Kestävä kehitys koulutuksessa

Oulun yliopistossa kestävä kehitys on sisällytetty kaikkien koulutusalojen tutkinto-ohjelmiin. Lisäksi kaikilla tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus syventää osaamistaan kestävän kehityksen sivuaineopinnoilla. Tuemme osallisuutta ja kestävyystietoisuutta yhteiskunnassa myös tarjoamalla kaikille avoimia kestävän kehityksen kursseja.

Kestävän tulevaisuuden tekijät tulevat meiltä

Kestävän kehityksen mukaisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoita tekemään perusteltuja ja vastuullisia päätöksiä yhteiskunnan eri tasoilla ja sektoreilla ihmisten hyvinvointi, kulttuuriperintö, kulttuurien monimuotoisuus, ekologinen kestävyys ja teknis-taloudelliset reunaehdot huomioiden. Meiltä valmistuu vuosittain yli 2 500 vastuullista maailmaa rakentavaa osaajaa.

Kestävä kehitys on integroitu osaksi kaikkia Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmia. Osassa tutkinto-ohjelmia painopiste on hyvin vahvasti kestävässä kehityksessä.

Biologian tutkinto-ohjelma

Biologiassa kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat tutkimuksen ja opetuksen kohteena erityisesti luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Kemian tutkinto-ohjelma

Luonnonvarojen kestävällä ja vastuullisella hyödyntämisellä kemian osaamisen kautta on erittäin suuri vaikutus ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä.

Fysiikka, fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Fysiikan osaaminen on avain luonnon toiminnan ymmärtämiseen ja välttämätön osa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisua.

Maantieteen tutkinto-ohjelma

Maantieteen opiskelijana opit ihmisen roolista muuttuvassa maailmassa ja siitä, miten ilmastonmuutos ja kestävä kehitys huomioidaan tulevaisuuden ratkaisuissa.

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Opiskele, millaisten ratkaisujen avulla ilmastonmuutosta voidaan torjua, ja miten ihmiskunta voi muuttaa toimintatapojaan kestävämmiksi.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijana kehität kestäviä ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, kuten vuorovaikutteisia laitteita ja tehokkaampia tietoliikenneverkkoja.

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Historian ymmärtäminen antaa välineet ymmärtää yhteiskuntaamme, jota globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Opiskele ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin osaajaksi, joka auttaa turvaamaan terveys- ja hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus on mukana vahvasti myös interkulttuurisessa luokanopettajakoulutuksessa sekä englanninkielisissä Master’s in Education for Global Futures, Master's in Sustainable Marketing ja Master's in Responsible Economics and Finance -tutkinto-ohjelmissa.

Lisätietoja eri tutkinto-ohjelmista ja kestävän kehityksen roolista näissä löytyy kandidaatti- ja maisteriohjelmien koontisivuilta.

Kestävän kehityksen sivuaineopinnot

Kestävän kehityksen sivuaineopinnot ovat tarjolla kaikille Oulun yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Opinnoissa tutustutaan kestävyyden eri ulottuvuuksiin eri tieteenalojen näkökulmista. Sivuaineessa on mukana opintojaksoja kaikista tiedekunnista. Opiskelija voi sisällyttää sivuaineopintoihinsa myös muiden korkeakoulujen järjestämiä opintojaksoja.

Monitieteisen kestävän kehityksen sivuaineen (25 op) lisäksi Oulun yliopiston opiskelijoille on tarjolla myös erilliset ilmastonmuutos ja pohjoinen kestävyys (25 op), ympäristönsuojelun perusteet (25-55 op) sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen (25 op ja 35 op) sivuainekokonaisuudet.

Verkostoyhteistyö täydentää kestävyysopintojen tarjontaa

Kestävyysopintojen verkoston kautta Oulun yliopiston järjestämiä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä opintojaksoja on tarjolla muiden korkeakoulujen opiskelijoille. Vastaavasti verkoston kautta Oulun yliopiston opiskelijat voivat valita kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä opintojaksoja muista korkeakouluista. Kestävyysopintojen verkoston lisäksi aihepiirin opintoja tarjoavat Biodiversiteettikoulutusverkosto, Climate University ja UniPID, joissa kaikissa Oulun yliopisto on mukana.

Kaikille avoimet kestävyysopinnot

Oulun yliopiston Jatkuvan oppimisen yliopistossa on tarjolla kaikille avoimia kestävän kehityksen kursseja.​ Opintotarjonta kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. Huomaathan, että opintotarjonta vaihtelee lukuvuoden aikana.

Sinua voisi kiinnostaa myös