Etiikka

Hyvää tieteellistä käytäntöä edistetään Oulun yliopistossa laatutyöllä, noudattamalla vastuullisen tieteen periaatteita, avoin tiede ja tutkimus -työllä (ATT) ja tutkimuseettisellä koulutuksella.

Etiikkatyö Oulun yliopistossa

Tutkimusetiikan tuntemus on osa yliopiston laatutyötä, jolla hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) tehdään yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tutuksi kattavan koulutuksen avulla.  Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta. 

 

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä 

Oulun yliopistossa toimii etiikkatyöryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. Työryhmä pohtii keinoja, miten arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä, ja tekee etiikkaan liittyviä esityksiä.

Toimikauden 2022–2023 aikana etiikkatyöryhmän erityistehtäviä ovat:

  • Eettisen ja tutkimuseettisen valistuksen ja koulutuksen edistäminen Oulun yliopistossa
  • Vastuulliseen tieteeseen liittyvät eettiset kysymykset.

Yhteystiedot:

Satu Pitkäaho (puheenjohtaja), projektikoordinaattori, teknillinen tiedekunta 
Aija Ryyppö (sihteeri), laatupäällikkö, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö
(etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Tutkimusetiikan tukihenkilöt 

Oulun yliopistossa toimii neljä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kouluttamaa tutkimusetiikan tukihenkilöä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa oman organisaation tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Tutkimusetiikan tukihenkilöiltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. Lisätietoa tutkijoille intranet Patiossa (edellyttää kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Tutkimuseettiset toimielimet

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut  tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Ohje astui voimaan 1. maaliskuuta 2013 ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, myös Oulun yliopistossa. 

TENK:n puheenjohtajana kaudella 1.2.2022–31.1.2025 toimii Oulun yliopiston professori Riitta Keiski. 

TENK on yhdessä Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn kanssa laatinut yliopistoille suosituksen tutkimuseettisistä näkökohdista väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Väitöskirjojen ohjaukseen ja tarkastukseen liittyvät tutkimuseettiset näkökohdat ovat osa yliopiston laadunvarmistusta. 

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

TENK päivitti vuonna 2019 ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan TENKin periaatteita.  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan (Ethics Committee of Human Sciences) tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) eettinen toimikunta 

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä  ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. PPSHP:n alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta. 
 

Biotekniikan neuvottelukunta BTNK 

Geenitekniikan lautakunta GTLK 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA 

 

Toiminta ongelmatilanteissa

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittaminen 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten. TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista voitaisiin yksinkertaistaa ja HTK-ilmoituksen laatimista helpottaa.  TENK toivoo strukturoidun lomakkeen sujuvoittavan HTK-ilmoitusten käsittelyä ja yhdenmukaistavan käytäntöjä. 

Ilmoittajan ei tarvitse olla tutkija tai tiedeyhteisön jäsen. TENK ei ota vastaan HTK-ilmoituksia, vaan ilmoitus on tehtävä siihen tutkimus- tai oppilaitokseen, jossa tutkimus on pääasiallisesti suoritettu tai epäilty tutkija toimii. Ilmoituksen tekijän on hyvä tutustua myös ko. tutkimusorganisaation omiin ohjeisiin ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä lähetetään Oulun yliopiston rehtorille tai hallintojohtajalle. 

Lomake hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten 

 

Häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytäntö Oulun yliopistossa

Jokaisella yliopistolaisella on vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä. Epäasialliseen kohteluun voi puuttua ilmoituksella. Oulun yliopistolla on käytössä häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytäntö, jonka kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis- tai häirintätilanteen käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.