Mognadsprovet

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger studiepoäng och det skrivs på skolutbilnindgsspråket.

Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med avhandlingens vetenskapsområde och kunskaper i svenska eller finska. Genom att avlägga mognadsprovet visar du utmärkta kunskaper i modersmålet.

Bedömningskriterier for språket i mognadsprovet

 1. Menings- och satsbyggnader skall vara mångsidiga och flytande. Menings- och satsstrukturer skall vara felfria. Skribenten bör undvika finskpåverkade konstruktioner.
 2. Skribenten skall följa reglerna för svensk ordföljd. Syftningarna i texten skall vara entydiga.
 3. Skribenten skall behärska grunderna för rättstavning och reglerna för användning av skiljetecken. Bruket av förkortningar skall vara måttligt.
 4. Texten skall vara logisk, strukturerad och sammanhängande helhet.
 5. Styckesindelningen markeras tydligt och den återspeglar textens uppbyggnad.
 6. Mognadsprovet skall rubriceras. Rubriken och innehållet skall motsvara varandra.
 7. Stilen ska vara sakprosa, inte t.ex. kåseristil. Texten ska vara en utredande text, inte ett tentamenssvar. Den ska följa gängse konventioner för akademisk text.
 8. Mognadsprovet utgör en självständig text med fokus i det språkliga uttryckssättet. Tabeller, formler och bilder bör undvikas.
 9. Längdrekommendationen på ett mognadsprov är ca ett konceptark (4 sidor) med text på varje rad.
 10. Språkgranskaren ska kunna förstå texten. Skribenten får inte anta att läsaren har bekantat sig med dennes avhandling.
 11. Mognadsprovet kan underkännas om det förekommer grova och återkommande brister i flera av de nämnda punkterna.