Arktisten alueiden typpi -ja raskasmetallipitoisten valumavesien puhdistaminen hybridipuhdistusratkaisuilla (TypArkt)

TypArkt

TypArkt on Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän yhteistyössä Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteuttama EAKR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena selvittää, miten arktisten alueiden typpi- ja raskasmetallipitoisia valumavesiä voitaisiin puhdistaa hybridipuhdistusratkaisuilla.

Rahoittajat

Hybridipuhdistuslaitoksen rakennustyömaa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Suomessa ja erityisesti myös Suomen pohjoisosissa kylmissä olosuhteissa on monenlaista typpi ja/tai raskasmetallipitoista kuormitusta aiheuttavaa ihmistoimintaa, kuten kaivostoiminta ja jätevedenpuhdistamot. Erilaisia aktiivisia ja asianmukaisia vedenpuhdistusmenetelmiä on käytössä erityisesti toiminnassa olevilla kaivoksilla ja isoilla jätevedenpuhdistamoilla. Kustannusten vuoksi ei kaikkialle kuitenkaan ole järkevää rakentaa kokonaan aktiivista menetelmää vaan erilaiset passiivisten menetelmien (esim. bioreaktorit, sammalaltaat) sekä passiivisten ja aktiivisten menetelmien yhdistelmät voivat olla toimivia ratkaisuja esim. kaivosten jälkikäyttövaiheeseen, muutaman talon kyläyhteisön tai lomakylän jätevesienkäsittelyyn tai taajamien hulevesien käsittelyyn. Passiivisten puhdistusratkaisujen tarpeen ja kysynnän, yhdistettynä mahdollisesti aktiivisiin menetelmiin, odotetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa, sillä vedenpuhdistukselle asetettavat vaatimukset tiukkenevat ja ympärivuotiselle kuormituksen hallinnalle on tarvetta.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on jatkoseurannan kautta saada pidempiaikaista (yli 2 vuotta) toimivuustietoa edeltävän HybArkt- hankkeen aikana rakennettujen hybridipilottiratkaisukokonaisuuksien ja niiden eri yksikköosien toimivuudesta

typen ja/tai raskasmetallien puhdistuksessa, jotta rakennekokonaisuuksien ja yksiköiden käyttöikää ja puhdistustehokkuudellista toimivuutta voidaan luotettavammin arvioida. Tiedot on tarkoitus myös päivittää hybridipilottiratkaisujen mitoitus- ja suunnittelutyökaluun, jotta ne saadaan palvelemaan mahdollisimman hyvin eri toimijatahoja, kuten konsultteja ja muita ratkaisuja suunnittelevia tahoja.

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina:

1. Hybridipilottien seurannan jatkaminen

2. Hybridipilottirakenteiden mitoitus- ja suunnittelutyökalun päivittäminen

3. Projektin hallinto ja tiedottaminen

Projektin tulokset

Hankkeessa on päivitetty aiemmassa HybArkt-hankkeessa luotua Excel-pohjaista passiivisten metallien ja typenpoistoratkaisujen mitoitus- ja suunnittelutyökalua. Mikäli olet kiinnostunut tästä, ole yhteydessä meihin sähköpostitse.

Typarkt hankkeen loppuraportti: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3803-6

Video TypArkt-hankkeen pilottien toiminnasta: https://oulu.yuja.com/V/Video?v=559117&a=131842761