Tiina Eilittä

FT
Tutkijatohtori
Englannin kieli

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Tiina Eilittä

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa AIDA: Action and Intersubjectivity in the Digital Age. Tutkin sitä, miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää erilaisissa yhteistyötehtävissä. Tutkimukseni keskittyy osallistujien kielelliseen ja keholliseen vuorovaikutukseen ja siihen, miten nämä mukautuvat virtuaaliympäristöihin. Tutkimusaineistonani käytän virtuaalitodellisuudessa kerättyä, suomen kielistä videoaineistoa. Lähestyn tutkimusaihettani keskustelunanalyyttisen tutkimusmenetelmän avulla.

Aiemmin toimin väitöskirjatutkijana Eudaimonia-instituutin rahoittamassa iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking -tutkimusryhmässä. Väitöstutkimuksessani tarkastelin lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta kiireisissä ja arkipäiväisissä tilanteissa. Tutkin kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta ja sen kulkua monitoimintatilanteissa, joissa lapset hakevat aikuisten huomiota. Tutkimusaineistonani käytin sekä Suomessa että Iso-Britanniassa lapsiperheissä ja varhaiskasvatuksessa kerättyjä videotallenteita.

Tutkimusaiheet

  • Lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus
  • Keskustelunanalyysi
  • Multimodaalisuus
  • Vuorovaikutus ja monitoiminta
  • Virtuaalitodellisuus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Tiina.Eilitta@oulu.fi

Puhelinnumero

029 448 3273

Vierailuosoite

Linnanmaa
Huone HUM318
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
Englannin kieli
P.L. 1000
FI-90014 Oulun yliopisto