Kielilainsäädäntö

Miksi ruotsin opinnot kuuluvat korkeakoulututkintoon?

Suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskieliä. Perustuslaki takaa jokaiselle suomenkieliselle oikeuden käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan suomea. Sama oikeus käyttää omaa äidinkieltään koskee tietenkin myös maamme ruotsinkielistä väestöä. Valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten on siis osattava molempia kieliä. Kielilainsäädännön mukaan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuvilla on oltava kielilain edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito.

Koulusivistyskieli

Opiskelijoiden, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee osoittaa kandidaattivaiheen tutkinnon yhteydessä sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan. Tämä tarkoittaa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevia henkilöitä. Lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisen kielitaidon osoitus merkitään erikseen tutkintotodistuksen liitteeseen.

Opiskelijan toinen kotimainen kieli määräytyy koulusivistyskielen mukaan.

Jos koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen taito on osoitettava ruotsin kielessä.

Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen taito on osoitettava suomen kielessä.

Jos opiskelija on jo aiemmin suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot muussa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, suoritus hyväksiluetaan, mikäli kurssi vastaa koulutusohjelmassa vaadittavaa kurssia.

Lait ja asetukset

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta ( 424/2003 )
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030424

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa ( 481/2003 ).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030481

Kielilaki (423/2003)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423

Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta (433/2004)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040433