HemiH2 - Biovetykäsittely - puun jalostusarvon nostoa uudistava ratkaisu, 2017-2019

Biovetykäsittely - puun jalostusarvon nostoa uudistava ratkaisu

Tekesin rahoittamassa HemiH2-projektissa (Biovetykäsittely - puun jalostusarvon nostoa uudistava ratkaisu) tarkastellaan ja kehitetään laitteistoja ja malleja, jotka mahdollistavat biovedyn tuottamisen in-situ erilaisiin biojalostamoprosesseihin ja heterogeenisiä kiinteitä katalyyttejä biovedyn tuotannon parantamiseksi erilaisien prosessien yhteydessä. Projektiin osallistuvat tutkimusosapuolina Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.

Uusien puusta valmistettavien tuotteiden kehitystyö on käynnissä sekä Suomessa että maailmalla. Puun hyötykäyttö raaka-aineena useissa biojalostusprosesseissa vaatii muun muassa järkeviä lähteitä vedylle. Vaikkakin fossiilisista polttoaineista tuotettua vetyä on saatavilla suhteellisen hyvin, vaatii ympäristön kannalta kestävä tuotanto uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa vetyä. Yksi potentiaalinen lähde tälle on biovety, joka voidaan tuottaa puusta tai edelleen puun hydrolysoinnin tuotteista. Käytännössä kaikissa biojalostamoissa on erilaisia sivuvirtoja, joilla on suhteellisen alhainen arvo tämän hetkisessä prosessoinnissa. Näitä tarkastellaan yhtenä tärkeänä vaihtoehtona biovedyn raaka-aineeksi. Puun konversio biovedyksi vaatii hyvin suunniteltuja prosessivaiheita.

Hankkeessa kehitetään konsepti biovedyn tuottamiseksi käyttäen selektiivistä hemiselluloosan reaktiivista uuttoa puusta monosakkarideiksi ja uutta monosakkaridien reformointia vesifaasissa heterogeenisen kiinteän katalyytin läsnäollessa. Kehitettyä konseptia tarkastellaan projektissa teollisesti kiinnostavissa tapauksissa läheisessä yhteistyössä projektiin osallistuvan teollisuuden, yliopistojen ja teknologiakehittäjien välillä. Tuloksena saadaan uusia kaupallisesti järkeviä ratkaisuja hemiselluloosan konvertointiin biovedyksi ja optimaalisia prosessikonsepteja tarkastelluissa kohteissa.

 

Lisätietoja:

Jani Kangas

Tutkijatohtori

HemiH2-projektimanageri

Kemiallinen prosessitekniikka, Oulun yliopisto

Viimeksi päivitetty: 22.11.2017