Maria Väisänen

PhD

Postdoc
Ecology

Yhteensä 8 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 62, joista eniten siteerattu julkaisu 31. Julkaisujen h-indeksi on 4.00. (Web of Science 11.02.2019)

Biografia

Olen terrestristen ekosysteemien toimintaa tutkiva ekologi. Erityisesti olen kiinnostunut kasvinsyöjä (herbivori)-kasvi-maaperä - vuorovaikutuksista ja siitä, kuinka nämä vuorovaikutukset ohjaavat, ensiksi, maaperässä tapahtuvia mikrobiologisia hajotusprosesseja ja, toiseksi, kuinka maaperän toiminnot heijastuvat koko ekosysteemin hiilen ja ravinteiden kiertoon. Tutkimuksessani pyrin myös ymmärtämään sitä, kuinka paikalliset olosuhteet, konteksti, sekä erityisesti muuttuva ilmasto muovaavat herbivori-kasvi-maaperä-vuorovaikutusten luonnetta paikallisesti. Tutkin näitä ilmiöitä arktisalpiinisilla tundra-alueilla, kuten tundranummilla ja-niityillä sekä ikirouta-alueilla ja lisäksi boreaalisen vyöhykkeen metsä- ja suoekosysteemeissä. Menetelmällinen erityisosaamiseni käsittää mikrobiologisia menetelmiä, kuten fumigaatio, mineralisaatio- ja entsyymiaktiivisuusmittaukset, maaperän ravinteisuus- ja hiilen laatumittaukset sekä ekosysteemitason CO2-mittaukset.

Tutkimusaiheet

  • maaperäekologia
  • maaperän mikrobiologia, entsymologia
  • ilmastonmuutos
  • porolaidunnus

Tietokannat