University of Oulu, 2019

Tutkintoa täydentävät opinnot

Suoritettuasi tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon, opiskeluoikeutesi Oulun yliopistossa päättyy.

Opiskelijalla, joka on suorittanut Oulun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta. Jos haluat täydentää osaamistasi valmistumisesi jälkeen, katso oman tutkinto-ohjelmasi kohdalta (Sinulle-sisältö alta) käytäntö täydentävän opiskeluoikeuden myöntämiseen. Huomaathan, että tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeistukset ovat voimassa 31.7.2020 saakka.

Huom. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus muuttuu 1.8.2020 alkaen kuten kuvattu alla

Suoritettuasi tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon, opiskeluoikeutesi Oulun yliopistossa päättyy. Jos haluat täydentää osaamistasi valmistumisesi jälkeen, tulee sinun hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta valmistumisen yhteydessä. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden hakemuslomake liitetään OSAT-järjestelmään tutkintotodistushakemuksen liitteeksi. 

Tutkintoa täydentävällä opiskeluoikeudella  

  • voit suorittaa loppuun sivuaineopintoja, joihin olet saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana 
  • voit opiskella yliopiston opintoja vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti tai  
  • opiskella muita tarjolla olevia erillis opintoja.  

Hakijalle voidaan valmistumisen yhteydessä myöntää perustellusta syystä täydentävä opiskeluoikeus tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen ja se voi kattaa korkeintaan 60 opintopistettä. Hakemukseen tulee kirjata mihin opintokokonaisuuteen tai mille opintojaksoille opiskeluoikeutta halutaan käyttää. Suunnittelussa tulee huomioidopintojaksojen seuraava toteutusaika. Opiskeluoikeus myönnetään perustellusta syystä, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.  

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus alkaa valmistumisen jälkeisestä päivästä ja kestää kaksi täyttä lukukautta (ts. yksi lukuvuosi) tutkinnonsuorittamislukukauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi jos valmistumispäiväsi on 22.9.2020, alkaa tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus 23.9.2020 ja se päättyy viimeistään 31.12.2021. Opintojen aloittamista ei voi lykätä eikä tutkintoa täydentävään opiskeluoikeuteen voi hakea jatkoa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani. 

Yliopistoon ilmoittautuminen sekä opintojakson toteutukselle ilmoittautuminen on opiskelijan vastuulla. Huomaathan, että tutkintoa täydentävä opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Tutkintoa täydentävästä opiskeluoikeudesta ei peritä maksua.  

Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden jälkeen opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan muilla keinoin Oulun yliopistossa (avoin yliopistomuut erilliset opinnot). ​ 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut perustutkinto-opiskelija saa automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden, joka on voimassa kaksi lukuvuotta valmistumislukuvuoden lopusta lukien. Opinto-oikeus on voimassa samoin rajoituksin kuin perustutkinto-opiskelijalla, esim. opintojaksojen opiskelijamäärien rajoitukset tai ennakkotietovaatimukset voivat rajoittaa opintojaksoille osallistumista. Oikeuden opintojaksoille osallistumiseen myöntää kulloisenkin opintojakson vastuuopettaja.

Täydentävä opinto-oikeus oikeuttaa opiskelemaan vain biokemian ja molekyylilääketieteellisessä tiedekunnassa, niiden opinto-oikeuksien mukaisesti, jotka opiskelijalla perustutkintoaan suorittaessaan oli. Opinto-oikeus on maksuton. Tutkintoa täydentävä opinto-oikeus näkyy Oodissa opiskelijan suorittaman lisensiaatin tai maisterintutkinnon pääaineen oikeutena. Voidakseen käyttää tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta, opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Tutkintoa täydentävä opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut perustutkinto-opiskelija saa automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden, joka on voimassa kaksi lukuvuotta valmistumislukuvuoden lopusta lukien. Opinto-oikeus on voimassa samoin rajoituksin kuin perustutkinto-opiskelijalla, esim. opintojaksojen opiskelijamäärien rajoitukset tai ennakkotietovaatimukset voivat rajoittaa opintojaksoille osallistumista. Oikeuden opintojaksoille osallistumiseen myöntää kulloisenkin opintojakson vastuuopettaja.

Täydentävä opinto-oikeus oikeuttaa opiskelemaan vain lääketieteellisessä tiedekunnassa, niiden opinto-oikeuksien mukaisesti, jotka opiskelijalla perustutkintoaan suorittaessaan oli. Opinto-oikeus on maksuton. Tutkintoa täydentävä opinto-oikeus näkyy Oodissa opiskelijan suorittaman lisensiaatin tai maisterintutkinnon pääaineen oikeutena. Voidakseen käyttää tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta, opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Tutkintoa täydentävä opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

 

Tutkintoa täydentävät opinnot humanistisessa tiedekunnassa

Suoritettuasi maisterintutkinnon (tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon) opinto-oikeutesi Oulun yliopistossa päättyy.  Mikäli haluat jatkaa opintoja valmistumisen jälkeen,  voit hakea tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta. 

1. Humanistisesta tiedekunnasta valmistunut opiskelija

Humanistinen tiedekunta myöntää sinulle automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden valmistumislukuvuoden loppuun ja lisäksi vielä kahdeksi lukuvuodeksi tästä eteenpäin. Esimerkiksi jos valmistut maisteriksi lokakuussa, saat tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden seuraavan vuoden heinäkuun lopuun asti ja lisäksi vielä tästä kahdeksi lukuvuodeksi eteenpäin. Opinto-oikeus koskee humanistisen tiedekunnan järjestämiä opintoja. HUOM. Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineissa (mm. kieliaineet, informaatiotutkimus, historia) opiskelijan on osallistuttava sivuainekokeeseen saadakseen opinto-oikeuden. Oppiaineet antavat tarkempia tietoja kokeista. Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna suomen kielen perusopinnot.

Jos haluat jatkaa tutkinnon täydentämistä humanistisessa tiedekunnassa automaattisesti myönnetyn tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden jälkeen (esim. jatkaa kesken jääneitä sivuaineopintoja tai aloittaa uuden sivuaineen opinnot), sinun tulee erikseen hakea oikeutta suorittaa täydentäviä opintoja (ks. alla olevat aikataulut ja ohjeet).

2. Oulun yliopiston muista tiedekunnista valmistunut opiskelija

Jos haluat maisteriksi valmistumisen jälkeen opiskella humanistisen tiedekunnan tarjoamia opintoja, sinun tulee hakea tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta.

Hakuajat ovat vuosittain 15.8. ja 1.12. klo 15.00 mennessä. Toimita hakemus mieluiten sähköpostitse osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen Koulutuspalvelut/Humanistinen tiedekunta, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 15.00. Opinto-oikeus myönnetään korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.

Opinto-oikeudesta perittävä maksu (asetus 1082/2009) on 10 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohti, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa, aineopinnot (35 op) 350 euroa ja yksittäiset opintojaksot niiden laajuuden mukaan. Maksu(t) maksetaan yhdessä erässä opinto-oikeuden alettua.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyt opettajankoulutuksen opinnot (ns. opetettavan aineen opinnot) suoritettaessa niitä erillisinä opintoina ovat kuitenkin koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia silloin, kun ne liittyvät yksittäisille opiskelijoille järjestettyyn koulutukseen. Opinto-oikeutta hakevalla täytyy olla suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot, jotta opinto-oikeus voidaan myöntää maksuttomana.

Hakulomake 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2020