Vedyn turvallinen siirto ja varastointi

Hankkeessa selvitetään vedyn turvallisen varastoinnin ja siirron konseptit ja ratkaisut, sekä kehitetään menetelmiä tunnistaa vetyvuotoja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen määrä

625 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vety on tunnetusti ongelmallinen varastoitava ja siirrettävä, koska se vuotaa helposti, palaa savuttomasti ja hajuttomasti sekä haurastuttaa materiaaleja. Vety-ilmaseos voi syttyä laajalla seossuhdealueella ja syttymisenergia on matala. Siirryttäessä kohti vetytaloutta on vedyn valmistamisen turvallisuuden lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota varastoinnin ja siirtämisen turvallisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan alueelle ominaiset suuret vuotuiset lämpötilanvaihtelut asettavat käytettäville teknologioille omat haasteensa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaalla toteuttamiskelpoiset vedyn turvallisen varastoinnin ja siirron konseptit, sekä uusimmat teknologiset ratkaisut. Hankkeen aikana kehitetään diagnostiikkamenetelmiä, joilla voidaan tunnistaa vetyvuotoja, seurata vetyhaurastumisen etenemistä ja ennustaa rakenteen eheys kohtuullisin kustannuksin. Uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi kehitetään sekä mittauksiin, että mallipohjaisten ratkaisuihin perustuvia tapoja vuotojen ja rakenteen eheyden havainnointiin vetylinjoissa, säiliöissä ja erilaisissa laitteissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti Pohjois-Suomen näkökulmasta etsitään mm. säätilasta riippumatta käytettävissä olevia ratkaisuja vedyn käsittelyyn. Tuotetaan tietoa, jota tarvitaan päivitettäessä vetyteknologiaan liittyviä standardeja yhteistyössä standardisointiorganisaatioiden kanssa (esim. METSTA, KEMESTA ja PSK). Etsitään konseptivaihtoehtoja vihreän vedyn varastointiin ja siirtoon sekä tehdään tähän energiataloudellinen tarkastelu. Analysoidaan vedyn varastoinnin ja siirron konseptien, sekä diagnostiikkamenetelmien käyttökelpoisuus ja taloudellisuus. Kehitetään ja demonstroidaan vetykohteiden turvallisuuteen tähtääviä valvontamenetelmiä sekä toteutetaan diagnostiikan proof-of-concept -tasoisia ratkaisuja laboratoriomittakaavassa sekä mahdollisuuksien mukaan myös pilotmittakaavassa. Hanke on osa Oulun innovaatioallianssin JTF-hankeklusteria Oikeudenmukaiset ja vihreät vetytalouden arvoketjut, jonka tavoitteena on identifioida ja kehittää vihreän vedyn valmistusta ja jatkojalostusta koko arvoketjussa ja määrittää hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen soveltuvuus alueella.