Kiitos aktiivisesta osallistumisesta keskustelutilaisuuksiin keskustakampuksesta – tilaisuuksien diat

Tiedekunnat järjestivät henkilöstölle ja opiskelijoille keskustelutilaisuuksia keskustakampuksesta tammi–helmikuun 2022 aikana. Lisäksi palvelu- ja erillisyksiköiden henkilöstölle järjestettiin yhteinen tilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 1500 yliopistoyhteisön jäsentä, mikä on noin 11 prosenttia koko yhteisöstä.
Esimerkkikuva tulevasta keskustakampuksesta Tehtaankadulta päin.

Tilaisuuksissa esiteltiin hankesuunnitelmaa ja kerättiin henkilöstön ja opiskelijoiden ajatuksia sekä ratkaisuehdotuksia koettuihin haasteisiin. Lisäksi kuultiin toiveita yhteisön osallistamisesta jatkosuunnitteluun. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä chatissa tai suullisesti tilasuunnittelusta vastaavalle keskustakampushankkeen projektipäällikölle Arto Haveriselle, tiedekuntien ja yksiköiden johdolle ja hankesuunnitteluun osallistuneille tiedekuntien edustajille.

Seuraavaksi suunnittelutoimisto ja tilaisuuksien fasilitaattori WSP kokoaa yhteenvetoraportin keskustelutilaisuuksista. Tuloksia tullaan huomioimaan muun muassa arkkitehtikilpailussa ja keskustakampuksen jatkosuunnittelussa. Raportti toimitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa yliopiston johdolle ja dekaaneille. Yhteenvetoraportin tuloksista kerrotaan myös yhteisölle yliopiston viestintäkanavissa.

Humanistiselle tiedekunnalle tullaan järjestämään 18.2.2022 klo 14.30–15.30 vielä toinen tilaisuus, jossa yhteisön jäsenet pääsevät osallistumaan muissakin yksiköissä toteutettuihin työpajatyöskentelyihin. Tiedekunta on välittänyt kutsun uuteen tilaisuuteen sähköpostitse opiskelijoilleen ja henkilöstölleen. Myös humanistisen tiedekunnan vastaukset huomioidaan tulevassa yhteenvedossa.

Koettuihin huoliin etsittiin ratkaisuehdotuksia

Keskustelu kaikissa tilaisuuksissa oli aktiivista ja tilaisuudet osoittivat, että niihin osallistuneilla työntekijöillä ja opiskelijoilla on halu päästä osallistumaan suunnitteluun jatkossa ja tulla paremmin kuulluiksi. Osa tilaisuuksiin osallistuneista kokee, että kuuleminen ei ole ollut tähän mennessä riittävää erityisesti päätettäessä keskustakampushankkeen käynnistämisestä. Keskustelussa nostettiin esiin keskustakampukseen liittyviä huolia ja mahdollisuuksia, joihin osallistujat pystyivät esittämään tilaisuuksissa ratkaisuja.

Kysymyksiä herätti muun muassa kolmen kampuksen malli ja liikkuminen kolmen kampuksen välillä, keskustakampukselle suunniteltujen rauhallisten työpisteiden riittävyys, parkkipaikkojen riittävyys, tarkoituksenmukaiset opetustilat ja yhteisöllisyyden säilyminen. Osallistujia askarrutti myös vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin, jos opetusta suunnitellaan järjestettävän jatkossa enemmän verkossa.

Mahdollisuuksiksi koettiin muun muassa keskustan läheisyys, Raksilan ja Kontinkankaan kampusten läheisyys, yliopiston parempi näkyvyys kaupunkikuvassa ja terveelliset, turvalliset, muunneltavat sekä tulevaisuuden tarpeita palvelevat tilat.

Vastauksia yleisimpiin keskustakampusta koskeviin kysymyksiin on kerätty ja niitä täydennetään jatkuvasti keskustakampussivulle osoitteeseen www.oulu.fi/fi/keskustakampus. Sivulta löytyy myös mm. joulukuussa 2021 valmistunut hankesuunnitelma.

Esitys keskustakampuksen hankesuunnitelmasta suomeksi

Presentation of the project plan of the Oulu city campus

Lisätietoja: projektipäällikkö Arto Haverinen arto.haverinen@oulu.fi

Kuvassa esimerkinomainen havainnekuva Oulun yliopiston keskustakampuksesta Puu-Raksilasta päin. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit

Viimeksi päivitetty: 10.2.2022