Toimi näin, jos sinulla on osaamista, jota haluat hyväksilukea

Täältä löydät ohjeita koskien osaamisen tunnustamista.

Toimi näin, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista

1. Tarkista, että osaamisesi on osaamistavoitteiden mukaista. Lue lisätiedot formaalista tai muulla tavoin hankitusta osaamisesta, ja tarkista että sinulla on vaaditut liitteet.

2. Tutustu osaamisen tunnustamisen ohjeisiin ja selvitä onko osaamisesi opintosuoritusten hyväksilukua vai muun osaamisen tunnustamista. Täydennä osaamisen tunnustamisen hakemus Pepissä. Lue tarkemmat hakemuksen täydennysohjeet täältä: Wiki - Opiskelijan työpöytä - Osaamisen tunnustaminen (hyväksilukeminen). Tarkista myös henkilö, jolle hakemus tulee osoittaa.

3. Liitä hakemukselle oikeaksi todistetut kopiot vaadittavista liitteistä. Pyydettäessä sinun on esitettävä myös alkuperäiset todistukset.

4. Huomioi, että hakiessasi hyväksilukua muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella, sinulta voidaan vaatia lisänäyttöä tai sinut voidaan kutsua kuulusteluun tai testiin osoittamaan osaamisesi taso.

5. Voit seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä Pepissä. Kun hakemukselle on tehty päätös, sinulle tulee siitä kuittaus viralliseen opiskelijasähköpostiin.

6. Päätös kirjataan opintorekisteriin koulutuksen lähipalveluissa.

7. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä tutkintolautakunnalle 14 vrk:n sisällä.

Puutteellinen hakemus, jota opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä, voi johtaa hylkäävään päätökseen kuukauden sisällä.

Sinulle

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hyväksilukeminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Yliopistotasoisen ohjeen lisäksi alla tarkempi ohje vaihto-opintojen hyväksilukuun.

Kauppakorkeakoulun omat tarkennetut ohjeet (PDF, päivitetty 22.4.2024)

Vaihto-opintojen suunnittelu

Ennen vaihtoon lähtöä vaihto-opintosuunnitelma tulee hyväksyttää omaopettajalla ja/tai oppiainevastaavalla (maisteriopinnoissa).

Huomaathan, että vaihdossa on suoritettava vähintään 25 opintopistettä. Vaihtohakemuksen hyväksymisen ehtona on, että opinnot ovat sisällytettävissä tutkintoon tai niillä korvataan tutkinnon pakollisia opintoja. Vaihdossa ei voi suorittaa tutkintoon kuulumattomia, ylimääräisiä opintoja. Tutkintokohtaiset tarkemmat ohjeet opintojen suunnitteluun ja niiden hyväksilukuun löydät alempaa.

Vaihdossa suoritettavien opintojen hyväksilukeminen

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja akateemisia opintoja voidaan hyväksilukea tutkintoon

 • sisällyttämällä (hakemus lähetetään tutkinto-ohjelman tai maisteriohjelmien vastuuhenkilölle) ja
 • korvaamalla ( hakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle)

Vaihto-opintoihin ei KTK- ja KTM-tutkinnoissa hyväksilueta

 • harrastekursseja, joita ovat esimerkiksi liikunta- tai ruoanlaittokurssit.
 • samansisältöisiä opintojaksoja, jotka opiskelija on jo suorittanut Oulun yliopistossa.

Vaihdossa suoritetuilla opinnoilla ei enää 1.8.2022 alkaen korvata opintojaksoja: Erikoisaihe, Muita kauppatieteiden aineopintoja tai Muita syventäviä opintoja.

Humanistinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Osaamisen tunnustamisen hakemukset tehdään aina Peppi järjestelmässä - ohjeet. Tutustu huolella Pepin ohjeisiin osaamisen tunnustamisesta.

