Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen

TURNEE

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta pian tämän jälkeen. Tavoitteen saavuttamiseksi maaperän hiilinieluja tulee vahvistaa. Turve on tärkeä maaperän pitkäaikainen hiilinielu. Tässä projektissa tutkitaan rehevien ennallistettujen soiden ja käytöstä poistuvien suonpohjien metsittämisen ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Rahoituksen määrä

1 939 191 EUR

Projektin koordinaattori

Annalea Lohila, Helsingin yliopisto Ilmakehätieteiden keskus INAR

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Metsillä ja maaperällä on ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeä rooli, koska niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat tällä hetkellä ainoat vaikuttavat keinot sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä.

Nyt tehdään yhteistyön voimalla vaikuttavia tekoja. Tavoitteena on lisätä maankäyttösektorin hiilensidontaa vähintään 3 miljoonalla tonnilla CO2-ekv. vuoteen 2035 mennessä. Maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön uusilla ratkaisuilla tullaan vaikuttamaan merkittävästi päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen ja varastojen kasvattamiseen.

Tietoa ennallistamisen ja metsittämisen vaikutuksista

Metsät turvemailla - ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE) -hankkeessa arvioidaan millainen päästövähennyspotentiaali voidaan saavuttaa ennallistamalla reheviä ojitettuja soita ja metsittämällä käytöstä poistettavia suonpohjia. Ilmastovaikutusten lisäksi hankkeessa tutkitaan toimenpiteiden aiheuttamia vesistövaikutuksia, niihin vaikuttavia tekijöitä, ja vesistö- ja ilmastovaikutusten yhteyksiä. Hankkeessa otetamme huomioon elonkirjon mittaamalla ja mallintamalla vain sellaisia maankäytön muutoksia, jotka lisäävät elonkirjoa tai eivät ainakaan vähennä sitä.

Mittauksia laajasti, monilla kohteilla

Hankkeessa kasvihuonekaasujen vaihtoa, vedenlaatua- ja korkeutta mitataan monilla eri-ikäisillä ennallistetuilla ja luonnontilaisilla soilla ja metsitetyillä suonpohjilla. Lisäksi kaikkien kohteiden turpeen ominaisuuksia tutkitaan Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön toimesta. Hankkeessa perustetaan kaksi uutta intensiivimittausasemaa, joilla mitataan jatkuvatoimisesti ekosysteemin kasvihuonekaasujen vaihtoa. Toinen mittausasemista on maailman ensimmäinen turvemaalle perustettu asema, jossa mitataan kokonaisilmastovaikutuksia (mukaanlukien albedo, ilmakehään haihtuvat höyryt ja pienhiukkaset).

Mallinnuksen avulla tietoa kokonaisvaikutuksista

Paikkatietoanalyysin ja kerätyn aineiston avulla hankkeessa mallinnetaan toteuttamiskelpoisten maankäyttötapojen kokonaisilmasto- ja vesistövaikutuksia sekä maakunnan että valtakunnan tasolla vuosikymmeniä eteenpäin. Vuorovaikutamme tiiviisti keskeisten sidosryhmien kanssa ja tuotamme kipeästi tarvittavaa tietoa ilmastoviisaasta turvemaiden käytöstä mm. ELY-keskuksille, neuvontaorganisaatioille ja kasvihuonekaasuinventaarioon.

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö hydrologian osaajana hankkeessa

Me Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä vastaamme hankkeen hydrologisesta tiedon tuottamisesta. Tuotamme ja koostamme tietoa suonpohjien ja suometsien ennallistamisen ja suonpohjien metsittämisen vaikutuksista hydrologiaan sekä hiilen ja ravinteiden huuhtoumariskiin. Lisäksi tuotamme tietoa kohteiden maaperän fysikaalisista ja biogeokemiallisista ominaisuuksista, joiden avulla voidaan tehdä tarkempia riskiarvioita toimenpiteistä muodostuvista päästöistä.

Yhteistyöllä tietoa ja ymmärrystä

Hankkeessa mukana ovat Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön lisäksi Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Metsätieteiden osasto, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE) -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.

Projektin tulokset

TURNEE-hankkeessa perustetun Soinin Naarasnevan metsitettävän suonpohjan intensiivimittausaseman tuloksia on nähtävissä alla olevan linkin takaa.

https://www.atm.helsinki.fi/turnee/index.php/naarasnevan-mittausasema/

Mittausasema mittaa käytöstä poistuneen suonpohjan kokonaisilmastovaikutuksia.

Helsingin Yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR

Ulkoinen linkki
Helsingin Yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR

Helsingin yliopiston Metsätieteiden osasto

Ulkoinen linkki
Helsingin yliopiston Metsätieteiden osasto
Ilmatieteen laitos

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ulkoinen linkki
Seinäjoen ammattikorkeakoulu