Opiskelu

Uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä opiskeluihin ja opiskelijaelämään vastaavat pienryhmäohjaajat eli opiskelijatutorit. Pienryhmäohjaus on yliopiston virallista, opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta ja se ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on, että uudet opiskelijat selviytyvät joustavasti opiskeluun liittyvistä käytännön asioista ja oppivat tuntemaan paikat, tavat, omat etuutensa ja velvollisuutensa. Pienryhmäohjauksessa paneudutaan myös oman tutkinto-ohjelman tavoitteisiin, rakenteisiin ja sisältöön sekä pyritään sulauttamaan uusi opiskelija osaksi yliopiston tiedeyhteisöä.

Pienryhmäohjaajien/opiskelijatutoreiden toiminnan lisäksi Logopedian tutkinto-ohjelmassa on opiskelijoiden opintojen tueksi nimetyt omaopettajat. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen etenemistä. Opiskelijat saavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemiseen ohjausta sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Tavoitteena on, että omaopettajat osaltaan auttavat opiskelijaa opintojen alkuun ja tukevat sitoutumista opiskeluun ja tiedeyhteisöön. Opiskelijalla on näin oppiaineessa tukihenkilö, jonka puoleen opiskelujen kuluessa on helppo kääntyä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijat laativat omaopettajien tuella HOPS:in ensimmäisen opintovuoden syksyllä (1. opintovuosi), toisen opintovuoden syksyllä (suunnitelma kandidaatintutkinnon suorittamiseksi eli 2. ja 3. opintovuosi) sekä neljännen vuoden syksyllä (maisterivaiheen suunnitelma). Lisäksi erittäin merkittävä ohjaus- ja tukimuoto on läpi opintojen jatkuva yksilöllinen opinnäytetöiden ja kliinisten opintojen ohjaus.

Lisätietoa opintojen suunnittelusta ja opiskelun tuen käytänteistä löydät sivulta yliopiston sivulta Opiskelun tuki

Viimeksi päivitetty: 15.1.2019