Kulttuurimaantiede

Pääasiallisena tutkimusteemana on alueellisen muutoksen eli transformaation teoreettinen tulkinta sekä monipuolinen konkreettinen tutkimus.

Muutokset ilmenevät territoriaalisten rakenteiden, rajojen ja maisemien muutoksina.

Muutos voi ilmetä myös alueellisten identiteettien ja ihmisten alueellisen tietoisuuden osalta. Nämä ilmiöt ovat tulleet konkreettisesti esille viime vuosina Euroopan alueellisen järjestelmän muutoksen yhteydessä.

Ideoiden, ihmisten ja pääomien siirtymisen myötä rajat ja kansallisvaltiot ovat menettäneet merkitystään mutta toisaalta etniset, alueelliset ja kansalliset identiteetit ovat voimistuneet. Koko maapallon mittakaavassa globalisaatio aiheuttaa samankaltaisia, osin ristiriitaisia kehityskulkuja.

Tutkimusryhmän tiedot

Yksikkö ja tiedekunta

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

 • Juha Ridanpää

Tutkimusryhmän kuvaus

Oulun yliopistossa tehtävän alue- ja kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen keskeinen tavoite on yhtäältä tuottaa teoreettisia ja empiirisia tuloksia kansainväliseen maantieteelliseen tutkimukseen ja toisaalta hyödyntää tutkimuksessa tehokkaasti maantieteen alan ja lähitieteiden uusimpia tieteellisiä tuloksia.

Molempien tavoitteiden osalta on viime vuosina saavutettu hyviä tuloksia. Keskeisenä pyrkimyksenä on myös liittää tutkimus mahdollisimman tehokkaasti yksikössä annettavaan opetukseen.

Tavoitteena ovat siten paitsi opetuksen ja tutkimuksen läheinen yhteys, myös alan uusimpien innovaatioiden välittäminen tehokkaasti opetukseen.

Lisätietoja viimeaikaisista hankkeista:

RELATE - CoE
Regional and political geography

Tutkimusprojektit

 • "Ylirajainen alueellinen resilienssi: Pohjoiskalotin ylirajaiset hallinnolliset, taloudelliset ja kulttuuriset toimijuudet muutoksessa (RE-NORTH)" Tutkimushanke on Eudaimonia-instituutin kärkihanke kaudella 2022–2025. Hanketta vetää professori Eeva-Kaisa Prokkola (PI) yhdessä kulttuurimaantieteen lehtori, FT, Juha Ridanpään ja aluepolitiikan ja aluekehityksen yliopistotutkija, FT, Kaj Zimmerbauerin kanssa.

RE-NORTH-tutkimushanke käsittää ylirajaisen dynamiikan ja alueellisen resilienssin suhteen käsitteellistä tarkastelua sekä empiiristä tutkimusta Pohjoiskalotin alueella (Suomi, Ruotsi ja Norja). Tutkimus osallistuu ihmismaantieteen, monitieteellisen rajatutkimuksen ja alueellisen resilienssin tutkimuksen keskusteluihin. Lähtöoletuksena on, että ylirajainen hallinnon, talouden ja kulttuurikentän toimijuus ja suhteet ovat tärkeitä alueellisen resilienssin näkökulmasta, toisaalta myös nämä toimijuudet ja suhteet itsessään ovat samanaikaisesti haavoittuvia, pysyviä ja uudistuvia. Hankkeessa etsitään vastauksia kolmeen toisiinsa linkittyvään kysymykseen:

1) Haavoittuvuus. Millä tavoilla ylirajaiset hallinnan instituutiot sekä talous- ja kulttuurikentän toimijat Pohjoiskalotin alueella ovat toisaalta haavoittuvia ja toisaalta sitkeitä suhteessa erilaisiin äkillisiin ja hitaasti eteneviin kriiseihin?

2) Sopeutuminen. Miten ylirajaiset hallinnon, talouden ja kulttuurikentän toimijat Pohjoiskalotin alueella käsitteellistävät ja kohtaavat erilaisia kompleksisia kriisejä sekä millaista ylirajaista toimijuutta, suunnitelmia ja jännitteitä sopeutumisen ja uudistumisen prosesseissa muodostuu?

3) Vahvistaminen. Miten resilienssiä, hyvinvointia ja solidaarisuutta voidaan uudelleenajatella ja vahvistaa ylirajaisen näkökulman kautta? Tutkimuksen tulokset auttavat alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita ja päätöksentekoelimiä arvioimaan erilaisia resilienssistrategioita sekä tuottavat uusia näkökulmia alueiden, kaupunkien ja yhteisöjen ylirajaiseen kestävään kehitykseen.

 • Löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kosmopoliitti: Kuinka meistä tuli uteliaita (Säätiöiden post doc -pooli 2017-2019, Suomen Akatemia 2018-2021), Johanna Sitomaniemi-San (PI)
 • “Ei kosketa minua”: Etäisyys, suhteisuus ja vastuu COVID-19-pandemian keskellä (Suomen Akatemia 2021), Johanna Sitomaniemi-San (PI) & Tuomo Alhojärvi (tutkijatohtori)
 • GLASE (Multilayered Borders of Global Security), Consortium between the University of Eastern Finland, University of Oulu, University of Helsinki and Finnish Border Guard (Strategic Funding by the Academy of Finland 2016-2019)
 • Transformation and transnationalization of state spaces: Geopolitics of borders, mobilities and planning in the Arctic (SPARCTIC), other PIs Professor Jarkko Saarinen and Prof. Toni Ahlqvist. Evaluation process by the Academy of Finland, funding from the University of Oulu. Project leader/PI Anssi Paasi
 • RELATE Center of Excellence (Finnish Academy 2014-2019), Director, Professor Anssi Paasi
 • Geographies of Irony: Mikael Niemi’s literature and the renegotiation of regional identities in the Tornio Valley. Contact person: Juha Ridanpää
 • Privatizing Border Enforcement in the European Union and United States (Finnish Academy 2013-2016) Led by Lauren Martin
 • Mobilities, Borders, and Identity International recruitment package by Oulu University (University of Oulu 2011-2015) Led by Lauren Martin
 • Border management, biopolitics, and narratives of border crossings" (Finnish Academy 2011-2013). Led by Eeva-Kaisa Prokkola
 • Region-building, boundaries and identity in a globalizing world (Finnish Academy 2008-2012). Director: Anssi Paasi, Researchers Joni Vainikka and Kaj Zimmerbauer.