BIOTUTO - Yhteistyöllä nostetta kierrätysravinteisiin ja paikalliseen bioenergian tuotantoon

BIOTUTO-hankkeen tavoitteena on edistää biomassojen käsittelyyn, hankintaan ja käyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla. Hankkeessa tarkastellaan arvoketjuja pellolta bioterminaalien kautta jalostetun bioenergian loppukäyttäjille, eri toimijoiden rooleja ja ansaintalogiikkaa sekä toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi BIOTUTO-hankkeessa kehitetään Suomen olosuhteissa energiaomavaraisen hiilineutraalin maatilan mallia ja käynnistetään pilotointikokeilu tilalla.

Rahoittajat

biokaasulaitoksia pellon vieressä

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan Unionin osarahoittama
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – JTF
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen määrä

994 876 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa selvitetään erityisesti kierrätysravinteiden ja bioenergian tuotannon ja jakelun tehostamismahdollisuuksia bioterminaaleissa yhteisten logistiikkaratkaisujen mm. välivarastointi, separointi, kuljetukset kautta hyödyntäen lopettaneiden maatilojen tuotantotiloja. Hanke tarkastelee, miten biomateriaalien käsittely ja urakointipalvelut luovat uusia työmahdollisuuksia mm. turvetuotannon lopettamisesta kärsiville koneurakointiyrityksille.

Hankkeessa tehdään kierrätysravinteiden arvon määrityksen ja hinnoittelun sekä kustannusrakenteen määrittelyä varten myös kasvatuskokeita sadontuottopotentiaalin ja uusien lannoitevalmisteiden käytön ohjeistamiseksi loppukäyttäjille.

Case-alueena hankkeessa toimii Nivala-Haapajärven seutu, jonne on suunnitteilla useita biokaasulaitoksia. Nivalassa ja lähikunnissa on poikkeuksellisen runsaasti raaka-ainepotentiaalia biokaasun ja biopolttoaineiden tuotantoon. Alueella toimii noin 950 maatilaa, jotka tuottavat sekä kasvi- että eläinperäistä biomassaa, joka soveltuu energiatuotannon ja lannoitteiden raaka-aineeksi.

Hankkeen tavoitteena on:
- Kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia liittyen ravinteiden kierrätykseen ja bioenergian tuotantoon
- Edistää biokaasulaitosinvestointeja sekä erilaisten energia- ja kiertotalousratkaisujen toteuttamista maaseutumaisella alueella.
- Tarjota uusia vaihtoehtoja turvepeltojen käytölle mm. biomassatuotannossa
- Löytää korvaavia vaihtoehtoja turpeen energiakäytölle
- Luoda mallia energiaomavaraiselle ja hiilineutraalille maatilalle

Toteutusalue:
Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Oulu

Hankkeen toimenpiteet on jaettu sisällön ja vastuiden mukaisesti kuuteen eri työpakettiin:
TP1: Bioterminaalit bioenergian ja kierrätysravinteiden logistiikan tehostamisessa (OY/KSI)
TP2: Biokaasun alueellinen jakelu ja teollinen käyttö (NIHAK)
TP3: Biokaasutuotanto vauhtiin (OAMK)
TP4: Biokaasutuotannon rejektin tehokas hyödyntäminen (JEDU)
TP5: Energiaomavaraisen, hiilineutraalin maatilan malli (OAMK, JEDU, NIHAK)
TP6: Hankkeen viestintä ja hallinnointi (OY/KSI)
Tulosten viestintää tehdään hankeaikana hybriditilaisuuksien, some-kanavien ja liveseurantojen avulla reaaliaikaisesti. Hanketulokset ovat käytettävissä ja sovellettavissa Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa.


Lisätietoja:

Heidi Pasanen, projektipäällikkö
heidi.m.pasanen@oulu.fi
+358 50 4084 714

Ulla Lehtinen, vanhempi asiantuntija
ulla.lehtinen@oulu.fi
+ 358 50 476 1624