Teknillisen tiedekunnan strategia

Luonnollisesti tekninen, ainutlaatuisesti luova!

Tiedekuntamme tuottaa kestäviä ratkaisuja ihmisten ja ympäristön hyväksi. Tutkimuksemme keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen vastuullinen käyttö, kestävät tuotantoprosessit ja materiaalit, luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät ympäristönäkökulmat, rakennetun ympäristön kestävä muutos sekä digitalisaation hyödyntäminen laaja-alaisesti. Erityisosaamistamme ovat pohjoisen ominaispiirteet. Koulutamme muutoksentekijöitä yhteiskunnan eri tehtäviin tekniikan, luonnontieteiden ja arkkitehtuurin koulutusaloilla.

Strategiset päämäärät

Teemme huippututkimusta ja tuemme nousevia aloja

Olemme globaali suunnannäyttäjä mm. fossiilivapaan terästuotannon, kestävän mineraalitalouden sekä vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuksessa. Tuemme nousevia aloja, ja tutkimuksemme uudistuu tutkijalähtöisesti.

Tutkimustamme luonnehtii vahva menetelmäosaaminen, tieteellinen rohkeus ja tutkimuksen vaikuttavuus. Ratkaisemme haasteita kansainvälisessä, tieteidenvälisessä yhteistyössä. Hyödynnämme kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja ja tavoittelemme kaikessa tutkimuksessamme korkeaa tieteellistä laatua ja avoimuutta.

Koulutuksemme perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen

Tiedekuntamme laadukas koulutus muuttaa maailmaa uusien osaajien kautta. Meiltä valmistuvilla asiantuntijoilla on laaja-alaiset perustiedot ja vahvat valmiudet vastata reaalimaailman haasteisiin sekä kyky toimia kansainvälisessä, muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksemme on vetovoimaista, ja olemme edelläkävijä koulutuksen kehittämisessä. Opettajamme ovat pedagogisesti päteviä, ja koulutus sekä sen johtaminen on laadukasta ja tuloksellista. Toimimme aktiivisesti kansallisessa ja kansainvälisessä koulutusyhteistyössä ja vastaamme jatkuvan oppimisen tarpeisiin monimuotoisen koulutuksen avulla.

Vaikuttavuutemme on monimuotoista

Vaikuttavuutemme kanavoituu osaajien, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta. Työmme tulokset näkyvät yritysten menestystarinoissa, kuntien ja kaupunkien elinvoimassa sekä poliittisessa päätöksenteossa. Olemme haluttu yhteistyökumppani sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tutkimuksen kaupallinen hyödyntäminen tapahtuu tutkimusyhteistyön, teknologiasiirtojen sekä uusien tutkimuslähtöisten yritysten kautta.

Jaamme tutkimuksemme tuloksia avoimen tieteen keinoin ja kerromme niistä myös suurelle yleisölle. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.

Toimimme yhdessä

Tiedeyhteisömme on lämminhenkinen, avoin, osallistava ja suvaitsevainen. Yhteisöllinen toimintakulttuurimme ulottuu koko yliopistoon. Rakennamme luottamusta, opimme toisiltamme ja uskomme yhteistyön voimaan.

Yhteisömme jokaisella jäsenillä on mahdollisuus seurata ammatillista intohimoaan ja edetä urallaan vaativampiin tai monipuolisempiin tehtäviin. Yhteinen osaaminen on täysimääräisesti käytössä ja jokaisen työtä arvostetaan.