DIGI-HYVE

DIGI-HYVE tukee osaamista hyvinvointia tukevien digitaitojen edistämiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

177 448 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Covid-19-pandemian seurauksena digitaalisen median (esim. some, digipelaaminen) käyttö on lisääntynyt merkittävästi nuorten arjessa, mikä on vaikuttanut myös hyvinvointiin. Lisäksi korona-aikana nuorten mielenhyvinvoinnin ongelmat, yksinäisyys ja vaikeus sitoutua toimintoihin ovat lisääntyneet. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat kokeneet haasteelliseksi tunnistaa nuorten digitaalisen median käytön hyvinvointiriskejä ja ohjata nuoria median käyttöön hyvinvointia edistäen. Näihin uudenlaisiin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä ammattilaisten digihyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi sekä koronakriisistä selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

DIGI-HYVE-hanke on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke, jonka tavoitteena on

  • kehittää, pilotoida ja toteuttaa digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja alan opiskelijoiden uusiin osaamistarpeisiin.
  • luoda nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto monialaisen yhteistyön edistämiseksi.
  • tarjota ammattilaisille ja opiskelijoille konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja (esim. verkkokoulutus) COVID-19-pandemian ja digitalisaation aiheuttamiin uudenlaisiin osaamisvaatimuksiin, nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja monialaisen yhteistyön vahvistamisen tarpeeseen sekä yhteiskunnalliseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen työelämässä.
  • lisätä välillisesti nuorten hyvinvointia, yhteiskunnan toimintaan osallistumista ja työmarkkina-aseman parantamista.

Projektin toimenpiteet

1. Digihyvinvointiosaamista lisäävän verkkokoulutuksen kehittäminen ja pilotointi

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään ja pilotoidaan digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus osaamismerkkeineen hankkeen kohderyhmän (nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja alan opiskelijat) osaamistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla. Koulutus kehitetään yhteiskehittämisen avulla hankkeen kohderyhmän kanssa. Yhteiskehittäminen toteutetaan virtuaalisesti työpajatyöskentelynä, ja sen tavoitteena on ymmärtää koulutuksen monialaisen kohderyhmän tarpeet, toiveet ja haasteet.

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy myös verkkokoulutuksen osaamismerkin suunnittelu ja luominen, jonka saa koulutuksen suorittamisen jälkeen.

 

2. Monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus digihyvinvointiosaamisen lisäämiseksi

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan digihyvinvointiosaamista lisäävä monialainen ja työelämälähtöinen verkkokoulutus hankkeen kohderyhmälle, mikä sisältää mm. tutkittuun tietoon perustuvaa oppimateriaalia, toiminnallisia harjoituksia, animoituja digimedioita ja podcasteja sekä digipalvelutarjottimen. Lisäksi luodaan nuorten digihyvinvointiosaajien digiverkosto monialaisen yhteistyön lisäämiseksi. 

Hankkeessa tuotettu DigiWellPRO-koulutus alkaa 13.3.2023. Koulutuksen kesto on 6 viikkoa. Koulutuksen suorittaneet saavat DigiWellPRO-osaamismerkin, jonka avulla voi tunnustaa ja osoittaa koulutuksessa hankittua osaamista. Osaamismerkin voi liittää mm. CV:seen.

Hankkeessa järjestetään myös kolme webinaaria. Ensimmäinen webinaari järjestettiin helmikuussa, toinen toukokuussa teemalla Nuoret muuttuvassa maailmassa ja viimeinen järjestetään lokakuussa. Webinaarin ohjelma julkaistaan lähempänä. 

3. Hankkeen johtaminen, viestintä sekä tulosten arviointi

Hankkeen viimeinen vaihe sisältää hankkeen johtamisen, viestinnän ja tulosten arvioinnin. Viimeisen vaiheen tarkoituksena on myös edistää hankkeessa kehitetyn verkkokoulutuksen jatkohyödyntämistä ja levittämistä digihyvinvointiosaamisen kehittämiseksi, COVID-19-pandemiasta selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektin tulokset

Digihyvinvointiosaamista lisäävä verkkokoulutus ja digipalvelutarjotin ja verkosto kaikkien saataville

Hankkeessa kehitettävä digihyvinvointiosaamista lisäävä verkkokoulutus osaamismerkkeineen, digipalvelutarjotin sekä nuorten digihyvinvointiosaajien verkosto ovat konkreettisia tuotoksia, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen laajasti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Hankkeen tuloksien avulla voidaan myös vahvistaa hyvinvointialueilla, maakunnissa ja kunnissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Sosiaalinen media

Seuraa meitä myös somessa:

Instagram: @DigiWellbeing_oy

Facebook: @DigiWellbeingoy