piirissä keskeisen tärkeistä ja huomattavaa kansainvälistä merkitystä omaavista havainnoista, ja jos he arvioivat että lisensiaatintutkimus kuuluu alansa parhaimmistoon (15%).

Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että

  • lisensiaatintutkimus on tieteellisesti erityisen ansiokas
  • lisensiaatintutkimuksen havainnot ja johtopäätökset ovat olennaisesti uusia
  • saavutetut tulokset ovat tutkimusalallaan poikkeuksellisen merkittäviä
  • lisensiaatintutkimukseen mahdollisesti sisältyvät artikkelit on julkaistu tasokkaissa alan kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa

Mikäli tutkimuksen tarkastajat ehdottavat lisensiaatin tutkimukselle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee heidän liittää lausuntoonsa erillinen yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella he pitävät lisensiaatintutkimusta kiitettävänä.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa syventävien opintojen tutkielmaan (20 op) sisältyy tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen (091601S, 4 op), kirjallinen tutkielma, sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin (091602S, 16 op).

Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte (040300A), joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen voi suorittaa, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte tehdään Exam-järjestelmässä. Katso tähän liittyvät Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman ohjeet sivun Kypsyysnäyte Sinulle-sisällöstä.

 

Tutkielmainfo ja aiheen valinta

Hammaslääketieteen oppiaineet esittelevät tutkimusprojektejansa kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille vuosittain loka-marraskuussa järjestettävässä infotilaisuudessa. Lisätietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielman aiheista antavat oppiaineiden vastuuhenkilöt:

 

Hampaiston kehitys-ja oikomisoppi: Professori Pertti Pirttiniemi

Karies-ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito: Professori Vuokko Anttonen

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede: Professori Pekka Ylöstalo

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia: Professori Kirsi Sipilä ja Ritva Näpänkangas

Suu- ja leukakirurgia: Professori György Sandor

Suuradiologia: Yliopistonlehtori Annina Sipola

Terveydenhuolto: Yliopistotutkija Marja-Liisa Laitala

Suupatologia ja suun limakalvosairaudet: Professori Tuula Salo

 

Tutkielman aiheen ja ohjaajan voi löytää myös valtakunnallisen Syväriportin kautta

(http://www.duodecim.fi/syvariportti/).

 

Ohjeet ja lomakkeet:

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (080705S Tutkielma). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opinnäytetöiden julkaisun periaatteet

Viimeksi päivitetty: 23.10.2019