Hallitus päätti johtosäännöstä ja Kontinkankaan yhteiskäyttötilojen esiselvityksestä – kieli- ja viestintäopinnot palveluyksiköksi

Oulun yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.11.2023 yliopiston johtosääntöön tehtävistä muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2024.

Hallitus käynnisti johtosäännön valmistelutyön kokouksessaan 23.2.2023. Muutoksissa on kuultu laajasti yliopistoyhteisöä, huomioitu oikeuskanslerinviraston ratkaisun mukaiset suositukset ja tehty vertailua muiden Suomen yliopistojen johtosääntöihin. Yliopistoyhteisö sai kommentoida oikeuskanslerin suositusten mukaisia muutosehdotuksia lomakkeella.

Yliopistokollegion osalta suurin muutos johtosääntöön on, että jatkossa kollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa siten, että jokainen kolmesta ryhmästä – opiskelijat, professorit ja opetus- tutkimus- ja muu henkilökunta – tulee edustetuksi. Aikaisemmin kollegiolla on ollut yksi varapuheenjohtaja ja johtosäännössä ei ole määritelty, mitä ryhmiä puheenjohtajien tulee edustaa.

Dekaanien valintaan tulee muutoksia. Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin ja varadekaanit tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä rehtorin kuultua tiedekuntahallitusta ja tiedekunnan johtoryhmää. Varadekaaneja voi olla yksi tai kaksi tiedekunnan tarpeen mukaisesti. Yksi varadekaaneista on aina koulutusdekaani. Rehtorin esityksestä hallitus voi vapauttaa dekaanin tai varadekaanin tehtävästään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy.

Hallintoelinten kokoontumista helpotetaan. Hallintoelin voidaan kutsua koolle, mikäli neljännes sen jäsenistä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä. Aikaisemmin koollekutsumiseen on vaadittu, että kolmannes pyytää asian käsittelyä.

Lisäksi hallitus päätti selvittää, miten opiskelijaedustajien osallistuminen yliopiston toimielimiin voidaan katsoa opiskelijaedustajan hyväksyttäväksi poissaoloksi.

Hallitus tekee vasta jatkoselvitysten jälkeen päätöksiä johtosäännön kohdasta 8 § (Tiedekuntahallitus) tiedekuntahallituksen tehtävien osalta ja kohdasta 15 § (Tutkijakoulu). Näiden kohtien osalta johtosääntö pysyy toistaiseksi ennallaan.

Hallitus päätti säilyttää johtosäännön nykyisessä muodossaan 10 ja 11 §:ien osalta. Asian mahdollinen jatkokäsittely siirtyy 1.1.2024 aloittavalle hallituskokoonpanolle.

Uusi johtosääntö tulee kokonaisuudessaan yhteisön nähtäväksi puhtaaksikirjoituksen jälkeen.

Lisäksi hallituksen työjärjestystä muutettiin oikeuskanslerinviraston ratkaisun suositusten mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan sihteerinä toimi aikaisemmin henkilöstöjohtaja, mutta jatkossa hallitus valitsee sihteerin rehtoria erikseen kuultuaan. Jatkossa hallituksen pöytäkirjoihin merkitään mahdollisten äänestysten äänestystulokset, pohjaesitysten ja vastaesitysten kannattajat ja esittelijöiden eriävät mielipiteet. Päivitetty työjärjestys tulee voimaan 1.12.2023.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan, että yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus muutetaan palveluyksiköksi. Tähän asti koulutus on toiminut osana Täydentävien opintojen keskusta (Topik), jonka toiminta päättyy vuodenvaihteessa. Muutoksen tavoitteena on parantaa kieli- ja viestintäkoulutuksen toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta sekä luoda synergiaetuja humanistisen tiedekunnan kieltenopetuksen kanssa. Uudistuksella ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan tai työsuhteisiin.

Hallitus hyväksyi aloitettavaksi esiselvityksen, jossa selvitetään mahdollisuutta rakentaa yhteisiä tai yhteiskäyttöisiä tiloja Kontinkankaalle. Hankkeen muut osapuolet ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja taloudellinen käyttö sekä synergiaedut. Esiselvitys liittyy OYS 2030 -uudistamisohjelmaan, jossa Oulun yliopistollisen sairaalan tiloja uudistetaan vastaamaan toiminnan uudistamisen tarpeita.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyn ja prosessit Oulun yliopistossa.

Hallituksen pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 28.11.2023