Jouni Pursiainen

Professori, Oulun yliopiston LUMA-keskuksen johtaja

Kemia

Tutkimuskohteena on erityisesti lukion ainevalintojen merkitys rekisteriaineistojen näkökulmasta, mutta mielenkiinto ulottuu laajemmalle yläkoulun jälkeisiin opintopolkuihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijarekrytoinnissa yksittäisillä lukion oppiaineilla voi olla ratkaiseva vaikutus. Kullakin koulutusalalla on ominaiset matematiikan ja reaaliaineiden valintaprofiilinsa, mutta sinänsä tärkeiden kielivalintojen profiloiva vaikutus koskee lähinnä koulutusohjelmia. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että esimerkiksi pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian kirjoittajamäärät ylioppilaskirjoituksissa ovat niin pieniä suhteessa korkeakoulujen ja myös elinkeinoelämän tarpeisiin, että keskimäärin 9/10 heistä pääsee yliopistoon. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on myös eroja ainevalintojen näkökulmasta. Valinnoilla on yhteys myös tasa-arvoasioihin: koulutusalojen segregaatioon vaikuttavia tekijöitä on nähtävillä jo lukion ainevalinnoissa. Tutkimuksen tavoitteena on ajankohtaisen tiedon tuottaminen opiskelijarekrytoinnin ja ylioppilastutkinnon kehittämiseen, mutta toisaalta tietoa tarvitsevat myös valintoja tekevät opiskelijat ja heidän vanhempansa, opinto-ohjaajat, opettajat sekä päätöksentekijät eri tasoilla.

 

Hanni Muukkonen

Professori

Kasvatuspsykologia

Tutkimukseni on keskittynyt yhteisölliseen oppimiseen, teknologia-välitteiseen oppimiseen, tiedonluomiseen ja menetelmälliseen kehittämiseen. Teknologia-välittyneet opiskelu- ja opetusratkaisut ovat arkipäivää, mutta pedagogisesti ja oppimistutkimuksen näkökulmasta käytännöissä olisi edelleen kehittämistä. Samoin on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia oppimisprosessien sähköisten jälkien hyödyntämisessä palautteena ja pedagogisen suunnittelun välineenä eri tasoilla, kuten kurssin osaamistavoitteiden toteutumisen seuraamisessa, koulutuskokonaisuuden suunnittelussa tai yksilöllisen ohjauksen tarjoamisessa. 

Olen eri tieteenalojen konteksteissa tehnyt tutkimusta yhteisöllisen oppimisen soveltamista esimerkiksi tutkivan oppimisen, projektioppimisen, organisaatiosimulaatioiden ja käänteisen oppimisen (eli flipped learning) opetuskonteksteissa. Mielenkiintoni kohteena ovat erityisesti tietotyökompetenssien kehittyminen yhteistyössä. Tietyön valmiuksien kehittymiseen olen ollut luomassa Tietokäytäntökyselyä, joka on käyttävissä sekä yliopistotasolla että lukiossa.

Useassa tutkimushankkeessa on myös selvitetty opiskelijoiden ja mobiilien tietotyöläisten arkipäivän opiskelu-, työskentely-, ja vapaa-ajan käytäntöjä. Näissä hankkeissa on kehitetty ja sovellettu erilaisia mobiilisovelluksia, joilla kerätään sekä sensoridataa että tapahtumaotannan (experience sampling) menetelmiä hyödyntäen aineistoa.

Oppimisanalytiikan sovelluksia olen tutkinut erilaisten hankkeiden kautta, sekä yksilö- ja luokkahuoneprosessien näkökulmasta, että laajemman rekisteridatan käytön instituutioiden tavoitteellisen toiminnan näkökulmasta.  

Toimin Oulun yliopistolla Kasvatustieteiden tiedekunnassa kasvatuspsykologian professorina.

 

Jarmo Rusanen

Professori

Geoinformatiikka

FT Jarmo Rusanen on toiminut geoinformatiikan professorina vuodesta 2002 alkaen. Hänen tutkimuskohteena on laajasti ymmärrettynä suomalaisen yhteiskunnan aluerakenne ja sen muutokset. Tutkimus on perustunut olemassa oleviin digitaalisiin rekisteritietoihin.

Oulun yliopiston alueellista rekrytointitutkimusta yksikössä on tehty jo 1970-luvulla. Viimeisten 10 vuoden aikana on analysoitu erityisesti Oulun yliopiston, mutta myös kaikkien Suomen yliopistojen rekrytointialueita, uusimmassa raportissa myös tiedekuntatasolla. Oulun yliopiston viestintä on käyttänyt viimeisiä tuloksia markkinoinnissa.

Paikkatietojärjestelmää (GIS) hyödyntäen voidaan analysoida ja tuottaa kaikkia oppilaitoksia koskevaa informaatiota, jotka liittyvät niiden alueellisiin strategioihin, oppilasvirtoihin tai kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen.