Yleisohje hakemusta varten

 1. Lue sivun yllä oleva yhteinen ohjeistus.
 2. Ota tarvittaessa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön, jotta voit todentaa hakemuksessasi opettajan tai muun henkilön puollon hakemukselle. Puollon voit myös hakea Pepissä, kohdistamalla hakemuksen ensin opintojakson vastuuhenkilölle. Kieli- ja viestintäopintojen henkilöstö (KVK) käsittelee puollot suoraan Pepin hakemuksella. Erillistä sähköpostia ei tule käyttää.
 3. Hyväksilukuhakemus tehdään Pepissä (ohjeet). Osoita hakemus tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle (lista alla), joka hyväksyy lopulta hakemuksen.
 • Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Peppiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitoksen opintosuoritusotteista: korvattavien kurssien nimet tarvitaan englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Peppiin sekä suomeksi että englanniksi, tai vähintään jälkimmäisellä kielellä. On opiskelijan vastuulla huolehtia kunnollisista käännöksistä.
 • Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). Liitä myös opintojakson vastuuhenkilön vahvistus liitteeksi. Pepin ohjauskeskustelu-kohtaan voit liittää kyseisen päivän ja henkilön nimen.

Pepin osaamisen tunnustamiseen tutkinto-ohjelmat ja vastuuhenkilöt KPTK ja KVK:

 • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Riikka-Maija Mononen
 • Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma: Kimmo Kontio
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma: Minna Sääskilahti
 • Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma: Nina Jokela
 • Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma: Hanni-Mari Muukkonen-van der Meer
 • Psykologian tutkinto-ohjelma: Mirka Hintsanen
 • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma: Jaana Juutinen
 • Degree Programme in Intercultural Primary Teacher Education: Katri Jokikokko
 • Master's Programme in Education and Globalisation, Master of Arts: Audrey Paradis
 • Master's Programme in Learning, Education and Technology: Kristiina Mänty
 • Doctoral degree Programme in Educational sciences: Pauliina Rautio
 • Superdiversity in Education, Organisations and Society, Master of Arts, International Programme, Joa Hiitola

Vanhempien tutkinto-ohjelmien hakemukset voit suunnata pääaineen/koulutuksen mukaisesti nykyiselle tutkinto-ohjelmalle ja sen vastuuhenkilölle.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opinnoissa hakemus osoitetaan aina KPTK:n ko. kielten vastuuhenkilölle:

 • Englanti: Sari Törmänen
 • Ruotsi:
  - Terhi Ruokanen-Jaakola: Erityispedagogiikka, Varhaiskasvatus, Psykologia
  - Kaisu Hoikkala: Luokanopettaja, Musiikkikasvatus, Kasvatustiede/Kasvatuspsykologia, Oppimistieteet
  - Anne Saarijärvi: Intercultural Teacher Education
 • Suomen kieli: Saga Skiftesvik

Ko. vastuuhenkilö siirtää hakemuksen oman käsittelyn jälkeen kieli- ja viestintäkoulutuksen koulutuspalvelupäällikkö Jaana Isohätälälle.

Tarkennetut ohjeet erityistapauksia varten

1. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan omat linjaukset ja ohjeet

Vaikka tiedekunnassa on jo päätetty em. hyväksiluvuista, haetaan ne kuitenkin Pepin osaamisen tunnustamisen kautta.
Kysy tarvittaessa aikaisempien vuosien korvaavuuspäätöksiä osoitteesta study.education(at)oulu.fi.

2. Muut kuin pääaineen yliopistotasoiset opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot tai aineopinnot), jotka eivät sisälly aiempaan tutkintoosi, sisällytetään/korvataan suoraan opintorekisteritietojen tai todistusten perusteella tutkintoon. Tee Pepissä sisällyttämisen hakemus ja osoita hakemus tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

3. Harjoitteluja /työssäoppimista ei voida hyväksilukea, poikkeuksena opintojaksot 413019S, 411015A, KE00AF38 ja KE00AF39, sillä harjoittelut ovat pedagogisesti ja didaktisesti ohjattuja opintosuorituksia. Harjoitteluista AHOT-menettelyllä voidaan kuitenkin nonformaalein näytöin hyväksilukea seuraavat opintojaksot, joiden tavoitteita vastaava osaaminen on todennettava näytöllä esim. raportoimalla, portfoliolla, haastattelulla, seminaariesityksellä:

