Etiikka

Hyvää tieteellistä käytäntöä edistetään Oulun yliopistossa laatutyöllä, noudattamalla vastuullisen tieteen periaatteita, avoin tiede ja tutkimus -työllä (ATT) ja tutkimuseettisellä koulutuksella.

Etiikkatyö Oulun yliopistossa

Tutkimusetiikan tuntemus on osa yliopiston laatutyötä, jolla hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) tehdään yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tutuksi kattavan koulutuksen avulla. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Oulun yliopistossa toimii etiikkatyöryhmä, jonka tehtävänä on tutkimuseettisen keskustelun ylläpito ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvien esitysten tekeminen. Etiikkatyöryhmän tulee mm. edistää hyviä tutkimuskäytäntöjä ja vastuullista tutkimuskulttuuria Oulun yliopistossa valistuksen ja koulutuksen avulla.

Yhteystiedot:

Minna Ruddock (puheenjohtaja), tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta
Aija Ryyppö (sihteeri), erityisasiantuntija, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö
(etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Jokaisessa Oulun yliopiston tiedekunnassa ja myös henkilöstöpalveluissa on TENK:n kouluttama tutkimusetiikan tukihenkilö. Tukihenkilöt tarjoavat matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa oman organisaation tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Tutkimusetiikan tukihenkilöiltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. Lisätietoa tutkimusetiikan tukihenkilöistä löytyy intranet Patiosta (edellyttää kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Ennen 5.4.2023 tapahtuneissa HTK-vilppiepäilyjen tutkinnassa sovelletaan vuoden 2012 HTK-ohjetta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 (pdf).

Tutkimuseettiset toimielimet

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Oulun yliopisto on sitoutunut uusimpaan, vuonna 2023 päivitettyyn HTK-ohjeeseen. Yliopisto oli sitoutunut myös aiempaan HTK-ohjeeseen.

TENK:n puheenjohtajana kaudella 1.2.2022–31.1.2025 toimii Oulun yliopiston professori Riitta Keiski.

TENK on yhdessä Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn kanssa laatinut yliopistoille suosituksen tutkimuseettisistä näkökohdista väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Väitöskirjojen ohjaukseen ja tarkastukseen liittyvät tutkimuseettiset näkökohdat ovat osa yliopiston laadunvarmistusta.

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

TENK päivitti vuonna 2019 ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan TENKin periaatteita.  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan (Ethics Committee of Human Sciences) tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta.

Lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja joka lisää tietoa terveydestä ja sairaudesta, tarvitaan lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta arvioi ja antaa lausuntoja Pohjois-Suomen yhteistyöalueella tehtävistä lääketieteellisistä ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain alaisuuteen. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Lisäksi toimikunta arvioi ja antaa 30.1.2025 asti lausuntoja niiden meneillään olevien kliinisten lääketutkimusten muutoshakemuksista, jotka toimikunta on arvioinut aiemmin. Toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Tutkimuseettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

Biotekniikan neuvottelukunta BTNK

Geenitekniikan lautakunta GTLK

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA

Toiminta ongelmatilanteissa

Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittaminen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten. TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista voitaisiin yksinkertaistaa ja HTK-ilmoituksen laatimista helpottaa.  TENK toivoo strukturoidun lomakkeen sujuvoittavan HTK-ilmoitusten käsittelyä ja yhdenmukaistavan käytäntöjä.

Ilmoittajan ei tarvitse olla tutkija tai tiedeyhteisön jäsen. TENK ei ota vastaan HTK-ilmoituksia, vaan ilmoitus on tehtävä siihen tutkimus- tai oppilaitokseen, jossa tutkimus on pääasiallisesti suoritettu tai epäilty tutkija toimii. Ilmoituksen tekijän on hyvä tutustua myös ko. tutkimusorganisaation omiin ohjeisiin ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä lähetetään Oulun yliopiston rehtorille tai hallintojohtajalle.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake 2023 (pdf)

Häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytäntö Oulun yliopistossa

Jokaisella yliopistolaisella on vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä. Epäasialliseen kohteluun voi puuttua ilmoituksella. Oulun yliopistolla on käytössä häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytäntö, jonka kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis- tai häirintätilanteen käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.