Kokeilukulttuurilla uusia datapohjaisia innovaatioita

Datapohjaiselta innovoinnilta odotetaan muun muassa tuottavuuden kasvua, taloudellista kilpailukykyä ja hyvinvointia. Vaikka terveysteknologiasektori on verraten kilpailtu ala, tarvitsee terveydenhuolto uusia ratkaisuja lunastamaan näitä odotuksia.
Työpajan ryhmäkuva, Johanna Laurinen

Oulussa järjestettiin Datasta uusia terveysinnovaatioita -teemapäivä, jonka keskiössä oli datan lisäksi yritykset, jotka pääsivät ääneen ja tuomaan esille datapohjaisessa kehitystoiminnassa koettuja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Hybriditoteutuksena järjestetty tilaisuus pidettiin marraskuussa Äly-TKI- ja HYTKI-hankkeiden yhteistyönä. Päivän yhteinen tavoite oli edistää terveysdatan hyödyntämistä ratkaisukehityksessä ja liiketoiminnan synnyttämisessä.

Millainen toimija menestyy terveysteknologiasektorilla? Muun muassa tätä aihetta sivuttiin teemapäivän paneelissa, jossa yritysten edustajat luonnehtivat varsin yksimieleisesti menestystä välittäviä ominaisuuksia. Lähtökohtaisesti katsottiin, että hyvällä kokonaisuudella ja kokeilukulttuurilla menestyy. Organisaation datakyvykkyyden näkökulmasta hyvä kokonaisuus voisi sisältää datastrategian, suunnitelmallista datan hallintaa ja organisaation dataosaamisen arviointia ennen varsinaista kehitystyötä. Paneelissa korostettiinkin organisaation itsetuntemuksen merkitystä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa yrityksen kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää niitä esimerkiksi kilpailuetuna.

Keskustelusta nousi esille myös muita mielenkiintoisia määreitä menestyvälle terveysteknologiayritykselle. Yrityksen tulisi olla muun muassa rohkea, utelias sekä hyödyntää nopeita kokeiluja. Muuttuva sääntely-ympäristö voi kuitenkin askarruttaa innovaatiotoimiin ryhtyjää. Vastalääkkeenä rohkeus mokata ja halu oppia voivat lopulta kuitenkin mahdollistaa innovaatioiden syntymistä. Matalan kynnyksen datan jakamisen ja jalostamisen kokeilut luotettavassa ympäristössä voisivat tuoda kaivattua ketteryyttä ja vauhdittaa organisaatioiden digitaalista kypsyyttä, mutta ne voivat vaatia edellä mainittua uteliaisuutta ja rohkeaa kokeilumieltä.

Terveysteknologiasektorille on kaivattu ympäristöä, jossa “voidaan vain alkaa kokeilemaan jotain datalla”. Kokeiluja tukemaan on myös toivottu palveluja liiketoiminnan kehittämiseen, regulaatioiden huomiointiin, mutta selvityksemme mukaan toimijat tarvitsevat tukea myös datan saatavuuteen ja datan hallinnan käytäntöihin. Oulussa halutaan vastata tähän tarjoamalla yrityksille, tutkijoille ja terveyspalvelutuottajille luotettava ja neutraali kehitysympäristö datayhteistyölle ja terveys- ja hyvinvointitiedon hyödyntämiselle. Uuden palvelukokonaisuuden on tarkoitus tukea terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoimintaa, josta alueella on jo pitkät perinteet moniammatillisessa yhteiskehittämisessä. Se avaa myös alueen toimijoille mahdollisuuden kansainväliseen datayhteistyöhön EU:n datatalouden pelisääntöjä hyödyntämällä. Toimintaan haetaan oppeja Sitran Reilun datatalouden sääntökirjasta, jota hyödynnetään kehityskumppaneiden välisten dataverkostojen muodostamisessa ja datan jakamisessa mm. IDS-standardin mukaan.

Yhteiset pelisäännöt ja synergiaetuja datayhteistyöhön

Uutta palvelukokonaisuutta yhteiskehitettiin ”Datasta uusia terveysinnovaatioita” -teemapäivän työpajaosuudessa. Työpajamenetelmänä oli Learning Cafe -työskentely, jossa validoitiin yritysten tarpeisiin perustuvaa neljää osa-aluetta: data-asiantuntijapalvelut, simuloitu data, pilvipalvelu sekä asiakkaaksi tulon prosessi. Sidosryhmien välisen keskustelun ja palvelun konseptoinnin tuloksena uusi palvelukokonaisuus sai nimekseen Oulu DataLab. Työpajan perusteella todettiin, että kehitysympäristön asiakkaiden tarpeet liittyvät datan saatavuuteen, datan käsittelyn infrastruktuuriin ja menetelmiin, asiantuntijapalveluihin sekä osapuolten yhteen saattamiseen.