 • Opiskelijan tulee keskustella mahdollisesta hyväksiluvusta opintojakson vastuuhenkilön kanssa aina ennen osaamisen tunnustamisen prosessin aloittamista.
 • 413019S Työelämäopinnot (harjoittelun osuus 8 op)
 • 411015A Projektiharjoittelu, 5 op
 • KE00AF38 Vapaavalintainen harjoittelu, kandidaatin tutkinto, 1–5 op
 • KE00AF39 Vapaavalintainen harjoittelu, maisterin tutkinto, 1–10 op

4. Nonformaalilla tai informaalilla näytöllä ei hyväksilueta perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin eikä erityispedagogiikan ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja.

5. Vaihdossa tai ulkomailla suoritetut opinnot haetaan hyväksiluettavaksi/sisällytettäväksi Peppi-järjestelmässä.

Lisätietoa opintoasiainsihteereiltä, koulutussuunnittelijoilta ja johtavalta koulutusasiantuntijalta osoitteesta study.education@oulu.fi

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt

Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

 • Maantieteen tutkinto-ohjelma: Sanna Varanka
 • Biologian tutkinto-ohjelma: Lumi Viljakainen
 • Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma: Pekka Salmi
 • Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma: Jussi Malila

Englannin kielen hyväksilukemisesta

Ylioppilaskirjoitusten pitkän englannin arvosanalla E tai L, saa hyväksiluettua opintojakson English 1/ English 3 (Reading for Academic Purposes). IB-lukiosta valmistuneet opiskelijat voivat korvata tutkinto-ohjelmassaan vaaditun opintopistemäärän englantia (korkeintaan 8 opintopistettä).

300003Y Toiminta luottamus- ja järjestötehtävissä

Yliopistoyhteisössä aktiivisesti toimineiden opiskelijoiden on mahdollista hakea hyväksilukua luottamistehtävissä toimimisesta. Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavasti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op

 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op

 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op

 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op

 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op

 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op

 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op

 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op

 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op

 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä.

Opiskelijan on liitettävä hakemukseensa oppimispäiväkirja, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?

 2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (pohdi erityisesti näitä työelämätaitoja: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)

 3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?

 4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin tai maisterin tutkintoon, ja sen hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on siirtynyt käyttämään sähköistä hyväksilukua Peppi-järjestelmässä. Paperisia lomakkeita ei enää käytetä.

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen

Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.

Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavanlaisesti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op
 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op
 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op
 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op
 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op
 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op
 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin, maisterin tai lisensiaatin tutkintoon. Opintojakso, jolla opintopisteet merkitään opintosuoritusrekisteriotteelle, on 030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä.

Arviointia varten opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 • Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
 • Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
 • Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
 • Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Lääketieteellinen tiedekunta

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen

Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.

Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavanlaisesti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op

 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op

 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op

 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op

 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op

 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op

 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op

 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op

 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op

 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin, maisterin tai lisensiaatin tutkintoon.

Arviointia varten opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?

 2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)

 3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?

 4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Ohjeet toimijoille

Ohje opiskelijalle:

 • Laadi ohjeen mukainen oppimispäiväkirja, josta käy ilmi yllä kuvatut asiat.

 • Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi:

  • hakemuksen aihe: Opinnollistaminen,

  • hakemuksen laatijan tiedot: nimi, opiskelijanumero, sähköposti, tutkinto-ohjelma

  • hakemuksen vastaanottajan (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön) tiedot: nimi, sähköposti

 • Toimita oppimispäiväkirja ja hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen

Ohje hakemuksen käsittelijälle (koulutuspalvelut): Tarkistetaan, että hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot ja että oppimispäiväkirja on laadittu ohjeen mukaan. Hakemus ja oppimispäiväkirja toimitetaan nimetylle tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Ohje päätöksen tekijälle (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö): Päätös kirjataan opiskelijan toimittamaan vapaamuotoiseen hakemukseen ja toimitetaan kirjattavaksi koulutuksen lähipalvelupisteeseen (5OPIN). Päätöksestä tulee käydä ilmi myönnettävä opintopistemäärä.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Ainejärjestötoiminnan opinnollistaminen terveystieteissä: liitä hakemuksen liitteeksi myös todistus esimerkiksi Terveystieteiden killan puheenjohtajalta.

