Kestävyyden maantieteet

Tämä temaattinen tutkimusalue kattaa useita kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals) ja kaikki Oulun maantieteen tutkimusyksikön erikoistumisalat. Tutkimme, kuinka erilaiset sektorit, kuten kaivostoiminta, metsätalous ja matkailu, ja erilaiset yhteiskunnalliset toimijat vaikuttavat taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Lisäksi tutkimme, miten eri toimijat ja sektorit sopeutuvat niin ympäristön kuin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja muutosprosesseihin.

Tutkimusryhmän tiedot

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksessamme keskeisiä näkökulmia ovat ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön haavoittuvuus, sietokyky ja sopeutuminen. Keskitymme erityisesti ympäristömuutokseen, muutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, eriarvoisuuteen, yhteiskunnallisen kehityksen edistymiseen, sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään oikeudenmukaisuuteen, elämänlaatu- ja terveyskysymyksiin sekä ihmisten, paikkojen ja ympäristön keskinäiseen riippuvuuteen.

Tutkimuksessamme integroimme kestävyyden eri tavoin. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa, joka edistää kestävää kehitystä niin Suomessa kuin globaalisti. Haluamme tutkimuksellamme tukea sellaista taloudellista ja ei-taloudellista toimintaa, joka edistää inhimillisten voimavarojen, luonnonvarojen ja taloudellisten resurssien tasapuolista jakautumista ja käyttöä. Haluamme tutkimuksellemme on edistää oikeudenmukaista kehitystä ja hyvinvointia niin globaalissa etelässä kuin globaalissa pohjoisessa sekä myötävaikuttaa siihen, että syrjäytyneet yksilöt ja yhteisöt voivat paremmin osallistua päätöksentekoon.

Keskeisiä projekteja

Ekosysteemipalvelut

Energiantuotanto

Geo- ja biodiversiteetti

Hallinnon muutos

Ikiroutahasardit ja infrastruktuuririskit

Ilmastoliikkuvuus

Koulutus

  • Differential inclusions: Spatial politics of education, youth educational paths and citizenship formation Kettunen Marika

Luonnonvarojen hallinta

Ruuan savutettavuus

Aiheeseen liittyvät kurssit

  • 790329A: Kestävyys ja muuttuva ympäristö
  • 791632S: Sustainable development and global tourism
  • 790610S: Sustainable tourism development in Northern environments
  • 790161A: Tourism, development and sustainability
  • 790320A: Matkailusuunnittelu ja aluekehitys
  • 790350A: Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat: Kestävä aluekehitys / 790350A Special themes in Regional Development and Policy: Sustainable regional development
  • 790346A: Luonnon monimuotoisuuden suojelu maantieteen silmin
  • 790340A: Globaali kehitysproblematiikka