DataLabin pilvipalvelut mahdollistavat dataverkostojen datan jakamisen ja rikastamisen kokeilut tarjoamalla virtuaalikoneita, ohjelmistoja ja tallennustilaa kehitys- ja validointityöhön. Työpajan tuloksena DataLabin pilvipalveluun toivottiin lisäksi muun muassa aitoa neutraaliutta, selviä pelisääntöjä, dataa, dokumentaatiota datan siirtoon, sekä tukea ja asiantuntijuutta niin infrastruktuurin käyttöön kuin esimerkiksi datan jakamisen teknologioihin. Datatoimijat kaipaavat pelisääntöjä yhteistyölle ja odottavat synergiahyötyjä datan jakamisesta.

DataLab tarjoaa ratkaisuja datan saatavuuden haasteisiin. Simuloitu data tarkoittaa opetuksen yhteydessä tai simulointiympäristöissä tuotettua todellisuutta jäljittelevää dataa. Sitä voidaan hyödyntää pienimuotoisissa varhaisen vaiheen kokeiluissa, riskianalyysissä, opinnäytetöissä tai vaikkapa palvelupolun kehittämisessä. Yritykset voivat testata omia ratkaisujaan tai ne voivat oppia erilaisten datojen yhdistämisestä saatavia hyötyjä. Työpajan perusteella simuloidusta datasta toivottiin olemassa olevia, rakenteisia ja luokiteltuja data-aineistoja sekä asiantuntijuutta sen käytettävyydestä ja luotettavuudesta.

Datapohjaisten innovaatioiden synnyttämiseen kaivataan tukea jo varhaisessa vaiheessa ja työpajassa tunnistettiinkin useita tilanteita, joissa on tarve asiantuntijapalveluille datalähtöisen innovoinnin tai tuotekehittämisen rinnalla. Datayhteistyön lähtökohdat ja kypsyys voivat olla hyvin erilaisia, joten asiantuntijapalveluiden tulee tukea datan asianmukaista hyödyntämistä sekä tarjota apua tiedon jakamisen ja datayhteistyön edistämiseen. Asiantuntijapalvelusta käsin voidaan organisoida kehitysympäristön toimintaa, järjestää koulutuksia ja tapahtumia datan hallintaan sekä hyödyntämiseen liittyen. Asiantuntijapalveluiden tulee edistää datapohjaista yhteiskehittämistä järjestämällä data-aiheisia työpajoja sekä antamalla tukea lupaprosessiin ja sopimusten laadintaan.

Avaamassa datan jalostamismahdollisuuksia

Terveysalan data- ja innovaatiotoiminta on moniammatillista tekemistä ja ekosysteemit kuten OuluHealth ovat vahvasti edesauttamassa alueen huippuosaamisen kohtauttamisessa ja uuden liiketoiminnan syntymisessä. Ekosysteeminä tuotetut palvelut ja yhteistyö luo leveämpiä hartioita ratkomaan datan hyödyntämiseen liittyviä haasteita. Sen toimijoilta odotetaan aktiivista otetta, joka edistää datayhteistyökumppanuuksia ja avaa niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. DataLabin palveluprosessi noudattaa yhdenluukun periaatteetta. Vuoden 2023 aikana palveluille lanseerataan nettisivut, josta yritykset, tukijat ja palveluiden tuottajat voivat jättää datayhteistyöpyyntöjä. Nettisivuilla tarjotaan myös datatoimintaan liittyviä materiaaleja ja tapahtumia. Etsimme datayhteistyökumppanuudesta kiinnostuneita yrityksiä datakokeiluiden toteuttamiseen ja palveluiden pilotointiin – tehdään yhdessä datasta enemmän hyvää.

Kirjoittajat

Elina Salla ja Jarmo Pääkkönen

Centre for Health and Technology
Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Teemapäivä toteutettiin Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi HYTKI ja ÄlykäsTKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen ÄlyTKI hankkeiden yhteistyönä Oulun yliopistolla 22.11.2022. Äly-TKI-hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella.

#ÄlyTKI #AlyTKI #REACTEU

Viimeksi päivitetty: 22.2.2023