Oulun yliopiston tutkimus arvioitiin korkeatasoiseksi – moni tutkimusyksikkö alansa kansainvälistä huippua

Oulun yliopiston tutkimus on hyvin profiloitunutta ja kansainvälisesti korkeatasoista, todetaan vasta julkaistussa arviointiraportissa.

Kuuden vuoden välein toteutettavan RAE (Research Assessment Exercise) -arvioinnin tarkoituksena on selvittää yliopistossa tehtävän tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja kehittämiskohteita.

Arvioinnin kohteina olivat yliopiston tiedekunnissa toimivat 54 tutkimusyksikköä ja kolme alueyksikköä eli Sodankylän geofysiikan observatorio, Kajaanin yliopistokeskus sekä Kerttu Saalasti Instituutti.

Tutkimukselle erinomaiset arvosanat

Oulun yliopistossa tutkimusta tehdään monialaisesti viidellä fokusalueella. Arvioijat totesivat, että yliopistolla on fokusalueidensa kautta ainutlaatuinen tieteellinen profiili, joka kytkeytyy suoraan maailmanlaajuisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ominaista tutkimukselle on sen vahva yhteys ympäröivään yhteiskuntaan ja pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin.

Arviointi osoitti, että Oulun yliopiston tutkimusyksiköissä tehtävä tieteellinen tutkimus yltää monella osa-alueella alansa kansainväliseen kärkeen. 57 tutkimusyksiköstä parhaan mahdollisen yleisarvosanan ”outstanding” sai yhteensä 13 tutkimusyksikköä ja erinomaisen arvosanan ”excellent” yhteensä 29 tutkimusyksikköä.

Arviointi tuotti kokonaiskuvan myös yliopiston vuosien 2013–2017 julkaisutoiminnasta. Yhteensä lähes 15 000 julkaisusta yli 80 prosenttia oli tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja. Julkaisujen viittausvaikuttavuutta kuvaavien indikaattorien perusteella Oulun yliopiston julkaisut olivat yli 20 prosenttia maailman keskiarvoa vaikuttavampia. Yli puolet julkaisuista tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä.

Naisten osuus tutkimuksen johtotehtävissä kasvanut

Arviointi osoitti, että Oulun yliopiston tarjoama tutkimusympäristö tukee uusien ideoiden syntyä ja uusia tutkimusavauksia. Erityisinä vahvuuksina mainitaan tutkimuksen monitieteisyys ja tutkijoiden laaja verkostoituminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Positiivisia mainintoja saivat myös viime vuosien onnistuneet rekrytoinnit ja se, että naisten osuus johtavissa tutkimustehtävissä on kasvanut.

Kehittämiskohteina arvioijat mainitsivat kansainvälisen tutkimusrahoituksen lisäämisen edelleen, hyvien johtamiskäytäntöjen levittämisen sekä tutkimuksen jatkuvuuden varmistamisen uusilla rekrytoinneilla.

Arviointi toteutettiin kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina vuosina 2019–2021. Sen suoritti kolme tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia haastattelujen, bibliometristen analyysien, tutkimusryhmien itsearviointien ja tieteellisten toimintasuunnitelmien perusteella. Mukana arviointiprosessissa oli uran eri vaiheessa olevia tutkijoita aina tohtoriopiskelijoista tutkimusjohtajiin.

Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi nostaa erityisesti esiin tutkimusyksiköiden laatimat itsearvioinnit ja lähivuosien suunnitelmat. ”Yksiköiden tekemät suunnitelmat sekä niistä saatu arvovaltaisten ulkopuolisten arvioijien palaute mahdollistavat tutkimuksen strategisen kehittämisen yliopisto-, tiedekunta- ja yksikkötasoilla. Ensimmäistä kertaa olemme myös muodostaneet kokonaiskuvan tutkimusyksiköiden kiinnittymisestä yliopiston viiteen fokusalueeseen, yhdeksään profiloivaan teemaan sekä YK:n kestävän kehityksen 2030 agendaan”, Pihlajaniemi toteaa.

Nyt suoritettu arviointi oli järjestyksessään kolmas RAE-arviointi Oulun yliopistossa. Yhteensä arviointiin osallistui yli kaksi tuhatta tutkimushenkilöstöön kuuluvaa yliopiston työntekijää.

RAE2020-raportti ja bibliometriset raportit ovat ladattavissa alla olevien linkkien kautta:

Research Assessment Exercise 2020 Report. International Evaluation of Research at the University of Oulu

RAE2020 Bibliometric analyses performed by Oulu University Library

Research performance analysis for the University of Oulu 2013–2017/2019

Linkit raportteihin löytyvät myös yliopiston verkkosivuilta, osiosta Tutkimuksen arviointi

Viimeksi päivitetty: 24.3.2022