Sosiologia

Sosiologian tutkimusryhmä sijoittuu kasvatustieteiden tiedekunnassa sijaitsevaan Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit -tutkimusyksikköön. Ryhmässä tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ihmisten ja ihmisten luomien instituutioiden toimintamahdollisuuksista ja toiminnan rajoituksista muuttuvassa maailmassa.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Sosiologian tutkimusryhmässä tutkitaan pääasiassa kasvatusta ja koulutusta yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Ryhmän tutkimusaiheita yhdistää pyrkimys tuottaa tietoa ihmisten ja ihmisten luomien instituutioiden toimintamahdollisuuksista ja toiminnan rajoituksista muuttuvassa maailmassa. Ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta sekä niiden institutionaalisia muotoja lähestytään kriittisesti huomioiden esimerkiksi niiden kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja globaalit kontekstit. Ryhmässä ei rajoituta formaalien kasvatus- ja koulutusjärjestelmien tutkimiseen vaan tarkastellaan myös informaaleja kasvatusinstituutioita ja -ympäristöjä sekä niiden yhteiskunnallisia reunaehtoja ja seurauksia. Ryhmässä tehdyt ja tekeillä olevat tutkimukset kohdistuvat muun muassa hallinnan ja vallan kysymyksiin, rasismiin, osallisuuteen, digitalisoitumiseen, valvontaan jne.

Sosiologian tutkimusryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti tiedekunnan opetukseen (sosiologian perus- ja aineopinnot) sekä ohjaavat yhteiskunnallisesti ja yhteisöllisesti orientoituneita opinnäytetöitä.

Väitöstutkijat

Marjo Laitala

Sirpa Ylimaula

Sebastiao Teatini

Boby Mafi

Rima Depo

Andra Aldea-Löppönen

Opinnäytetöiden ohjaus

Sosiologian tutkimusryhmässä ohjaataan myös kandidaatintutkielmia ja pro gradu -tutkielmia. Opiskelijoilta edellyttämme sosiologian perusteiden hallintaa.

Tutkimusaiheet voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

a) koulutusjärjestelmiä ja -instituutioita ja kasvatusta osana yhteiskuntaa,

b) lasten ja nuorten asemaa, osallisuutta ja kansalaisuutta,

c) kodin ja koulun välistä yhteistyötä siihen osallistuvien eri toimijoiden näkökulmista,

d) perhettä ja perheiden moninaisuutta,

e) monikulttuurisuutta ja rasismia,

f) hyvinvointia sekä

g) yleensä koulutusta ja kasvatusta niin globaalien kuin lokaalienkin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten näkökulmista

Uusia opiskelijoita ohjaukseen otetaan taas syyslukukaudella 2022!