Logopedia

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden toimia puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistetun puheterapeutin ammatissa.

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa on logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä oppiaineesa tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ja laillistettuna puheterapeuttina työskennellyt voi myös jatkaa opintojaan nelivuotisessa ammatillisessa erikoispuheterapeuttikoulutuksessa.

 

Logopedia ja puheterapia

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikaation häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikaatiohäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikaatiohäiriöiden kuntoutuksessa.

Logopediaa esittelevän videon voit käydä katsomassa YouTubessa.

 

 

Logopedian täydennyskoulutus 2019–2021

Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikkö järjestää vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella täydennyskoulutusta kliinistä työtä tekeville puheterapeuteille. Koulutus on osallistujille ilmaista, ja osallistua voi myös etäyhteydellä. Pohjois-Pohjanmaan alueen puheterapeuteilla on 10 osallistujan etusijakiintiö koulutuksiin. Syventävän vaiheen logopedian perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua koulutuksiin, mikäli paikkoja riittää.  Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen.

Haluaisitko saada infoa täydennyskoulutuksista suoraan omaan sähköpostiisi? Jos vastasit kyllä, laita viestiä seila.pihanurmi@oulu.fi, niin sinut lisätään täydennyskoulutuksista kiinnostuneiden listaan. Laita viestin otsikoksi ”Sähköpostilista” ja sisällöksi ”Haluan liittyä listalle”. Liittyessäsi listalle sähköpostiosoitettasi säilytetään täydennyskoulutushankkeen loppuun saakka, minkä jälkeen se poistetaan.

Menossa on kurssi Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (5 op) (28.9.–30.11.2020).

 

Tulossa 2021 Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (730503S, 5 op)

Ajankohta: 18.1.–28.2.2021. Koulutus järjestetään kokonaan etäopetuksena.

Luentopäivät: 1.–2.2.2021 klo. 12.00–16.00 ja 24.2.2021 klo. 14.00–16.00. Luennot pidetään Zoom-yhteydellä.

Koulutuksen kohderyhmä: Laillistetut puheterapeutit sekä logopedian syventävän vaiheen opiskelijat.

Opettaja: Anna-Leena Martikainen, FL, erikoispuheterapeutti

Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan osallistuja on perehtynyt puhemotoristen häiriöiden teoreettisiin selitysmalleihin ja keskeisiin piirteisiin. Hän on tietoinen puhemotoriikan arvioinnissa ja kuntoutuksessa käytettävistä menetelmistä ja osaa käyttää niitä oman työnkuvansa vaatimalla tavalla. Osallistuja on kurssikirjallisuuden avulla perehtynyt puhemotoriikan arvioinnista ja kuntoutuksesta saatuun tutkimusnäyttöön.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään lasten puhemotoristen häiriöiden arvioinnin ja kuntoutuksen menetelmiä sekä niiden taustalla vaikuttavia teoreettisia malleja. Kurssilla keskitytään erityisesti puhemotoriikan viiveeseen ja kehitykselliseen verbaaliin dyspraksiaan.

Järjestämistapa: Monimuoto-opetus, johon sisältyy etukäteismateriaaliin tutustuminen Moodle-ympäristössä, luento-opetusta ja oppimistehtäviä. Laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä. Laajuudesta 12 tuntia on luento-opetusta ja loput itsenäistä työskentelyä.

Luentopäivien aikataulu:

Maanantai 1.2. klo. 12.00–16.00

12.00–14.00 Puheentuoton hypoteettiset mallit ja erilaiset puhehäiriöt

14.00–14.15 Tauko

14.15–16.00 Lasten puhemotoristen häiriöiden arviointi

Tiistai 2.2. klo. 12.00–16.00

12.00–13.00 Lasten puhemotoristen häiriöiden arviointi; prosessiorientoitunut arviointitapa, psykolingvistinen malli

13.00–14.00 Lasten puhemotoristen häiriöiden kuntoutus; yleiskatsaus menetelmiin

14.00–14.15 Tauko

14.15–16.00 Lasten puhemotoristen häiriöiden kuntoutus; ReST, motorisen oppimisen teoria, TCM, DTTC

Keskiviikko 24.2. klo. 14.00–16.00

14.00–15.00 Lopputehtävän purku

15.00–15.10 Tauko

15.10–16.00 Lopputehtävän purku

Oppimateriaali: Saatavilla opintojakson Moodle-ympäristössä.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Seila Pihanurmi seila.pihanurmi@oulu.fi (31.12.2020 saakka)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen aukeaa 16.11.2020 klo. 8.00.

ILMOITTAUTUMISLINKKI: https://link.webropolsurveys.com/S/EABD363F6D088ECB

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.11.2020

Ilmoittautuminen on sitova. Opintojaksolle otetaan enintään 40 osallistujaa. Pohjois-Pohjanmaan alueen puheterapeuteilla on 10 henkilön etusijakiintiö, minkä jälkeen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ylijääville paikoille otetaan logopedian syventävän vaiheen opiskelijoita.

Koulutus on osallistujalle ilmaista. Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen. Opintojaksoon sisältyy luento-opetuksen lisäksi oppimistehtäviä. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella toteutettava hanke (lisätietoja minedu.fi).

 

Lapsenkielen tutkimuskeskus

Puheterapiapalvelut