Työn opinnollistaminen terveystieteissä

Työn opinnollistaminen tarkoittaa opintojen suorittamista työsuhteessa opiskeluaikana. Opinnollistaminen täytyy suunnitella ja siitä täytyy sopia opettajan kanssa etukäteen. Työtehtävien tulee vastata opintojakson osaamistavoitteita. Työsuhteessa hankittava osaaminen täytyy osoittaa myös silloin, kun työsuhde on tullut voimaan jo aikaisemmin. Opinnollistaminen voi koskea koko opintojaksoa tai opintojakson osaa. Korkeakoulu vastaa työsuhteen hyväksymisestä osaksi opintoja. Opinnollistamista ei voida hyväksyä jälkikäteen.

Kun olet sopinut työsuhteesta koulutusalaasi vastaavissa tehtävissä, voit aloittaa ohjeissa kuvatun opinnollistamisprosessin (PDF). Toimita esitäytetty työn opinnollistamisen hakemuslomake opettajalle (Word).

Kauppatieteet KTK

Vaihto-opinnot, ja niiden hyväksilukeminen kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon

Vaihto-opintojen suositeltava ajankohta on kolmannen vuoden syyslukukausi. Vaihto-opinnot hyväksiluetaan KTK-tutkintoon sisällyttämällä. Löydät alta ohjeita vaihto-opintojen suunnitteluun, opintojen sisällyttämisestä tutkintoon sekä vaihtoreflektion laatimiseen.

Vaihto-opintojen suunnittelu

Opiskelijoilla, joiden kandidaatin tutkinnon pääaine on kauppatieteet, pääaineopintoihin kuuluu Global Perspectives –moduuli. Moduulin opintojen suoritus ajoittuu kolmannen vuoden syyslukukaudelle. Moduulin voi korvata vaihto-opinnoilla, mikäli opintoja suoritetaan vaihdossa 25 opintopistettä. Opinnot voi vapaasti valita vaihtokorkeakoulun tarjoamista kursseista. Näistä 15 opintopistettä tulee olla kauppatieteellisiä, mielellään aineopintotasoisia opintojaksoja ja 10 opintopistettä voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä.

Global Perspectives -moduulin kurssit:

 • 724210A Global Economics, 5 op
 • 724201A Internationalization, 5 op
 • 724204A Management Control, 5 op
 • 724202A Managing Multinationals, 5
 • 724206A Strategic Marketing Management, 5 op
Vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon ja vaihtoreflektio

Huomaathan, että kaikkien vaihdossa käyneiden opiskelijoiden tulee liittää aina muiden liitteiden lisäksi hakemukseen vaihtoreflektio. Katso ohje kohdasta "Ohje vaihtoreflektion laatimiseen". Vaihtoreflektio tehdään riippumatta vaihdossa suoritettujen opintopisteiden määrästä.

Jos opiskelija suorittaa vaihdon aikana opintoja vähintään 25 opintopistettä suunnitelman mukaisesti, hänen ei tarvitse enää suorittaa Oulun yliopistossa KTK-tutkintoon kuuluvia Global Perspectives -moduulin kursseja. Jos vaihdossa suoritettujen opintojen laajuus jää alle 25 opintopistettä, lue ohjeistus kohdasta "Vaihto-opintojen laajuus alle 25 op".

Opintojen hyväksilukuhakemus tehdään Pepissä. Huomaa, että Pepissä KTK-tutkintoon hyväksiluettavat vaihto-opinnot haetaan sisällyttämisenä, jolloin hakemus ohjataan suoraan tutkinto-ohjelmavastaavalle (TOV) Tuija Lämsälle.

