Väitöstutkijoiden ja ohjaajien vastuita koskevat periaatteet

Tässä kuvataan väitöstutkijan ja tämän ohjaajan/ohjaajien keskeisimpiä tehtäviä ja vastuita. Tavoitteena on kannustaa väitöstutkijaa ja ohjaajia keskustelemaan keskenään yhteisistä periaatteista ja näkemyksistä tutkimuksen, sen rahoituksen, opintojen ja muun tohtorikoulutukseen liittyvien seikkojen järjestämisestä sekä kuhunkin ohjaussuhteeseen parhaiten sopivasta yksityiskohtaisesta työnjaosta.

Väitöstutkija

 • työskentelee järjestelmällisesti väitöstutkimuksen ja opintojen loppuunsaattamiseksi määräajassa, joka mitoitetaan ottaen huomioon neljän vuoden (täysiaikaista työskentelyä) yleinen tavoiteaika
 • suunnittelee ja tekee tutkimuksensa ohjaajien sekä muun akateemisen yhteisön tuella itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
 • valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja
 • vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä, laadusta, luotettavuudesta ja siitä, että tiedottaa ohjaajilleen tutkimuksensa edistymisestä säännöllisesti
 • vastaa tutkimustyössä saatujen tulosten raportoinnista ja julkaisemisesta yhdessä ohjaajien kanssa sovituilla julkaisufoorumeilla
 • tutustuu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuksen eettisiin periaatteisiin sekä noudattaa niitä
 • perehtyy akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen toimintaan liittyviin käytännön asioihin
 • keskustelee ja tiedottaa ohjaajia muutoksista, jotka vaikuttavat työskentelyoloihin, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen
 • on vastuussa seurantaryhmän kokoamisesta yhdessä pääohjaajan kanssa ja seurantaryhmän koolle kutsumisesta vuosittain
 • vastaa omalta osaltaan tutkimuksen rahoituksen hankinnasta ja täten hankkii rahoituksen etsimiseen ja hakemiseen tarvittavia taitoja; tarkempi työnjako sovittava kussakin tapauksessa erikseen väitöstutkijan ja ohjaajien kesken.

 

Väitöskirjan ohjaajat

 • sitoutuvat ohjaamaan väitöstutkijan jatkotutkimusta ja sen suunnittelua pitkäjänteisesti koko tehollisen nelivuotisen koulutuksen ajan ja noudattamaan sovittuja aikatauluja
 • kohtelevat väitöstutkijaa ja muita ohjaajia reilusti sekä antavat työstä säännöllisesti rakentavaa palautetta
 • kehittävät omaa ohjaamisosaamistaan esim. opiskelijapalautteen ja ohjaajakoulutuksen avulla
 • sopivat keskenään ja väitöstutkijan kanssa ohjausvastuista sekä tarvittaessa tutkimustulosten oikeuksista (esim. väitöskirjan julkaisuperiaatteet, väitöskirjapisteiden ja mahdollisten teollisoikeuksien jakaminen eri instituutioille).
 • antavat väitöstutkijalle tälle kuuluvan ansion tämän työpanoksesta
 • noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuksen eettisiä periaatteita ja ohjaavat väitöstutkijaa noudattamaan niitä
 • perehtyvät ja perehdyttävät väitöstutkijan tohtoriopintojen käytänteisiin. Perehdyttävät väitöstutkijan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen toimintaan liittyviin käytännön asioihin
 • keskustelevat ja tiedottavat väitöstutkijalle ja muille ohjaajille merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat väitöskirjatyöskentelyn edellytyksiin
 • ovat yhdessä väitöstutkijan kanssa vastuussa väitöstutkijan seurantaryhmän kokoamisesta (erityisesti pääohjaaja)
 • avustavat väitöstutkijaa tutkimusrahoituksen hakemisessa, välittävät tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja antavat tarvittaessa puoltolausuntoja (erityisesti pääohjaaja)
 • arvioivat väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuuden (erityisesti pääohjaaja)
 • auttavat väitöstutkijaa urasuunnittelussa keskustelemalla uravaihtoehdoista valmistumisen jälkeen ja suuntaamalla koulutusta uratavoitteiden mukaan.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020