Heini Postila

TkT
Yliopistotutkija
Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
Teknillinen tiedekunta

Heini Postila

TkT Heini Postilalla on 17 vuoden kokemus vesien kosteikkokäsittelyyn ja kosteikkojen puhdistustehokkuuteen sekä hydrologiaan ja hydrauliikkaan liittyvistä tutkimuksista pohjoisissa ilmasto-olosuhteissa. Kosteikot ovat käsitelleet turvetuotantoalueelta tulevia valumavesiä, mutta myös kaivosalueelta tulevia vesiä ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden vesiä jälkikäyttövaiheessa. Hän on tutkinut myös muita luontopohjaisia ratkaisuja (NBS) ja passiivisia hybridipuhdistusjärjestelmiä erityylisten valumavesien (hulevesi, metsätalous, kaivos) ja yhdyskuntajäteveden käsittelyssä. Muut tutkimusaiheet ovat liittyneet mm. vesihuollon verkostoihin, jätevesilietteen käsittelystä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin ja happamiin sulfaattimaihin. Heini Postilalla on dosentuuri aiheesta Luontopohjaiset vesienkäsittelyratkaisut arktisissa olosuhteissa.

Tutkimusaiheet

 • vedenkäsittelykosteikot
 • luontopohjaiset ratkaisut
 • vedenpuhdistus eri vuodenaikoina pohjoisen kylmissä ilmasto-olosuhteissa
 • passiiviset hybridivesienkäsittelyratkaisut
 • puuhakebioreaktorit
 • vesihuollon verkostot
 • turvemaiden hydrologia ja turpeen hydrauliset ominaisuudet
 • hulevesien käsittely
 • metsätalousalueiden valumavesien käsittely
 • happamat sulfaattimaat ja turvetuotanto
 • lietteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöt

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

heini.postila@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 48 4503

Postiosoite

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
PL 4300
90014 Oulun yliopisto
Suomi