Kypsyysnäytteen kirjoitusohjeet

Kypsyysnäyte on tieteellinen essee tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, ellei toisin ilmoiteta. Teksti kirjoitetaan tehtävänannon ja otsikon mukaisesti.

Kypsyysnäytteen arviointi, kieli ja tyyli

Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia tai jos siinä on monia erilaisia virheitä esimerkiksi kieliasussa. Diagnosoidusta lukivaikeudesta tulee toimittaa lääkärintodistus kielentarkastajalle.

Kielentarkastajan on voitava ymmärtää teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa. Kypsyysnäyte kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen palauttamista. Kypsyysnäytteen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

Kieli ja tyyli

 • Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 • Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistava selvästi. Virkkeiden ja lauseiden tulee olla ehjiä ja vaihtelevia. Pahoja viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.
 • Sanajärjestyksen on oltava yksiselitteinen ja selkeä.
 • Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava. Tekstissä ei saa esiintyä runsasta lyhenteiden käyttöä.
 • Teksti ei saa olla täynnä kaavoja ja kuvia, vaan asian on edettävä kielen avulla. Taulukoita ja kuvioita ei pitäisi käyttää, koska kirjoitustilanteessa ei ole käytettävissä lähteitä.
 • Tyylin on oltava asiatyyliä eikä esimerkiksi pakinointia.
 • Käsin kirjoitettaessa on huolehdittava käsialan luettavuudesta ja siitä, että isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.

Muoto

 • Kypsyysnäytteessä on oltava aloitus- ja lopetuskappaleet.
 • Kirjoituksessa tulee olla otsikko. Otsikon ja sisällön tulee vastata toisiaan.
 • Kirjoituksen ohjepituus on 450–600 sanaa.
 • Kirjoituksen pitää olla jaettuna kappaleisiin, jotka erottuvat selvästi.
 • Tekstin ei pidä sisältää väliotsikoita eikä viittauksia.
 • Kirjoitus ei ole tenttivastaus, joten otsikkoon ei lisätä numeroa eikä sitä alleviivata.