Ylä- ja Itä-Kainuun vihreän siirtymän osaamiskeskus

Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista alueiden, kuntien, yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyömallia (vihreän siirtymän osaamiskeskus), jonka tarkoituksena on vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen, alueelle kohdistuvien talous- ja työllisyysvaikutusten vahvistaminen, eri intressiryhmien kattava huomioiminen ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden toteutuminen.

Rahoittajat

Project photo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan Unioni
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Ristijärvi
Puolanka
Kuhmo

Rahoituksen määrä

863 101 EUR

Projektin koordinaattori

Hyrynsalmen kunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa pilotoidaan uudenlaista alueiden, kuntien, yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyömallia, jonka tarkoituksena on vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen, alueelle kohdistuvien talous- ja työllisyysvaikutusten vahvistaminen, eri intressiryhmien kattava huomioiminen ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden toteutuminen.

Tavoitteita edistetään hankkeessa perustamalla viiden kunnan ja kolmen yliopiston yhteinen vihreän siirtymän osaamiskeskus, jonka tehtävänä on juurruttaa alueelle kattava osaaminen omien luonnonvarojen ja energiavarojen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään hyödyntämiseen ja jalostamiseen mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteiksi. Hankkeen aikana kunnat ja yliopistot tekevät tiivistä yhteistyötä alueen asukkaiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perustettava osaamiskeskus toimii verkostomaisesti alueen kuntien alueella, pääosin hankkeen nettiportaalin ja somekanavien kautta.

Osaamiskeskuksen toiminnalla saavutetaan, hankkeen aikana ja sen vakiintumisen jälkeen, alueen ja sen nykyisten yritysten kilpailukyvyn huomattava vahvistuminen ja siten merkittävä alueellinen talous- ja työllisyyshyöty. Hankkeella vahvistetaan myös oleellisesti alueen edellytyksiä uusien osaajien, yritysten ja investointien houkuttelulle. Hankealueen osaamisen ja kyvykkyyksien vahvistaminen tuottaa selkeitä hyötyjä myös valtakunnallisella tasolla - varmistettaessa päästövähennystavoitteiden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta oleellisten vähähiilisen energian tuotannon ja jatkojalostuksen toteutumista sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Hanke tuottaa myös merkittävää uutta tutkimustietoa vihreän siirtymän keskeisistä kysymyksistä Kainuun maakunnan ja valtakunnallisen kehittämistyön tueksi, ja hanke hakee samalla paikallisia pragmaattisia ratkaisuja akuutteihin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin. Alueelle ovat tärkeitä mm. erilaiset kestävät ja tehokkaat energiainfraratkaisut sekä sähköverkon kehittämiseen ja energiaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Tärkeää on myös, että vuorovaikutusta vahvistetaan valtakunnallisten toimijoiden (energiatoimiala, puolustushallinto, huoltovarmuus, ministeriöt) kanssa. Johtavien tutkimustoimijoiden myötä alue nousee myös kansalliseen ja kansainväliseen näkyvyyteen kiinnostavana vihreän siirtymän kohteena, investointiympäristön ä sekä työ- ja asuinpaikkana.

Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Hyrynsalmen kunta ja partnereina Kuhmon kaupunki, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat; lisäksi hankkeen osatoteuttajina ovat Helsingin Yliopisto (HY) ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto (LUT) sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (KSI).

Kerttu Saalasti Instituutti (OY KSI) tuottaa hankkeessa mikroyrityksiin ja alueelliseen yrityskuvaan liittyvää tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. OY KSI tekee hankkeessa selvitystä mikroyritysten roolista, valmiuksista ja osallistumismahdollisuuksista alueen vihreään siirtymään sekä tuottaa alue- ja paikkatietopohjaisen tarkastelun alueella toimivista vihreän siirtymän investointien kannalta kiinnostavista yrityksistä.

Yhteystiedot:

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi

Anna-Mari.Simunaniemi@oulu.fi

+358 50 466 2832