Suunnitteluvarausselvitys: Keskustakampus, kaupalliset palvelut ja liikennejärjestelyt mahtuvat Raksilan tontille

Keskustakampuksen ja kauppojen liikenne voidaan järjestää nykyisten katujen kautta. Suunnitelman mukaan rakentaminen voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina toisistaan riippumatta, ja kaupat voidaan rakentaa tarvittaessa nopeammin.
In the primary planning option, the city center campus would be located as a separate building on Tehtaankatu. The main entrance would open towards the city center and the railway station. Tehtaankatu street would be developed as a boulevard-like corridor for sustainable traffic. Picture: Linja arkkitehdit

Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat esitelleet Oulun kaupungille Raksilan marketaluetta koskevan suunnitteluvarausselvityksen. Selvityksessä on tarkastelu maankäyttöä, toimintojen sijoittelua tontille ja liikennesuunnittelua. Selvityksen lopputulos on, että yliopistorakennus, kauppojen rakennukset ja pysäköinti mahtuvat tontille eikä Raksilaan tarvitse niiden takia tehdä kaupungin liikenneinvestointeja. Aluetta voidaan kehittää kaupungin keskustavision sekä maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti.

Liikenne voidaan järjestää Ratakadun ja Teuvo Pakkalan kadun kautta kahdesta suunnasta maanalaiseen pysäköintihalliin. Kauppojen ja keskustakampuksen liikennettä varten rakennetaan noin 900 parkkipaikkaa ja laadukas pyöräpysäköinti, joiden käytössä toimijat tulevat tekemään yhteistyötä. Kampuksen ja kauppojen vilkkaimmat tunnit sijoittuvat eri aikoihin. Tehtaankatua voidaan tulevaisuudessa kehittää jatkossa bulevardimaisena kestävän liikkumisen laatukäytävänä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asettamia tavoitteita ovat olleet tehokas maankäyttö, laadukas urbaani kaupunkiympäristö ja kaupunkikuva sekä toimintojen sovittaminen rakennettuun ympäristöön, alueen maankäytön hankkeisiin sekä liikenneverkkoon. Kaavoitus on ohjannut suunnittelutyötä suunnitteluvarauspäätöksen pohjalta vaihtoehtotarkastelujen avulla.

Yliopistolle samojen tavoitteiden ohella tärkeitä lähtökohtia ovat vaikutus kaupunkikuvaan, erottuva pääsisäänkäynti keskustan suuntaan sekä yhteys Kontinkankaan kampukselle. Kaupan kannalta keskeisiä ovat yhteen kerrokseen sijoitettavat myymälätilat, saavutettavat sisäänkäynnit, toimiva logistiikka ja riittävät pysäköintitilat.

Yliopisto ja kaupan toimijat korostavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kiinteistöissä, liikenteen vähähiilisyyttä tukevia toimenpiteitä sekä rakennushankkeiden kokonaiskannattavuutta. Keskustakampuksen mahdollistamien tilajärjestelyjen myötä yliopiston tulevien vuosien tilakustannukset laskisivat.

”Olemme todella tyytyväisiä, että yhteisessä suunnittelutyössä löydettiin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja. Nähdäksemme suunnitelma toimii täydellisesti yhteen Oulun kaupunkistrategian ja keskustavision tavoitteiden kanssa. Kampuksesta tulisi koko yliopistolle ja kaupunkilaisille kohtaamisen, yhteistyön, kongressien ja tapahtumien tila, jonka avulla luodaan yliopistokaupunki Oulun vetovoimaa tulevilla vuosikymmenillä. Samalla suunnittelemme myös tulevia tilaratkaisuja Linnanmaalla”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

”Löysimme laadukkaan yhteisen näkemyksen perinteikkään ja suositun kauppapaikan kehittämiselle. Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaille edullisen ruokakorin myös Raksilassa. Toivottavasti suunnittelu etenee nopeasti ja mahdollistaa palvelujen pikaisen uudistamisen”, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio jatkaa.

”Raksilan K-Citymarket on perinteinen ja niin tärkeä kauppapaikka Keskolle ja kaupan asiakkaille, että K-Citymarketin toiminnan jatkuminen aikanaan myös uusissa liiketiloissa on meille ehdottoman tärkeää. Yhteisymmärryksessä Arinan ja yliopiston kanssa olemme päässeet marketalueen suunnittelussa kaikille kolmelle toimijalle toimivaan malliin, jonka perusteella jatkosuunnittelua on hyvä jatkaa”, Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen sanoo.