AVAIN-projektissa oppimisanalytiikka keskittyy erityisesti oppilaitoksiin hyväksyttyjen opiskelijoiden opintoaikaisia suorituksia. Maantiede täydentää sitä analysoimalla mistä opiskelijat tulevat, miten tehokkaasti opiskelijat suorittavat opinnot, minne sijoittuvat alueellisesti ja jatkossa mahdollisesti myös mihin ammatteihin he sijoittuvat opintojen jälkeen. Tavoitteena on tuottaa opiskelijan ’elinkaari’ oppilaitokseen hyväksymisestä pääsemisestä alkuvaiheen työtehtävään saakka.

Oppimis- ja opetusympäristön digitalisoitumiseen liittyen geoinformatiikassa on meneillään kaksi väitöskirjatutkimusta lukioasteen digitaalisuuden vaikutuksesta maantieteen opetukseen sekä lukioiden opettajien että yliopistomaantieteen opetuksen muutostarpeet huomioiden. 

 

Eglė Gedrimienė

PhD Student, reaserch assisstant

Education

I have a background in psychology and after working a few years as a psychologist in the field of education I became interested in deeper educational processes and possibilities to help struggling students to reach better results. Working in AVAIN research group gives me opportunity to explore various learning aspects and possibilities that educational technology brings to the field.

 

Mirkka Hakola

Tietokonetekniikan insinööri, Kemian pääaineen opiskelija (Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto)

Kemia

Tutkimusaihe: Kemian ja biokemian opiskelijavalintojen taustatekijät

Gradun tavoite: Tutkia kemian ja biokemian opiskelijoiden opiskelijavalintoihin vaikuttaneita taustatekijöitä, kuten ainevalintoja ja opintomenestystä ylioppilaskirjoituksissa. Tutkitaan myös opiskelijoiden lääketieteellisiin tiedekuntiin vaihtaneiden opiskelijoiden määriä ja ensisijaisuuden vaikutusta koulutusohjelman vaihtamiseen sekä opiskeluoikeuden tilaan. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa opiskelijavalintoihin liittyvistä tekijöistä tukemaan mahdollisia valintaprosessien uudistamisia varten.

 

Antti Kaasila

LuK

Matematiikka

Tutkimusaihe: Matematiikan ja fysiikan opiskelijoiden ainevalinnoista ja retentiosta

Olen luonnontieteiden kandidaatti (virallisesti 18.5. alkaen) ja opiskelen matematiikkaa aineenopettajalinjalla. Teen AVAIN-tutkimusryhmässä pro gradu -tutkielmaa työnimellä "Matematiikan ja fysiikan opiskelijoiden ainevalinnoista ja retentiosta". Tarkoituksenani on selvittää yliopistojen matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmiin valittujen henkilöiden ainevalintoja lukioiden ylioppilaskirjoituksissa. Selvitän, millaisilla ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoilla, ainevalintayhdistelmillä sekä arvosanoilla, päästään opiskelemaan kyseisiin koulutusohjelmiin. Lisäksi toisena tavoitteena on selvittää, kuinka moni valituista opiskelijoista on ottanut opiskelupaikan vastaan, ja kuinka moni paikan vastaanottaneista on jatkanut opintojaan ja valmistunut vähintään kandidaatiksi.

 

Satu Kaleva

Tohtorikoulutettava, Kasvatustiede, pääaine kasvatuspsykologia.

Työskentelen Oulun kaupungin Sivistys – ja kulttuuripalveluissa suunnittelijana varhaiskasvatus-, perus -, nuoriso-, ja lukiopalveluissa.

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, ja työhistoriaani kuuluu erilaisia hanke- ja kehittämistehtäviä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Viime vuosina olen toiminut opetussuunnitelmien ja koulujen työelämäyhteistyön kehittämistyön asiantuntijana Oulun kaupungilla ja Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Teen kasvatuspsykologian näkökulmasta Ratkaisevat valinnat – väitöstutkimusta, jossa laajan kansallisen rekisteriaineiston (N= 48 845) pohjalta tutkitaan opiskelijan lukioainevalintojen yhteyttä yliopisto-opiskelijoiden rekrytointiin. Tutkimuksen kokonaisaineisto kattaa Suomen yliopistoihin vuosina 2013-15 valittujen opiskelijoiden keskeiset opiskelu- ja ylioppilastutkintotiedot.

Lisäksi Oulun lukiolaisille keväällä 2017 toteutetulla kyselyaineistolla (N= 802) selvitetään, millaisia ajatuksia nuorilla on jatko-opintojensa ja uran suhteen. Tavoitteena on myös selvittää matemaattisen ainevalinnan taustalla olevia lukiolaisten kokemusperäisiä syitä, ja tutkia syy – yhteyksiä työelämän sukupuoliseen segregaatioon.

Luotettavan taustatiedon kerääminen ja julkistaminen on tärkeää ja ajankohtaista sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin että perus– ja lukio-opetuksen kehittämisen ja myös tulevaisuuden työelämän tarpeiden kannalta.

Ratkaisevat valinnat - työn pääohjaaja on professori Hanni Muukkonen ja toinen ohjaaja professori Jouni Pursiainen.