Katso yleiset ohjeet hyväksilukemisest täältä https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Ohje vaihtoreflektion laatimiseen

Kaikki vaihdossa käyvät laativat vaihtoreflektion. Jos vaihdossa suoritettujen opintojen laajuus on 24 opintopistettä, vaihtoreflektiosta myönnetään enintään yksi (1) opintopiste.

Vaihtoreflektio laaditaan seuraavan ohjeen mukaisesti:

Suorituksen nimi: Exchange Reflection, 0 - 1 ECTS
Examiner: Tuija Lämsä

Please write a reflection of 3-5 pages reflecting upon your experiences during your studies abroad.

 1. What kind of intercultural experiences have you had and what kind of effect they have had on you, your self-understanding and how you relate to others.
 2. How did your knowledge about business life develop during your studies and living abroad?
 3. How do you think you will be able to make use of your experiences in your future studies and career?
Vaihto-opintojen laajuus alle 25 op

Mikäli opiskelija suorittaa vaihdossa 23 opintopistettä tai vähemmän, hän ei voi hakea hyväksilukua Global Perspectives moduulille. Näissä tapauksissa opiskelija hakee kuitenkin normaalisti hyväksilukua suorittamilleen vaihto-opinnoille tekemällä Sisällyttäminen -hyväksilukuhakemuksen. Jos opiskelija ei saa vaihdossa suoritettua suunnitelman mukaisia opintoja, voi hän täydentää vaihtokokonaisuuden vaadittuun laajuuteen alla mainituilla tavoilla:

 • Mikäli suoritetuista vaihto-opinnoista puuttuu enintään yksi (1) opintopiste, voidaan se täydentää 25 opintopisteeseen vaihtoreflektiolla.
 • Mikäli vaihto-opintokokonaisuudesta puuttuu vaihtoreflektion (1 op) lisäksi 1 – 4 opintopistettä, opiskelija tekee vaihto-opintoja täydentävän esseen (ohjeistus Kandidaattiohjelman vastuuhenkilöltä Tuija Lämsältä).
 • Mikäli vaihto-opintokokonaisuudesta puuttuu vaihtoreflektion (1 op) lisäksi 5 opintopistettä tai enemmän, opiskelijan tulee sopia yhdessä kandidaattiohjelman vastuuhenkilön Tuija Lämsän kanssa niistä Global Perspectives -moduulin kursseista, jotka hänen tulee lisäksi suorittaa Oulun yliopistossa, jotta KTK-tutkinnon osaamistavoitteet täyttyvät. Jos opiskelija on lähellä valmistumista ja kurssitarjontaa ei ole ko. lukukauden aikana tarjolla, voi vastaavia opintojaksoja halutessaan etsiä myös muiden yliopistojen avointen yliopistojen tarjonnasta (huom. opinnot ovat opiskelijalle tällöin maksullisia).

Sisällyttäminen -hyväksilukuhakemukseen tulee liittää kaikki 25 opintopisteeseen vaadittavat liitteet: vaihto-opintokohteen opintosuoritusote, vaihtoreflektio, sekä mahdollinen vaihto-opintoja täydentävä essee (1- 4 op). Vaihtoreflektiosta ja vaihto-opintoja täydentävästä esseestä kirjataan suoritusmerkinnät opintojaksolle 724001A Muita kauppatieteiden aineopintoja.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Seuraavien työkokemusten opintopisteet haetaan Pepin osaamisen tunnustamisen hakemuksella:

1) Opintopisteitä varusmiesjohtajakoulutuksesta

1.1.2024 eteenpäin opiskelija voi hyväksilukea johtajakoulutuksesta 5 opintopistettä. Tätä ennen opintopisteitä on myönnetty 3 op. Suorituksen nimeksi kirjataan Suomen puolustusvoimien johtajakoulutus. Opiskelija voi sisällyttää 5 opintopistettä huolimatta siitä onko suorittanut aliupseeri- vai reserviupseerikoulutuksen. Johtajakoulutuksen pisteet voidaan hyväksilukea joko kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin. Hyväksiluku tapahtuu Pepin osaamisen tunnustamisen järjestelmässä. Opiskelija hakee opinnon sisällyttämistä Pepissä ja liittää hakemukseen mukaan palvelustodistuksen. Käytä hakemuksella koodia SPJK. Opiskelijan ohjeet löytyvät täältä.

