RATKU - Ratkaisuja turvemaiden eri maankäyttömuotojenympäristövaikutusten vähentämiseen

RATKU

Ojitettujen turvemaiden erilainen maankäyttö ja toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa voimakkaasti esillä viime vuosina. Tässä hankkeessa,on tavoitteena tutkia turvemaiden eri maankäyttömuotojen synnyttämiä ympäristövaikutuksia. Tutkimus toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipisteessä vuosina 2021-2023.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

Luonnonvarakeskus

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tarkasteltavat maankäyttömuodot ovat metsäojitettu turvemaa, viljelty turvemaa, viljelyn päätyttyä soistuva ja metsittyvä turvepelto sekä luonnontilainen suo, jolloin voidaan tarkastella siirtymiä eri maankäyttömuodoista toiseen ja peilata eri maankäyttömuotojen ympäristövaikutuksia. Koealueet sijaitsevat maantieteellisesti suppealla alueella ja ovat maapohjatyypiltään vertailukelpoisia.

Koealuilta mitataan ympärivuotisesti kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormituksen osalta tutkimuskohteena on erityisesti turvemaiden fosfori. Turvemaiden viljelyssä tutkitaan erityisesti hiilensidontaa ja maan hiilivaraston muutosta. Turvemaiden maankäytön aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä vaaditaan monitieteellistä osaamista, mikä on saavutettujen tulosten ohessa tarpeellista saattaa myös alan sidosryhmien tietoon. Siksi hankkeeseen sisältyy työpaketti, jossa teemana on Ruukkiin rakennetun nykyaikaisen tutkimusympäristön käyttö tiedonsiirrossa eri sidosryhmille ja päätöksentekijöille.