 

Outi Kivelä

LuK, Tutkimusavustaja

Maantieteen tutkimusyksikkö

Outi Kivelä toimii tutkimusavustajana osana oppimisanalytiikan tutkimushanketta ja tekee esiselvitystä siitä, miten opintorekisteritietoja voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen tutkimuksessa. Esiselvityksen pääaineisto koostuu vuosina 2014–2017 ammatilliseen koulutukseen hakeneista opiskelijoista. Alkukartoituksen teemoja ovat muun muassa opiskelijoiden alueellinen liikkuvuus sekä ammatilliseen koulutukseen hakeneiden profilointi.

Kivelä on myös hyödyntänyt opintorekistereiden käyttöä aikaisemmin pro gradu -tutkielmassaan, jossa hän tutkii Oulun yliopiston vaikutusalueita ja niiden muutoksia vuosina 1981–2015. Osana työn tuloksia syntyi myös erillinen raportti: ”Oulun yliopiston rekrytointialueet ja niiden muutokset vuosina 1981–2015”.

 

Jenni Kunnari

KK, maisterivaiheen opiskelija

Kasvatuspsykologia

Tutkimusaihe: Lukiolaisten ainevalinnat, ylioppilaskirjoituksissa menestyminen ja vaikutus yliopistokoulutukseen.

Gradun tavoite: Pro gradu -tutkimukseni tutkimustehtävänä on selvittää ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettujen aineiden, niissä menestymisen ja kolmannen asteen koulutukseen pääsyn välistä yhteyttä kasvatusalalla ja humanistisella alalla. Tutkimuksessani selvitän ylioppilaskirjoituksissa eniten kirjoitetut kielet, reaaliaineet ja menestymisen kyseisissä aineissa. Tarkastelen myös tarkemmin psykologian, terveystiedon, uskonnon ja ruotsin kielen kirjoittajia.

 

Janne Niemelä

KTK, opiskelija

Kauppatieteet

Tutkimusaihe: Kauppakorkeakoulujen opiskelijoiden ylioppilastutkintomenestys.

Gradun tavoite: Selvittää minkälaisista lähtökohdista kauppakorkeakouluihin tullaan opiskelemaan käyttäen apuna kauppakorkeakouluihin hyväksytyksi tulleiden henkilöiden ylioppilaskirjoitustuloksia ja ylioppilaskirjoitusten ainevalintoja. Arvioida sitä millainen vaikutus ylioppilaskirjoituksilla on kauppakorkeakouluun opiskelemaan pääsyyn.

 

Tero Niemi

LuK, tutkimusavustaja

Maantiede

Tutkimusaihe: Suomen yliopistojen geotieteiden, biologian ja maantieteen yksiköissä vuosina 2006-2016 aloittaneiden opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat ja arvosanat osana kansallista yliopistojen eri alojen vertailututkimusta.

Tutkimuksessa hyödynnetään CSC:n tuottamaa valtakunnallista aineistoa vuosina 2006-2016 yliopistoon opinto-oikeuden saaneiden opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksista. Vertailuja tehdään mm. yliopistojen, eri vuosikurssien ja sukupuolten välillä. Tavoitteena on saada johdonmukainen kuva siitä, millaisilla ylioppilaskirjoitusten ainevalinnoilla ko. koulutusohjelmiin on tullut hyväksytyksi, ja tuottaa lisätietoa mahdollisten valintaperustemuutosten tueksi.

 

Katri Nikulainen

LuK, maantieteen viidennen vuoden opiskelija ja aineenopettajaopiskelija

Maantiede

Tutkimusaihe Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitusmenestys ja -ainevalinnat: vertailukohtana Oulun yliopisto.

Alustavasti gradussa tarkoitus perehtyä Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaan, kirjoitustuloksiin ja ainevalintoihin. Tavoitteena luoda alueellinen kuva Oulun korkeakoulutarjonnasta myös vertailemalla Oulun ammattikorkeakouluun valittujen opiskelijoiden ylioppilaskirjoitustaustaa Oulun yliopistoon valittujen ylioppilaskirjoitustaustaan.

 

Sauli Partanen

LuK

Maantiede

Tutkimusaihe: Oulun yliopisto alueellisena toimijana

Olen viidennen vuoden maisteriopiskelija maantieteen puolella. Pääaineenani luen aluekehitystä ja aluepolitiikkaa. Graduni alustava nimi on "Oulun yliopisto alueellisena toimijana" ja työ on vielä melko alussa. Gradun tavoitteena on selvittää yliopistojen ja yliopistopolitiikan muuttuvia rooleja nyky-yhteiskunnassa. Pyrin myös hyödyntämään OY:n rekisteriaineistoa selvittäessäni OY:n vaikutusaluetta ja sitä, miten se heijastuu ydin ja periferia -malliin.

 

Anni Silvola

KK, tutkimusavustaja

Kasvatustieteet

AVAIN-projektissa olen mukana tekemässä esiselvitystä oppimisanalytiikan tutkimuksesta ja sen hyödyntämisestä koulutuksessa Suomessa ja muualla. Tavoitteenamme on kuvata oppimisanalytiikan nykyistä käyttöä ja löytää ehdotuksia siihen, miten oppimisanalytiikkaa voisi hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.