Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä - LuovAIn!

Luovat ja kulttuurialat (LuKu) ovat keskeisiä yhteiskunnan monimuotoiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille, synnyttäen ja ylläpitäen sosiaalista osallisuutta, taloudellista hyvinvointia ja osaamiseen perustuvaa kasvua ja työllisyyttä. (TEM 2020) Aloilla on potentiaali hyödyntää tekoälyä kehittämällä uusia ja innovatiivisia sisältöjä ja palveluita sekä parantamalla tuottavuutta ja työllisyyttä, esimerkiksi hyödyntämällä tekoälyä tapahtumien graafisten kuvitusten ja brändi-ilmeiden luomisessa, uusien sävellysaihioiden ja sovitusten luomisessa. LuovAIn!-hankkeessa edistetään tekoälyn käyttöä innovaatiotoiminnassa, pilotoidaan tekoälytyökaluja ja yhteistyökäytänteitä, sekä vahvistetaan luovien alojen ekosysteemejä ja tekoälyosaamista liiketoiminnan ja kulttuurisen pääoman vahvistamiseksi.
Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä - LuovAIn!

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Rahoituksen määrä

861 117 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tekoälyn (AI) potentiaali tuotteistuksessa ja innovaatiotoiminnassa on tunnustettu monilla sektoreilla, mutta luovilla ja kulttuurialoilla sen hyödyntäminen on vasta alussa Suomessa ja myös laajemmin Euroopassa (DISCE H2020, 2022; Euroopan komissio, 2022). Tekoäly mahdollistaa resurssitehokkaampien ja vähähiilisempien ratkaisujen kehittämisen, mikä tukee luovien ja kulttuurialojen siirtymistä kohti kestävää talouskasvua. Tekoälyllä on myös potentiaalia parantaa tuottavuutta ja avata uusia työllistymismahdollisuuksia automatisoimalla rutiinitehtäviä ja vapauttamalla ihmisten aikaa luovempaan ja korkeampaa arvoa luovaan työhön.

LuovAIn!-hanke vastaa tarpeeseen, joka luovan työn tekijöillä on tekoälyn integroimisessa tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessiin. Luovien alojen toimijat ovat usein mikro- tai pienyrittäjiä ja heidän tuotteensa tai palvelunsa nojaa henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja kokemukseen. Toimijoilla ei aina ole tarvittavia verkostoja ja koulutusta uusimpien työkalujen kartoittamiseen, kokeilemiseen ja käyttöönottoon. LuovAIn!-hankkeessa korjataan tämä osaamisvaje ja tuodaan uudet AI-työkalut luovien alojen toimijoiden ulottuville työpajojen, koulutusmateriaalien sekä roadshow-interventioiden keinoin. Näin varmistetaan, että tekoälytietoisuuden ja osaamisen kehittämistä edistetään läpi koko luovan alan ja AI-kehitystyön hedelmät eivät kasaudu pelkästään suuryrityksille, vaan hyötyjä saadaan kohdennettua myös kotimaisten luovien alojen ja kulttuurialan päivittäiseen tekemiseen sekä yhteiskehittämisen vahvistamiseen.

LuovAIn!-hankkeessa lisätään LuKu-toimijoiden monialaista vuorovaikutusta uusien valtakunnallisten ja alueidenvälisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseksi, sekä brändiosaamisen, AI-tekijänoikeusosaamisen ja älykkään, sekä kestävän kasvun edistämiseksi. Perinteisten LuKu-toimijoiden ohella hankkeessa osallistetaan valtakunnallisesti yritys- ja aluekehittäjiä luoviin ja kulttuurialoihin liittyvän liiketoimintaosaamisen ja digitaalisen yhteiskehittämisosaamisen kapasiteetin vahvistamiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen keskeiset tavoitteet voidaan jakaa seuraavasti:

  1. Edistää tekoälyn soveltamista innovaatiotoiminnassa luovilla ja kulttuurialoilla valtakunnallisesti, mukaan lukien sen potentiaali parantaa luovia kehitysprosesseja ja asiakasymmärrystä. Tekoälyn soveltamista edistetään myös huomioimalla tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä erityiskysymyksiä mm. IPR:ään, eettisyyteen, ja luovan työn luonteeseen liittyen.
  2. Tunnistaa ja pilotoida tekoälytyökaluja sekä yhteistyökäytänteitä, jotka tukevat luovien ja kulttuurialojen innovaatiotoimintaa, ylialueellista yhteiskehittämistä, sekä uusia liiketoimintamalleja.
  3. Vahvistaa luovien alojen ekosysteemejä edistämällä monialaista yhteistyötä korkeakoulujen, luovien ja kulttuurialojen mikrotoimijoiden, yritysten, ja julkisen sektorin välillä. Näin voidaan varmistaa laaja-alainen osaamisen ja matkailullisten valmiuksien kehittyminen sekä resurssit tekoälyn soveltamisessa luovilla ja kulttuurialoilla.
  4. Lisätä luovan alan toimijoiden ja ekosysteemien tekoälyosaamista osana kestävää ja eettistä liiketoimintaa ja kulttuurisen pääoman vahvistamista.

Tavoitteet toteutetaan viiden työpaketin (TP) kautta:

TP1: Tekoälytyökalujen ja osaamisen nykytilan kartoitus
TP2: Tekoälytyökalut innovaatioprosessissa -verkkotyöpajat
TP3: Tekoäly luovalla alalla –roadshow
TP4: Tekoäly luovan alan ekosysteemeissä -toimintamalli
TP5: Viestintä- ja vuorovaikutustoimet

Hankkeen vaikuttavuus

1. Tekoälytyökalujen ja -osaamisen kartoitus (työkalupakki). Hankkeen alussa tehty ja hankkeen aikana päivittyvä kartoitus antaa kattavan kuvan käytettävissä olevista tekoälytyökaluista sekä alan osaamisen ja yritysten kestävyyskäsitysten nykytilasta. Tämä tieto auttaa kohdentamaan hankkeen toimenpiteitä ja resursseja tehokkaasti.

2. Digitaalisen yhteiskehittämisosaamisen vahvistuminen (toimintamalli & käytänteet): Luovien sisällöntuottajien ja yrityskehittäjien osallistuminen työpajoihin, joissa kokeillaan tekoälytyökaluja käytännössä osana innovaatioprosessia ja saadaan tietoa AI-sisältöjen tekijänoikeuskysymyksistä.

3. Tekoälyosaamisen parantuminen: Roadshow-tapahtumat luovissa tiloissa eri puolilla Suomea, joiden avulla tekoälyosaamista levitetään laajasti.

4. Itsearviointi- ja oppimisalustan toteuttaminen: Hankkeen aikana tuotettu materiaali jäsennetään alustalle ja se on saatavilla sekä hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.

Lisätietoa LuovAIn!-hankkeesta.

Kuva: ©Taru Turpeinen