Logopedia

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat puhe, kieli, ääni, kommunikointi ja nielemistoiminnot sekä niiden kehitys, häiriöt, häiriöiden taustatekijät ja ennaltaehkäisy sekä kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.
Puheterapeutit auttavat lasta kielen kehittymisessä.

Tutkimus

Logopedian tutkimusyksikössä (Research Unit of Logopedics) tutkimus keskittyy neljän monitieteellisen teeman alle. Logopedialla on kiinteitä tutkimusyhteyksiä erityisesti käyttäytymistieteisiin, fonetiikkaan, lääketieteeseen ja psykologiaan. Useimmat tutkimushankkeista toteutuvat monitieteisinä projekteina Oulun yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapsenkieleen liittyvä tutkimus on keskittynyt Lapsenkielen tutkimuskeskukseen (CLRC).

Julkaisut

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikoinnin häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista.

Puheterapeutin työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikointihäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikointihäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikointihäiriöiden kuntoutuksessa.

Opiskelu ja hakeminen

Logopedian tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden toimia puheen, kielen ja kommunikoinnin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistetun puheterapeutin ammatissa.

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa on logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa.

Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa.

Logopediaa esittelevän videon voit käydä katsomassa YouTubessa.

Yhteystiedot

Tutkimusyksikön johtaja on dosentti Taina Välimaa (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi), p. 0294 48 3396

Ohjattuun puheterapiaharjoitteluun liittyvissä asioissa yhteydenotot Kaisu Heinäseen (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi), p. 0294 48 3393