Maria Peltola

Maria Peltola

KM, LTO, LO, Yliopisto-opettaja, koulutussuunnittelija, tohtorikoulutettava

Kasvatuspsykologia

Biografia

Tutkin arkielämän ja toimijuuden dynamiikkaa erityisesti kasvatuksen, opetuksen ja etäopiskelun konteksteissa ja aikuisen opiskelijan arjessa. Tutkimus nojautuu kulttuurihistorialliseen ja subjektitieteelliseen psykologiaan (psychology from the standpoint of the subject). Tärkeitä käsitteitä ja lähtökohtia ovat lähikehityksen vyöhyke (ZPD, ZFM, ZPA), toimijuus ja osallisuus, subjektin eli toimijan näkökulma - myös tutkimuksen menetelmällisissä ja eettisissä kysymyksissä, arkielämä (conduct of everyday life), kokemukset ja kertomukset siitä, mikä on toimijalle milloinkin mahdollista ja millä perusteella sekä toiminnan perustelluisuus myös laajemmin (fabrics of grounds, FOG).

https://oulu.academia.edu/MariaPeltola

Työssäni koordinoin tällä hetkellä valtakunnallista varhaiskasvatuksen monimuotokoulutusta. Lisätietoja hankkeesta: tuhatplus.fi

Tutkimusaiheet

  • Arkielämä (conduct of eveyday life)
  • Osallisuus ja toimijuus
  • Avoin tila lähikehityksen vyöhykkeellä ja pedagoginen paradoksi
  • Elämisen näyttämöt, toimintajärjestelmä ja ympäristön osiin kiinnittyminen
  • Koetut mahdollisuudet ja niiden perustelut
  • Ohjaus, vuorovaikutus, kohtaaminen
  • Kanssatutkijuus ja kerronnallisuus
  • Kulttuurihistoriallinen psykologia

Julkaisut ja esitykset

Kirja

Peltola, M., Keskitalo, P. & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.). (2019). Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Artikkelit

Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127-138. https://doi.org/10.33336/aik.95453

Peltola, M. & Länsman, U. (2019). Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 155–173). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Peltola, M. & Suorsa, T. (2019). Sosiaalinen ja materiaalinen tila kasvatusvuorovaikutuksessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 97–110). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Keskitalo, P., Äärelä-Vihriälä, R. & Peltola, M. (2019). Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 21–29). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Konferenssiesitykset, abstraktit ja esitelmät

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Perusteltu arki ja merkityksellinen ohjaus. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Taitoja vai arkea? Ohjaus opettajan työssä. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Silvonen, J. (2019). Open space in counselling and guidance. IAEVG-konferenssi, Career Guidance for Inclusive Society, Bratislava. https://iaevgconference2019.sk/keywords/open-space/

Peltola, M. (2018). Avoin tila lähikehityksen vyöhykkeellä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Tampereella 2018.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in the zone of proximal development and professional agency. Presentation in a workshop: Cultural-historical activity theory (CHAT), Oulu.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in interaction and education. Abstrakti ja esitys. UArctic congress 2018, Oulun yliopisto & Helsingin yliopisto, 5.9.2018. https://congress.uarctic.org/program/science-section/sessions/4-education/session-36131/abstract-38663/

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen opetuksessa ja kasvatuksessa. Esitys. Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt: Tutkimussymposium, Oulu 13.12.2017.

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen verkko-opinnoissa ja pohjoisissa ympäristöissä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 2017.

Peltola, M. (2016). Avoin tila vuorovaikutuksessa. Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8: Kokemuksen käsite ja käyttö, Tampere 3.–4.11.2016.

Peltola, M. (2016). Agency, participation and practice of open space. Abstrakti ja esitys, 7th Nordic ISCAR International Society of Cultural-historical Activity Research, Helsingör, Tanska.

Peltola, M. (2016). Osallisuus, toimijuus ja koetut mahdollisuudet. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Turussa 2016.

Peltola, M. (2016). Huolipuhe ja osallisuus. Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Esitys Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteisessä symposiumissa 25.1.2016.

Peltola, M. (2015). Participation and professional agency – systemic and subject-scientific approach: Open space and practice of everyday living. Presentation in a workshop: Technology and the Practice of Everyday Living, Roskilde, Tanska, 9.–11.12.2015.

Peltola, M. (2015). Osallisuus ja ammatillinen toimijuus: Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Vaasassa 2015.

Opetus

402158P Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka

442188A Lastentarhanopettaja pedagogisena asiantuntijana

442401A Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

442180A Kehityspsykologia

410069P Kasvatuspsykologia 

410067P Kasvatustieteen peruskurssi

415042S Kasvatuspsykologian erityiskurssi 

411010A-02 Kasvatustieteen kandidaattiseminaari 

411010A-01 Kasvatustieteen proseminaari

402155P Lapsen kasvu ja kehitys

412067A Ohjauksen psykologia I

410072P Pedagoginen tutkimusseminaari 

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskus: Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena http://www.oulu.fi/psykologia/node/52207