POPCORN

POPCORN

POPCORN - Preventing oil and plastics contamination of ocean regions of the North - on NPA-ohjelmasta rahoitettava klusterointihanke, joka keskittyy merten saasteongelmiin. POPCORN tuo yhteen neljä jo päättynyttä tai vielä käynnissä olevaa hanketta, joissa on tarkasteltu merten öljypäästöjä ja muoviroskaongelmia. POCORN levittää hankkeiden tuloksia uusille kohderyhmille ja uusille alueille.

Rahoittajat

Edessä vene merellä, taustalla lumihuippuiset jyrkät vuoret

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Northern Periphery and Arctic programme 2014-2020

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Pohjoisille merialueille kohdistuu suuria ympäristöuhkia. Muoviroska, jota aiemmin pidettiin vain suurten valtamerien ongelmana, on läsnä myös pohjoisilla merillä. Ilmastonmuutoksen myötä laivaliikenne ja öljynporaustoiminta on mahdollistumassa entistä pohjoisempana ympärivuotuisen jäänsulamisen myötä, mikä lisää mahdollisten öljypäästöjen riskiä. Ympäristöongelmat eivät tunnusta valtionrajoja, joten kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan tässäkin asiassa. Monissa hankkeissa on jo etsitty oikeita työkaluja, metodeja ja käytäntöjä, joiden avulla merten saastumista voidaan ennalta estää tai rajoittaa näiden aiheuttamia vahinkoja. Tieto näistä ei ole kuitenkaan saavuttanut kaikkia asianomaisia, mihin POPCORN -hanke tuo omalta osaltaan muutoksen. POPCORN on klusterointihanke, joka levittää neljän öljyntorjuntaa ja meriroskaa käsittelleen hankeen - APP4SEA, OIL SPILL, Circular Ocean and Blue Circular Economy - tuloksia uusille alueille, uusille kohderyhmille.

Projektin toimenpiteet

POPCRON-hankkeen kohderyhmän muodostavat niin merien saasteongelmien kanssa työskentelevät asiantuntijat kuin laajempi yleisökin. Hankkeessa järjestetään, webinaareja, seminaareja ja muita tilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta näissä aiemmin toteutetuissa hankkeissa kehitetyistä työvälineistä, metodeista ja parhaista käytännöistä viranomaisten, ympäristöasiantuntijoiden muiden organisaatioiden keskuudessa. Näiden avulla voidaan paremmin estää merien saastumista ja rajoittaa mahdollisen saastumisen kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Projektien myötä hankkeissa mukana olleet asiantuntijat ovat voineet päivittää ja parantaa omia "työkalupakkejaan", ja POPCORNissa on tarkoitus toimia myös näin, levittää työkaluja laajemmalla. Toisaalta, yksittäisissä hankkeissa on myös haluttu lisätä tämän lisäksi myös suuren yleisön tietämystä merien saastumiseen liittyen. Suurta yleisöä on lähestytty erilaisin tavoin ja hanketuotoksin, joita POPCORN levittää edelleen eteenpäin. Pohjoisten yhteisöiden tietämystä öljypäästöjen riskeistä ja muoviroskasta merissä tullaan lisäämään erilaisten tapahtumien, julkaisuiden, infograafien ja podcastien avulla.

POPCORN:ssa päivitetään ja laajennetaan myös APP4SEA-hankkeessa laadittua Smart map -karttasovellusta, joka on tarkoitettu niin asiantuntijoiden kuin merialueiden saasteongelmista kiinnostuneiden käyttöön. Karttasovellukseen on kerätty kattavasti tietoa pohjoisten merialueiden öljypäästöistä ja niihin liittyvistä riskeistä, kuten öljynporaustoiminnasta, laivaliikenteestä, öljyntorjuntalaitteistoista, sään vaikutuksista öljyntorjuntaan, ym. Kartan maantieteellistä kattavuutta tullaan laajentamaan, minkä lisäksi sovellukseen ja lisätään uutta sisältöä esimerkiksi meriroskaan liittyen. Karttasovellus löytyy osoitteesta ja www.app4sea.com ja POPCORN:n virallinen kotisivu vastaavasti osoitteesta www.popcorn.interreg-npa.eu.