Building Regional Resilience to Industrial Structural Change (FOUNDATION)

FOUNDATION

Hanke pyrkii vahvistamaan PK-yritysten kilpailukykyä kehittämällä aluepolitiikan välineitä ja kehittämään alueellista selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä. Koordinaattirina on Munster Technological University Irlannista ja mukana on vahva kumppaniverkosto Euroopasta. Suomen lisäksi hankekumppaneita on Iso-Britanniasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Italiasta, Espanjasta ja Itävallasta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Rahoituksen määrä

2 EUR

Projektin koordinaattori

Munster Technological University (MTU)

Projektin kuvaus

Monikansallinen yhteishanke FOUNDATION tuottaa eurooppalaisten rakennemuutosalueiden yritysten kilpailukykyä tukevia uusia ratkaisuja. Hanke pyrkii vahvistamaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä rakennemuutosalueilla kehittämällä aluepolitiikan välineitä ja alueellista selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä. Projektia koordinoi Munster Technological University Irlannista ja mukana on vahva kumppaniverkosto kahdeksasta Euroopan maasta. Suomen lisäksi hankekumppaneita on mukana Iso-Britanniasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Italiasta, Espanjasta ja Itävallasta.

Oulun yliopisto toimii yhdessä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuutuksella kehittäen rakennerahasto-ohjelmia huomioimaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, ja näin vahvistamaan yritysten kilpailukykyä alueellisista vahvuuksista lähtien. Yhteistyössä alueen yritysten ja alueen yritysrajapinnan toimijoiden kanssa vaihdetaan kokemuksia erityyppisistä rakennemuutosalueille soveltuvista ratkaisuista muiden hankkeessa olevien eurooppalaisten verrokkialueiden kanssa. Toimenpiteet kohdistuvat mukana oleville, perifeerisille alueille, joilla on tapahtumassa merkittävä ennakoitu rakennemuutos. Suomessa kohdealueeksi on valittu Pyhäjärvi, jossa vahvistetaan erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on estää rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa myönteistä kehitystä. Lisää tietoa hankekonsortion verkkosivuilla.

Planning for Structural Change – SMEs and resilient rural regions webinaari toteutetiin 10.6.2021. Webinaari nostetiin esiin tuoreita näkemyksiä ja tutkimustietoa maaseutumaisten alueiden PK-yritysten muutosjoustavuudesta (resilienssistä). Miten näiden yritysten kasvua ja kansainvälistymistä voidaan tukea erilaisin (alue)poliittisin toimin? Mitä voidaan oppia triple helix-mallin toimivuudesta käyttäen esimerkkinä Oulun innovaatio-allianssin kehittymistä vuosien saatossa? Webinaarin tallenne on katsottavissa Oulun yliopiston Youtube-kanavalla.

Foundation-hankkeen raportoimat hyvät käytänteen PK-yritysten kasvun kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalta

1) Yritystakomo oli Oulun alueella toimiva ja BusinessOulun rahoittama avoin yrityshautomo, jonka tehtävänä on ollut luoda ICT-alan rakennemuutoksesta kärsivälle Oulun seudulle uutta yritystoimintaa hyödyntämällä alueella olevaa osaamista ja oli lähtöisin Nokialta työttömäksi jäämien insinöörien ajatuksesta. Yritystakomo tarjosi tilan, jossa eri alojen osaajat kohtaavat toisiaan ja voivat yhdessä kehittää ideoista liiketoimintaa. Toiminta perustui ajatukseen, että menestyvää liiketoimintaa syntyy parhaiten kun eri alojen osaajat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat näin ollen innovatiivisen yhteisön, joka jalostaa ideoista Oulun alueelle uusia menestyviä yrityksiä. (Interreg Europen vahvistettu hyvä käytäntö)

2) NIHAKin PK-yritysten kansainvälistämismallin tavoitteena on alentaa yritysten kynnystä kansainvälistymiseen vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin avulla. Yrityspalveluorganisaatio toimii välittäjänä ja rakentaa yrityksille neutraalin alustan selvittää yhteisiä mahdollisuuksia ja valmistella yhteistyötä ilman ennakkositoumuksia. Matalan kynnyksen yhteistyöalustan rakentaminen perustuu yrityskohtaisten tarpeiden tunnistamiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Rinnallakulkija-näkökulman avulla saadaan selville yritysten valmius kansainvälistymiseen ja voidaan tarjota niille tukea oikeassa vaiheessa mm. kansallisten Business Finland -kehittämisinstrumenttien hyödyntämiseen. (Interreg Europen vahvistettu hyvä käytäntö)

3) MicroENTRE on valtakunnallinen yritysverkosto, jonka tarkoituksena on tarjota mikroyrittäjille mahdollisuus verkostoitua, löytää liiketoimintakumppaneita sekä saada vertaistukea toisilta yrittäjiltä. Yrittäjiltä nousevien tarpeiden perusteella verkoston aluevastaavat ja toimintaa koordinoivat MicroENTREn asiantuntijat kehittävät ryhmien toimintaa, käynnistävät uusia kehittämis- ja yritysryhmähankkeita sekä tuottavat mikroyrittäjyydestä arvokasta tutkimustietoa. (Interreg Europen vahvistettu hyvä käytäntö)

4) Oulun Innovaatio allianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, VTT:n ja Technopolis Oyj:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Luonnonvarakeskus Luken yhteistyöverkosto. Allianssin päätavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Allianssin jäsenet ovat sitoutuneet keskittämään toimintaansa sovituille innovaatioaloille, investoimaan sovittuihin infrastruktuureihin ja kehittämään mekanismeja yhteiseen käyttöön.

Interreg Foundation-hankkeen alueanalyysi julkaistu: Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla.

Nivala-Haapajärven alueelle kohdennetussa tutkimuksessa haastateltiin neljäätoista vientiyritystä osana eurooppalaista, yhdeksän alueen tutkimus- ja aluekehityshanketta. Kansainvälisille markkinoille ponnistamisessa alueen toimijoiden aito yhteistyö on merkittävä mahdollistaja, sillä hyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat keskeinen resurssi pk-yritysten menestykseen. Verkostot ja vahva yhteistyö ovat merkittävät tekijät menestyksen ja kasvun kannalta. Mikäli nämä ovat kunnossa fyysinen sijainti Euroopan ja Suomenkin mittakaavassa syrjäisellä, harvaan asutulla alueella tai rakennemuutosalueella ei näyttäydy esteenä menestykselle. Haastatteluista nousi kuitenkin haasteena nuoriin ikäluokkiin kohdistuva veto- ja pitovoiman puute. Tätä voitaisiin tukea riittävän lähellä olevilla ja monipuolisilla ja -tasoisilla koulutusmahdollisuuksilla.

Lue tarkemmin raporttijulkaisusta: Ala-Rämi, K., Kotavaara, O., Laasonen, V. Muhos, M. (2021). Finnish regional analysis. Building Regional Resilience to Industrial Structural Change. Nivala-Haapajärvi region (sub-region in Oulu region). FOUNDATION, Interreg Europe.

Foundation-hankkeen kansainväliset tapahtumat, yhteistyö ja julkaisut on koottu konsortion verkkosivuille.

Rahoittaja: Interreg Europe

Nelivuotinen projektin kokonaisbudjetti on 1,86 M€. Interreg Europe -ohjelmalla tuetaan viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja eurooppalaisten alueiden omalle strategiselle kehittämistyölle.