Logopedia

Uusi nettisivu osoitteessa: https://www.oulu.fi/fi/logopedia

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen, kommunikoinnin sekä nielemisen kehitys, niiden häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. 

Logopedian tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden toimia puheen, kielen ja kommunikoinnin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistetun puheterapeutin ammatissa.

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa on logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä oppiaineesa tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ja laillistettuna puheterapeuttina työskennellyt voi myös jatkaa opintojaan nelivuotisessa ammatillisessa erikoispuheterapeuttikoulutuksessa.

 

Logopedia ja puheterapia

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikaation häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikaatiohäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikaatiohäiriöiden kuntoutuksessa.

Logopediaa esittelevän videon voit käydä katsomassa YouTubessa.

 

 

Logopedian täydennyskoulutus 2019–2021

 

LISÄTIETOJA SIVULLA: https://www.oulu.fi/fi/logopedian-taydennyskoulutus-2019-2021-tietoja-sy...

Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikkö järjestää vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella täydennyskoulutusta kliinistä työtä tekeville puheterapeuteille. Koulutus on osallistujille ilmaista, ja osallistua voi myös etäyhteydellä. Pohjois-Pohjanmaan alueen puheterapeuteilla on 10 osallistujan etusijakiintiö koulutuksiin. Syventävän vaiheen logopedian perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua koulutuksiin, mikäli paikkoja riittää.  Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen.

Tulossa vielä yksi 5 op:n koulutus syyslukukaudella 2021. 

 

 

Lapsenkielen tutkimuskeskus

Puheterapiapalvelut