Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, -kulutus- ja-varastointijärjestelmää

Aurinkovety

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään vedyn tuotantoa, varastointia ja käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa siten, että kaikki järjestelmän osat liitetään älykkääseen sähkö sähkö- ja lämpöverkkoon, jota voidaan sopeuttaa, säätää ja optimoida toimintaympäristössä tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Lisäksi järjestelmän osista toteutetaan digitaaliset kaksoset.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Projektin rahoittaja

Oulun kaupunki
Gen-H Oy
Insta Automation
Oulun Energia
Automaatiosäätiö
Energiequelle
Oulun teollisuuden ammattikoulutussäätiö

Rahoituksen määrä

731 706 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää vedyn tuotantoa, varastointia ja käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa siten, että kaikki järjestelmän osat liitetään älykkääseen sähkö- ja lämpöverkkoon. Älykkään verkon toimintaa voidaan sopeuttaa, säätää ja optimoida toimintaympäristössä tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Näin voidaan parantaa uusien energiajärjestelmien joustavuutta ja huoltovarmuutta. Tavoitteena on vedyn tuotanto-, käyttö- ja varastointiyksiköiden toteutus, mallinnus ja testaus. Uudet vety-yksiköt ja niiden digitaaliset vastineet liitetään osaksi älykästä sähkö- ja lämpöverkkoa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Projektin toimenpiteet

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa (TP):

TP1: Hankkeen hallinnointi ja koordinointi

TP2: Esiselvitys

TP3: Laitteistojen käyttöönotto

TP4: Aurinkovety-yksiköiden kehitys ja testaaminen

TP5: Vetyjärjestelmän optimointi ja integrointi muuhun energiainfrastruktuuriin

TP6: Digitaaliset kaksoset ja niiden liittäminen hybridilaboratorion informaatiojärjestelmään

TP7: Hankkeen toimintojen ja tulosten demonstroiminen energia-alan yrityksille

Projektin koulutukset

Projektissa toteutetaan erilaisia työpajoja ja demonstraatioita vetyjärjestelmiin liittyen.

Projektin tulokset

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uutta vetyteknologiaa edustava järjestelmäkokonaisuus, josta tehdään myös digitaalinen kaksonen.

Hankkeessa käytetään erillisessä investointihankkeessa rakennettavia järjestelmiä aurinkovedyn tuotannon, varastoinnin ja käytön tutkimuksessa. Erityisesti tutkimuksen kohteena on useita sähkön ja lämmön tuotanto-, varastointi-, siirto-, ja käyttömahdollisuuksia sisältävän kokonaisuuden hallinta. Hallintajärjestelmä koordinoi ja optimoi mikroverkon energiaresurssin käyttöä yksilöllisesti ottaen huomioon verkkotoiminnalle määritellyt tavoitteet.

Järjestelmä sijoittuu hybridilaboratorioon, jossa on ennestään monipuolinen energiainfrastruktuuri ja mm. älykäs lämpö- ja sähköverkko. Uusi fyysinen ja digitaalinen järjestelmä liitetään olemassa olevaan järjestelmään, jolloin sen toimintaa ja käyttöä voidaan tutkia, testata erittäin monipuolisesti.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen organisaatioiden koulutustoiminnassa.