The Torne River International Watershed LIFE

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostushanke, jossa Tornionjoen ja sen sivujokien tilaa parannetaan sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä lähemmäs luonnontilaa, ja siten suojella alueen elinympäristöjä, kasveja ja eläimiä. Hankkeen toiminta-aika on 2023–2030.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Projektin koordinaattori

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

  • Associate Professor (Tenure Track)
    Ali Torabi Haghighi

Projektin kuvaus

Torniojokea, kuten monia muitakin jokia, on käytetty puun uittamiseen. Uiton helpottamiseksi vesireittejä oiottiin. Lohkareet ja kivet perattiin pois tieltä. Sivu-uomia suljettiin, pääväyliä kavennettiin ja patoja rakennettiin. Tämä johti vesistöjen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden katoamiseen.

Kun uiton merkitys pieneni, siirryttiin kumien päälle ja alkoi tieverkoston laajentaminen. Tiet aiheuttavat muutoksia vesistöissä. Esimerkiksi väärin asennetut tierummut voivat olla kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusesteinä. Myös muu ihmisen toiminta, kuten ojitukset, vaikuttavat vesistöihin. Monet suot on ojitettu paremman metsänkasvun toivossa, mutta myös tieojat aiheuttavat negatiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Projektin toimenpiteet

TRIWA LIFE -hankkeen tavoitteet • Elinympäristökunnostuksia 96 kilometriä virtavesissä (71 kilometriä Ruotsissa ja 25 kilometriä Suomessa). • 399 vaellusesteen poistoa. • Kunnostetaan 2500 hehtaaria suoluontoa. • Vähennetään kasvihuonekaasujen negatiivisia vaikutuksia kehittämällä ”parhaita vihreämpiä käytäntöjä”. • Parannetaan Atlantin lohen, kirjojokikorennon, saukon, jokihelmisimpukan ja kivisimpun elinympäristöjä.

Projektin koulutukset

Rahoitus ja yhteistyökumppanit Projektin nimi TRIWA LIFE tulee sanoista ”Torne River International Watershed LIFE”. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin LIFE-ohjelma, Norrbottenin lääni, Ruotsin Havs- och Vattenmyndigheten, Ruotsin luonnonsuojeluvirasto Naturvårdsverket sekä Kiirunan, Pajalan, Övertorneån, Haaparannan, Enontekiön, Kolarin, Muonion, Tornion, Pellon ja Ylitornion kunnat. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: • Norrbottenin lääninhallitus, • Havs- och vattenmyndigheten • Luulajan teknillinen yliopisto • Sveaskog AB • ELY-keskus • Metsäkeskus • Metsähallitus • LUKE • Oulun yliopisto

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai CINEA:n näkemyksiä. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

CABNs TRIWA sivusto: TRIWA LIFE | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Co-funded by the EU

Projektin tulokset

Vesistöjen ja kosteikkojen ennallistaminen eläväksi elinympäristöksi TRIWA LIFE pyrkii palauttamaan useiden Torniojoen sivu-uomien biologisen monimuotoisuuden ja palauttamaan niiden luonnontilaisuuden. Tavoitteena on ennallistaa lähes 100 kilometriä virtavesiä, poistaa 399 vaellusestettä ja ennallistaa 2500 hehtaaria kosteikkoja. Suuri osa virtavesien kunnostustyöstä on perattujen kivien takaisin asettamista ja jokipohjan muokkaamista kaivinkoneilla. Osa työstä on manuaalista, esimerkiksi kutupaikkojen teko. Tierumpujen vaihdon lisäksi poistetaan myös patoja. Suomen puolella rakennetaan kalatiet Tengeliönjoen kahden voimalaitoksen ohi. Sekä Suomen että Ruotsin puolella ennallistetaan soita tukkimalla ja patoamalla kaivettua ojia. Hanke parantaa kaikkien lajien elinoloja. Työstä hyötyvät muun muassa projektin kohdelajit Atlantin lohi, saukko, kirjojokikorento, jokihelmisimpukka ja kivisimppu. TRIWA LIFE toteutetaan vuosina 2023–2030 ja se edistää EU:n vesipuitedirektiivin mukaista tavoitetta saavuttaa ”hyvä tai korkea ekologinen tila” vesistöissä. Hanke parantaa vesistöjen ns. suojelun tasoa ja hyödyttää Natura 2000 -direktiivien mukaisia lajeja. TRIWA on jatkumoa aiempiin LIFE-hankkeisiin, kuten Remibar ja ReBorN ja valuma-aluekunnostuksista saatuihin kokemuksiin.