2) Opintopisteitä pienryhmäohjaajana toimimisesta

Tieto- ja sähkötekniikan koulutustoimikunta on päättänyt, että pienryhmäohjaaja voi saada tekemästään työstä 1 op 1.8.2019 alkaen. Asiassa voi olla yhteydessä Satu Tammiseen. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voi lisätä IC00AF02 Pienryhmäohjaus, tietotekniikka.

3) Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite). Yhteyshenkilö: Satu Tamminen.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Opintopisteitä varusmiesjohtajakoulutuksesta

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea viisi opintopistettä varusmiespalveluksen aikana suoritetusta johtajakoulutuksesta. Opinnot sijoitetaan joko kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin. Osaamisen tunnustamisen hakemus tehdään Peppi-järjestelmässä ja hyväksiluvun tyypiksi valitaan sisällyttäminen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio palvelustodistuksesta. Katso tarkemmat sisällyttämisen ohjeet opiskelijan Peppi-wikistä tästä.

Opintopisteitä tuutorina toimimisesta

Tieto- ja sähkötekniikan koulutustoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että tuutor (ent. pienryhmäohjaaja) voi saada tekemästään työstä 1 op 1.8.2019 alkaen. Mikäli et ole vielä pisteitä saanut voit olla yhteydessä Jari Hannuun. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voit lisätä IE00AF03 Pienryhmäohjaus, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Laskentatoimi (KTM)

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Markkinointi (KTM)

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Rahoitus (KTM)

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Taloustiede (KTM)

Vaihto-opintojen suunnittelu ja hyväksiluku

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla lähtökohtaisesti oman oppiaineen syventäviä opintoja. Maisteritutkintoon ei hyväksilueta vaihdossa suoritettuja kielten opintoja.

Hyväksytä ennen vaihtoon lähtöä vaihdossa suoritettavat opinnot omaopettajallasi ja/tai oppiainevastaavalla.

Oppiainevastaavat (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola
 • Laskentatoimi: Marjo Väisänen
 • Liiketoiminta-analytiikka: Timo Koivumäki
 • Markkinointi: Hanna Komulainen
 • Rahoitus: Petri Sahlström
 • Taloustiede: Sanna Huikari

Jos vaihdossa suoritetulla syventävällä opintojaksolla korvataan tutkinnon pakollinen opintojakso tai, jos vaihdossa suoritettu syventävä opintojakso on sisällöllisesti vastaava tutkintorakenteeseen kuuluvan pakollisen tai valinnaisen opintojakson kanssa, hyväksilukua haetaan korvaavuushakemuksella. Korvaavuushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Jos vaihdossa suoritettu opintojakso ei ole sisällöllisesti vastaava minkään tutkintoon kuuluvan valinnaisen opintojakson kanssa, mutta oppiainevastaava on hyväksynyt kurssin sisällytettäväksi osaksi oppiaineen tutkintoa ennen vaihtoon lähtöä, hyväksilukua haetaan sisällyttämishakemuksella. Sisällyttämishakemus lähetetään Mari Juntuselle (jos pääaineesi on kv. liiketoiminnan johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus, tai taloustiede) tai Timo Koivumäelle (jos pääaineesi on liiketoiminta-analytiikka).

Huomaathan, että hyväksilukuhakemukseen pitää liittää OLA:n pdf-versio, jossa on lueteltu vaihdossa suoritettevat korvaavat kurssit. Jos niihin on tullut muutoksia, myös muutosten tulee näkyä OLA:n pdf-versiossa.

Kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskeluoikeuteen sisällytettävät vaihto-opinnot -ohje

Yleinen hyväksilukuohjeohje https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Hakemus.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.