Tiina Lempinen

kuva

Väitöstutkimuksessani tarkastelen ylisukupolvisia siirtymiä ja etenkin ylisukupolvisten taakkojen kietoutumista jälkipolvien elämänkulkuun. Lisäksi selvitän niitä mekanismeja, joiden kautta ylisukupolviset taakat jatkuvat. Väitöstutkimukseni koostuu neljästä osatutkimuksesta, joista ensimmäisessä kartoitan ylisukupolvisten taakkojen, haitallisten lapsuuskokemusten ja koulumuistojen yhteenkietoumia.

Lähestyn tutkimusaiheitani monitieteisesti. Tarkastelen etenkin kokemusten ja muistojen affektiivisten ja materiaalisten ulottuvuuksien merkityksiä. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten vaikeasti sanallistettavia ja herkkiä kokemuksia ja muistoja voi tutkia. Käytän luovia ja toiminnallisia tutkimusmenetelmiä sekä pyrin edelleen kehittämään eettistä tutkimusmetodologiaa.

Tutkimustyössäni hyödynnän aiempaa ammatillista taustaani. Olen työskennellyt yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimintaterapeuttina ja erityisluokanopettajana. Olen kiinnostunut tutkimusaiheeseeni liittyvästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja teen mielelläni yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa.

Tutkimusaiheet

  • ylisukupolvisuus
  • haitalliset lapsuuskokemukset
  • luovat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät
  • feministinen posthumanismi ja uusmaterialismi
  • affektitutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.lempinen@oulu.fi