Tiina Lempinen

kuva

Väitöstutkimuksessani tarkastelen haitallisia lapsuuskokemuksia ja ylisukupolvisia siirtymiä. Väitöstutkimukseni koostuu osatutkimuksista, joista ensimmäisessä kartoitan ylisukupolvisten taakkojen, haitallisten lapsuuskokemusten ja koulumuistojen yhteenkietoumia. Toinen osatutkimukseni keskittyy sotalapsuuteen liittyviin ylisukupolvisiin siirtymiin.

Lähestyn tutkimusaiheitani monitieteisesti. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten vaikeasti sanallistettavia ja herkkiä kokemuksia ja muistoja voi tutkia. Käytän luovia ja toiminnallisia tutkimisen tapoja.

Tutkimustyössäni hyödynnän aiempaa ammatillista taustaani. Olen työskennellyt yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimintaterapeuttina ja erityisluokanopettajana.

Tutkimusaiheet

  • ylisukupolvisuus
  • haitalliset lapsuuskokemukset
  • luovat ja toiminnalliset menetelmät
  • posthumanistiset feminismit
  • affekti ja affektiivisuus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.lempinen@oulu.fi