Kohti vihreää elektroniikkaa: Biopohjaiset ja ympäristöä säästävät mikroelektroniikan sovellukset

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia vihreitä, toiminnallisia elektroniikan ja tietoliikenteen sovelluksia sekä komponentteja, kuten biosensoreita, elektrodeja, piirilevyjä ja komponenttialustoja, jotka pohjautuvat vähähiilisiin selluloosa- ja hiilimateriaaleihin sekä muihin biomateriaaleihin. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

199 998 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää osaamista, joka mahdollistaa uusien vähähiilisten ja biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen elektroniikan sovelluksissa.
  • Luoda toimintamalli, jossa yhdistetään Oulun yliopiston vahvaa biomateriaalien ja elektroniikan osaamista, ja mahdollistetaan merkittävät uudet, strategiset tutkimusavaukset digitaalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyen.
  • Kehittää uudenlaisia biopohjaisia elektroniikan lopputuotteita paikallisista raaka-aineista sekä mahdollistaa uuden vihreän elektroniikan tuotteiden ympärille syntyvä liiketoiminta.
  • Kohentaa alueen biotalouden ja teknologiayritysten liiketoiminnan materiaalikestävyyttä ja kilpailukykyä sekä lisätä vähähiilisyyttä, joka syntyy mm. sivujakeiden hyödyntämisestä vihreällä teknologialla ja öljypohjaisten materiaalien korvaamisella.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston biomateriaalien (Kuitu- ja partikkelitekniikka) ja elektroniikan (Mikroelektroniikka) tutkimusryhmien yhteistyönä, ja hankkeessa on mukana sekä biotalouden että elektroniikan yritystoimijoita. Vihreille elektroniikan materiaaleille ja komponenteille on ympäristönäkökohdat ja kierrätys huomioiden tulevaisuudessa huomattava tarve digitaalisissa sovelluksissa, eikä vähähiilisiä materiaaleja juurikaan vielä hyödynnetä -elektroniikan komponenteissa ja lopputuotteissa. Tämä hanke auttaa vahvistamaan biotalouden ja ICT/elektroniikka-alan tutkimusta ja koulutusta sekä aktivoi uutta yritystoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Hanke koostuu viidestä työpaketista:
TP1: Biopohjaisten materiaalien kehitys elektroniikan sovelluksiin
TP2: Hiilimateriaalien kehitys elektroniikan sovelluksiin,
TP3: Biopohjaisten hybridimateriaalien valmistus valittuihin elektroniikan sovelluksiin,
TP4: Valmistettujen uusien vähähiilisten materiaalien testaus ja vertailu olemassa oleviin tuotteisiin
TP5: Teknis-taloudellinen analyysi valmistuskonsepteista ja uusista materiaaleista.