”Raksilan tontin suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä Oulun yliopiston, Osuuskauppa Arinan, Keskon ja kaupungin kesken. Raksila on kaupunkikehityksen kannalta yksi tärkeimmistä tonteista, joten on selvää, että sen suunnittelu ja kaavoittaminen kiinnostavat oululaisia. Samanaikaisesti kaupunki merkittävästi kehittää ja kaavoittaa myös Linnanmaan aluetta. Yliopiston, Arinan ja Keskon suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Tontin asemakaavoituksesta kaupunginvaltuusto päättää varauksen päättymisen, lopullisten suunnitelmien ja tarvittavien sopimusten jälkeen”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa.

Suunnittelussa tulisi seuraavaksi sopia tontin käytöstä ja taloudellisista ehdoista Oulun kaupungin, Arinan, Keskon ja yliopiston välillä. Rakennushankkeiden aloittaminen edellyttää asemakaavamuutoksen ja sen hyväksymisen lainvoimaiseksi.

Yliopiston keskustakampus on valtakunnallisesti erittäin merkittävä rakennuskohde, ja sen suunnittelusta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu. Kampuksen hankesuunnittelun on tarkoitus valmistua suunnitteluvarauksen aikana vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämän jälkeen asemakaavoitus voitaisiin käynnistää. Samalla suunnitellaan yliopiston tulevia tilaratkaisuja Linnanmaalla. Tarkoitus on keskittää yliopiston käyttöön jäävät tilat yhtenäisinä kampuksen ydinalueen ympärille.

Suunnitteluvarausselvityksen ovat toteuttaneet yhteistyössä yliopiston, Arinan ja Keskon kanssa suunnittelutoimisto WSP Finland Oy, Linja arkkitehdit Oy sekä liikennesuunnittelutoimisto Plaana Oy. Suunnittelua on tehty yhteistyössä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Työryhmiin on kuulunut myös Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja yliopiston eri tiedekuntien edustus.

Osana suunnitteluvarausselvitystä Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö PSOAS arvioi keskustakampuksen vaikutuksia opiskelija-asumiseen. PSOASin suunnitelmissa on rakentaa lisää kysyttyjä asuntoja Oulun keskustan läheisyyteen noin tuhannelle opiskelijalle. Uudisrakentamisella korvataan PSOASin vanhempaa rakennuskantaa.

Lisätietoa yliopiston tilasuunnitelmista

Yliopiston tavoitteena on rakentaa noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuinen kampus Raksilaan Oulun keskustassa tämän vuosikymmenen lopulla. Koko yliopiston ja erityisesti opiskelijoiden käyttöön tulevan kampuksen tiloista noin 20 000 m2 on tulevaisuuden tarpeisiin joustavia opetus- ja opiskelutiloja sekä tapahtuma- ja kokoustiloja. Henkilöstön toimistotiloja keskustakampukselle tulisi noin 10 000 m2.

Keskustakampukselle liikkuminen tapahtuisi erinomaisen saavutettavuuden ansiosta pääosin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen avulla, mutta alueelle rakennetaan yliopiston, Arinan ja Keskon käyttöön yhteensä noin 900 pysäköintipaikkaa. Kampuksen käyttömahdollisuudet tapahtumien, kokousten ja kongressien tilana laajentuvat huomattavasti, kun sinne on kävelymatka keskustan hotelleista. Keskustakampus ja Kontinkankaan kampus mahdollistavat ympäristön alueiden, kuten Välkkylän ja Raksilan urheilupuiston, kehittämisen tulevaisuudessa uudella tavalla.

Digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin. Lisäksi yliopistolla on tarve hallita tilakustannuksia sekä parantaa toimitilojensa energiatehokkuutta ja pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä. Keskustakampuksen mahdollistamien tilajärjestelyjen myötä yliopiston tulevien vuosien tilakustannukset alenevat ja rahaa jää enemmän opetuksen ja tutkimuksen käyttöön.

Yliopiston tulevaisuuden tilatarpeita, keskustakampusta ja Linnanmaan tilaratkaisuja suunnitellaan eri käyttäjäryhmiä edustavissa työryhmissä yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Linnanmaalta keskustakampukselle siirtyvistä toiminnoista päätetään hankesuunnittelun edetessä. Suunnittelun lähtökohtana on, että henkilökunnalle tai opiskelijoille ei synny laajamittaista liikkumistarvetta kampusten välille kesken päivän.

Kuva: Ensisijaisessa suunnitteluvaihtoehdossa keskustakampus sijoittuisi omana erillisenä rakennuksenaan Tehtaankadun puolelle. Pääsisäänkäynti avautuisi keskustan ja asemakeskuksen suuntaan. Tehtaankatua kehitettäisiin bulevardimaisena kestävän liikkumisen käytävänä. Kuva: Linja arkkitehdit

Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarausselvitys

Lisätietoa keskustakampuksesta

Viimeksi päivitetty: 26.4.2021