Logopedia

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat puhe, kieli, ääni, kommunikointi ja nielemistoiminnot sekä niiden kehitys, häiriöt, häiriöiden taustatekijät ja ennaltaehkäisy sekä kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.
Puheterapeutit auttavat lasta kielen kehittymisessä.

Tutkimus

Logopedian tutkimusyksikössä tutkimus keskittyy neljän monitieteellisen teeman alle:

  • Puheen ja kielen taidot ja niiden häiriöt elämänkaaren eri vaiheissa
  • Sosiaalinen kommunikaatio ja sen vaikeudet
  • Kuulo, puheen havaitseminen ja kuulotiedon käsittely - toiminnot ja vaikeudet
  • Puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutus ja sen vaikuttavuus

Logopedialla on kiinteitä tutkimusyhteyksiä erityisesti käyttäytymistieteisiin, fonetiikkaan, lääketieteeseen ja psykologiaan. Useimmat tutkimushankkeista toteutuvat monitieteisinä projekteina Oulun yliopiston eri tiedekuntien sekä muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lapsenkieleen liittyvä tutkimus on keskittynyt Lapsenkielen tutkimuskeskukseen (CLRC).

Julkaisut

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikoinnin häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista.

Puheterapeutin työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikointihäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikointihäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikointihäiriöiden kuntoutuksessa.

Yhteystiedot

Dosentit